Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Psychologia sądowa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2500-PL-PS-SP304-10 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy z zakresu specyfiki konfliktu rodzinnego, a także praktycznych umiejętności kierowania procesem mediacji rodzinnej – w szczególności w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji, a także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wejścia w rolę mediatora w sprawach karnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-12 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Warsztaty - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie opiniowania psychologicznego na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Największy nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne związane nie tylko z samym przeprowadzaniem badań i pisaniem opinii, ale także z zaznajamianiem się z aktami sprawy i przedstawieniem opinii przed sądem.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-13 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z metodyką tworzenia profilu nieznanego sprawcy przestępstwa.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-07 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie teorii wyjaśniających genezę powstawania zaburzeń związanych ze skłonnością do popełniania przestępstw seksualnych takich jak pedofilia czy raptofilia, mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniami sprawców oraz możliwości i ograniczeń terapii i resocjalizacji.

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny – będą składały się z części wykładowej oraz dyskusji i ćwiczeń, także w oparciu o opisy przypadków.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-02 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prowadzący zajęcia - psycholog penitencjarny omawia z uczestnikami różne praktyczne aspekty swej pracy. W miarę możliwości uczestnicy odwiedzają więzienie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-06 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa i psychologii niezbędne osobom zainteresowanym opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych. Przybliżone zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz roli psychologa w sprawach cywilnych. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami m.in. niezdolności do czynności pranych, ubezwłasnowolnienia, wad oświadczeń woli (umów, testamentów).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-04 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 60 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach karnych. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu prawa i psychologii, W trakcie zajęć omówione zostaną:

- wybrane aspekty prawa karnego materialnego i procesowego

-problematyka zeznań świadków, zarówno dorosłych jak i dzieci

-problematyka wyjaśnień podejrzanych/oskarżonych

- opiniowanie psychologiczne osoby sprawcy czynu zabronionego (poczytalność/niepoczytalność, stan silnego wzburzenia).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej, w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach dyskutowane są w oparciu o literaturę kwestie związane z problematyką psychologiczną pojawiającą się w związku ze stosowaniem Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konwencji o Prawach Dziecka (zawarcie małżeństwa, rozwód, ingerencja sądu we władzę rodzicielską, przysposobienie, rodziny zastępcze, krzywdzenie dzieci).

Uczestnicy zapoznają się z metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci przygotowują prace, w których przedstawiają wyniki prowadzonych przez siebie badań diagnostycznych jakiejś rodziny pod kątem więzi uczuciowych łączących dziecko z rodzicami, kompetencji wychowawczych rodziców, przejawów krzywdzenia dziecka itp.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-08 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do psychologii w ujęciu resocjalizacyjnym i kryminologicznym, w odniesieniu do nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi etiologii przestępczości, niedostosowania społecznego oraz diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania różnych rodzajów instytucji pomocowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-09 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do problematyki resocjalizacji nieletnich i młodocianych sprawców przestępstw. Uczestnicy zajęć zapoznają się z praktycznym zastosowaniem psychologii w oddziaływaniach resocjalizacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, stosowanych wobec nieletnich w środowisku wolnościowym oraz w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Zapoznają się także ze specyfiką funkcjonowania instytucji pomocowych i wychowawczych dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Uczestnicy zajęć opracowują diagnozę psychologiczną wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz prowadzą zajęcia z grupą wychowanek placówki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-03 brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)