Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2200-1W139S-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1S407-OG
Church and State in Europe (od 2023-02-20)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony prawnym aspektom stosunków państwo–Kościół w Europie. Koncentruje się na analizie wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na krajowe systemy prawne, ale zadaje też pytanie o wkład tych systemów w konstruowanie standardów obowiązujących w europejskiej przestrzeni prawnej.

Strona przedmiotu
2200-1CW05-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CW01-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot skupia się na przedstawieniu wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich XVI-XX w. Prezentuje różne modele organizacji (elementy prywatnego i publicznego wymiaru sprawiedliwości, udziału społeczeństwa) oraz stosowanych historycznie procedur sądowych. Do omówienia wykorzystuje również analizę dawnych spraw sądowych.

Strona przedmiotu
2200-1I038-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Próba oceny znaczenia odkryć i wynalazków dla kształtowania się i rozwoju cywilizacji. Pojecie sztucznej inteligencji – geneza i rozwój. Analiza konsekwencji – realnych i potencjalnych – zastosowań sztucznej inteligencji dla człowieka, jego praw, dla społeczeństwa i ustroju demokratycznego, dla państwa demokratycznego, rozumienia wolności i jej granic.

Strona przedmiotu
2200-1CWPP39-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przybliżenie podstawowych systemów filozoficznych . Zostaną przedstawione ich założenia oraz wzajemne związki. Przedmiotem rozważań będzie również aktualność wybranych systemów filozoficznych przeszłości.

Strona przedmiotu
2200-1CWHP64-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lectures present the historical foundations of European legal identity from the Roman Empire to the European Union. In view of the multiple character of this identity the stress lies on the distinction between the common law (British Isles) and the civil law countries (the continent). Within the latter area the gradually disappearing distinction between Eastern and Western Europe is dealt with.

Strona przedmiotu
2200-1CV13-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest wprowadzenie do common law, nabycie umiejętności samodzielnej pracy z oryginalnymi tekstami prawnymi, przedstawienie zasadniczych problemów prawa wyznaniowego oraz sposobów ich rozwiązywania w krajach anglosaskich, ukazanie roli, jaką we współczesnych społeczeństwach odgrywa wolność religijna.

Strona przedmiotu
2200-1CV09-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1W083-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1S436-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest europejskiej historii prawa w odniesieniu do prawa publicznego, tzn. prawa karnego, administracyjnego oraz wybranych aspektów ustrojowych. Podstawową perspektywą jest perspektywa prawna, ale rozszerzona o kontekst społeczny, ekonomiczny oraz polityczny. Mimo że tradycja prawa prywatnego opartego na prawie rzymskim nie będzie stanowić tematu kursu, to należy pamiętać, że podział na prawo publiczne i prywatne nastąpił dopiero w epoce nowożytnej, dlatego też część zajęć będzie dotyczyć tematyki, która w dzisiejszym rozumieniu wiąże się z prawem prywatnym - jak np. anglosaski system common law.

Strona przedmiotu
2200-1W016-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład opisuje proces kształtowania się i rozwoju nowoczesnej kultury prawnej w zachodniej Europie, ukazując jego intelektualne determinanty. Wyjaśnia przyczyny, dla których kluczowe znaczenie na gruncie nowoczesnej kultury przypisano kategoriom wolności i równości oraz wyjaśnia sposób, w jaki zasady wolności i równości determinują rozwój współczesnego prawa i zachodzące w nim przemiany, zarówno na gruncie prawa prywatnego jak i publicznego.

Wykład ukazuje intelektualne podłoże nowoczesnego konstytucjonalizmu i nowoczesnej cywilistyki, wraz z kluczowymi dla nich konstrukcjami dogmatycznymi (prawo podmiotowe, swoboda umów, stosunek prawny, własność prywatna) oraz ponowoczesny proces transgresywnych przekształceń tych kategorii. Celem lepszego zrozumienia tych procesów wprowadzone będą również elementy przednowoczesnej kultury intelektualnej, na tle których łatwiej dostrzec specyfikę kultury nowoczesnej i ponowoczesnej.

Strona przedmiotu
2200-1I052-OG
Klinika mediacji (od 2023-02-20)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w klinice mediacji mają charakter ogólnouniwersytecki i obejmują w sumie 90 godzin. Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową w małej grupie składającej się z 25 studentów. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16: 45-20:00 (60 godzin wykład/ warsztaty). Drugą część zajęć ( 30 godzin) stanowią ćwiczenia w formie konsultacji z tutorami - omawianie przypadków, udział w prawdziwych mediacjach, kontakt z uczestnikami mediacji, przygotowanie dokumentów. Klinika Mediacji jest przeznaczona dla studentów UW, którzy interesują się polubownym rozwiazywaniem sporów w szczególności dla studentów prawa, socjologii, nauk społecznych, resocjalizacji, pedagogiki, psychologii, organizacji i zarządzania, artes liberales.

Strona przedmiotu
2200-1S181-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma za zadanie:

1. zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu unifikacji i kodyfikacji prawa prywatnego;

2. przedstawienie ewolucji instytucji prawa prywatnego w okresie II Rzeczypospolitej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

3. zapoznanie studenta z podstawowymi źródłami polskiego prawa prywatnego w XX wieku;

4. umożliwienie studentowi zrozumienia współczesnych regulacji z zakresu prawa prywatnego.

Strona przedmiotu
2200-1W082-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach konwersatorium omówione zostaną wiodące współczesne koncepcje ustrojowe i polityczne: autorytaryzm, populizm, republikanizm. Przedstawione będą ich historyczne korzenie, ewolucja oraz warunki determinujące i sprzyjające ich powstawaniu i rozwojowi.

Strona przedmiotu
2200-1CWPP28-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza sformułowań konstytucyjnych na tle wybranych dylematów praktyki, w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o granice wolności jednostki w demokratycznym państwie prawnym.

Strona przedmiotu
2200-1K006-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z zakresu taktyki oraz techniki kryminalistycznej.

UWAGA:

Kryminalistyka (wykład) oraz Kryminalistyka - ćwiczenia jako przedmioty ogólnouniwersyteckie są przedmiotami komplementarnymi ale niezależnymi, tzn. można uczestniczyć w każdej z nich niezależnie albo w obu (do czego serdecznie zachęcamy). Nie ma podpiętych zapisów na każdy z nich ani połączonego zaliczenia tych dwóch form.

Strona przedmiotu
2200-1CK006-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia w praktyczny sposób uzupełniają tematykę wykładu. Uczestniczący w nich studenci biorą udział w licznych praktycznych zadaniach oraz symulacjach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz akcesoriów kryminalistycznych. Ćwiczenia kończą się symulacją oględzin miejsca zdarzenia w toku których wykorzystywana jest wiedza oraz umiejętności zdobyte przez semestr zajęć.

UWAGA:

Kryminalistyka (wykład) oraz Kryminalistyka - ćwiczenia jako przedmioty ogólnouniwersyteckie są przedmiotami komplementarnymi ale niezależnymi, tzn. można uczestniczyć w każdym z nich niezależnie albo w obu (do czego serdecznie zachęcamy). Nie ma podpiętych zapisów na każdy z nich ani połączonego zaliczenia tych dwóch form.

Strona przedmiotu
2200-1W017-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie socjologiczne spojrzenie na rosyjską tradycję prawa jako odmienną od zachodniej, ale kształtującą się nie w izolacji a w bezpośrednim kontakcie z tradycją Zachodnią. Wykład zwraca uwagę na źródła i przejawy krytycznego spojrzenia na prawo charakterystycznego dla kultury rosyjskiej, aż do ich skrajnej formy - antylegalizmu.

Strona przedmiotu
2200-1W018-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ukazuje kulturę prawną dawnej Rzeczypospolitej: tworzenie prawa, jego nauczanie, funkcjonowanie, ograniczenia oraz stosunek „narodu politycznego” Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do prawa (m.in. wymagania wobec niego i projekty „korektury”)

Strona przedmiotu
2200-1CWHP79-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony podstawowym instytucjom prawa wyznaniowego w Polsce. Dotyczy zagadnień współczesnych, ale uwzględnia też pewne uwarunkowania historyczne konieczne do zrozumienia dzisiejszych debat dotyczących miejsca religii w życiu publicznym. Kurs ma charakter prawniczy, acz jest też dostępny dla osób niemających przygotowania z tego zakresu.

Strona przedmiotu
2200-1I049-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1I048-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Legisprudencja to interdyscyplinarna nauka o racjonalnej legislacji, regulacji i polityce prawa. Odwołuje się do dorobku nauk prawnych, ekonomicznych, socjologicznych i politycznych.

Zajęcia przybliżą studentom historyczne i współczesne formy tworzenia prawa i regulowania życia zbiorowego, przedstawią skuteczne, efektywne i zgodne z wartościami demokratycznymi sposoby określania treści i formy prawa oraz innych regulacji. Pozwolą lepiej zrozumieć problemy trapiące współczesną legislację w Polsce i za granicą oraz przygotować się do pełnienia ról zawodowych związanych z tworzeniem prawa i regulacją.

Zajęcia mogą być przydatne dla studentów prawa, administracji, nauk politycznych, ekonomii, socjologii i innych nauk społecznych.

Strona przedmiotu
2200-1I002-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi terminami, zwrotami i paremiami łaciny prawniczej, które sa stosowane w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich.

Strona przedmiotu
2200-1CWPP10-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego i w jaki sposób, problematyka społeczno-polityczna poruszana jest w nauczaniu Kościoła katolickiego. Jej prezentacja w szerszym kontekście doktrynalnym innych nurtów filozofii społecznej.

Strona przedmiotu
2200-1S121-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Patrz: opis poniżej.

Strona przedmiotu
2200-1I037-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład specjalizacyjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2200-1CWPC06-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim omówienie deliktów nieuczciwej konkurencji wskazanych w ustawie z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz.211 z późn. zm.). Kwestie te omawiane są na szerszym tle rozumienia ochrony prawnej konkurencji, które wynikają z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa z 16.02.2007r., Dz.U. z 2017 r., poz.229) i innych ustaw, które traktują o zakazach działalności konkurencyjnej, wprowadzają terminy zakazów konkurencyjnych i klauzule konkurencyjne (np. Kodeks spółek handlowych, Kodeks pracy, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).

Strona przedmiotu
2200-1S224-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prezentuje polskie prawo wyznaniowe, zwłaszcza regulacje wolności sumienia i wyznania oraz stosunków państwo - kościół w prawie III RP. Ukazuje również regulację stosunków wyznaniowych w perspektywie historycznej, w okresie II Rzeczypospolitej i w Polsce Ludowej oraz w ujęciu komparatystycznym, na tle rozwiązań prawnych czołowych państw demokratycznych.

Strona przedmiotu
2200-1S155-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać obraz prawa w literaturze Rzeczypospolitej od XVI wieku po omal współczesność. Celem jest pokazanie zmieniającego się - nie tylko przetworzonego artystycznie - obrazu prawa. O ile bedzie to mozliwe - mozna pokusic sie o przeanalizowanie roli prawa w konkretnym dziele literackim. Jęsli wzbudzi to zainteresowanie - mozna tez sprobowac przesledzic wpływ prawa na literature (poczynajac od cenzury...). Przykładowo: mozemy - nawet - porównac wizerunek sędziego przedstawiony w artykule K. Górskiego (vide bibliografia) z wizerunkiem sedziego w programach aktualnej telewizji publicznej...

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)