Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Katedra Białorutenistyki)

Jednostka: Katedra Białorutenistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3221-S1-FBA-AIT12-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. Studenci zapoznają się ze złożonością problematyki analizy i interpretacji dzieł literackich w oparciu o wybrane zagadnienia teoretyczne.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BTWT-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z rozwojem kultury oraz teatru białoruskiego w XIX-na początku XX wieku, ze specyfiką sztuki teatru, pokazanie jego rozwoju i ewolucji. Rola teatru w kształtowaniu tożsamości i języka białoruskiego. Uwaga zostanie skupiana na najważniejszych zjawiska oraz postaciach.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BR31-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z obrazem Białorusi prezentowanym w literaturze faktu. Przedstawiona zostanie rzeczywistość społeczno-polityczna w tym percepcja istotnych wydarzeń XX w. jak represje stalinowskie, II wojna światowa, katastrofa w Czarnobylu, konsekwencje wyboru na prezydenta A. Łukaszenki.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-D32-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładanego przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące terytorialnego zróżnicowania języka białoruskiego, zapoznanie studentów z cechami poszczególnych dialektów białoruskich.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-FB21-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu rozpatrywany jest folklor, obyczaje i obrzędy Białorusi w porównaniu z folklorem ludności białoruskiej wschodniej Białostocczyzny.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GSCS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu fonetyki, morfologii i składni (wybrane zagadnienia) najstarszego języka literackiego Słowian jako bazy wyjściowej do odtworzenia języka prasłowiańskiego, z którego ukształtowały się wszystkie współczesne języki słowiańskie, a w ich liczbie również język białoruski.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-JPO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia będą miały na celu wyćwiczenie spojrzenia na język polski z punktu widzenia obcokrajowców.

Strona przedmiotu
3221-FBA-JH1-OG
Język hiszpański (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-KJB31-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka białoruskiego, zapoznanie z teoriami normatywnymi. Treści omawiane na zajęciach dotyczą kodyfikacji białoruskich norm językowych, współczesnych tendencji w rozwoju języka białoruskiego oraz wybranych zagadnień z zakresu kultury i stylistyki języka.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-LP12-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zaprezentowanie ogólnych prawidłowości rozwoju literatur europejskich od starożytności do czasów najnowszych z uwzględnieniem przemian wynikających z procesu historycznoliterackiego. W czasie zajęć omawiane są poszczególne epoki literackie (teorie, manifesty, wyznaczniki, tło historyczne) oraz kierunki literackie

. Szczególna uwaga jest poświęcona reprezentującym owe kierunki najwybitniejszym utworom lirycznym, epickim i dramaturgicznym.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HLS12-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w krąg piśmiennictwa dotyczącego ziem białoruskich okresu Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na tle historycznych dziejów rozpatrywane są zagadnienia dotyczące roli i pozycji białoruszczyzny w WKL i kulturze europejskiej.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-NJBV-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w mowie i piśmie w stopniu wyższym średnio zaawansowanym na poziomie B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Zajęcia opierają się na tekstach pisanych i mówionych dotyczących państwa, jego struktur, organów władzy i organizacji oraz struktury społecznej (w tym mniejszości narodowych).

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-NJBVB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w mowie i piśmie w stopniu wyższym średnio zaawansowanym na poziomie B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Zajęcia opierają się na tekstach pisanych i mówionych dotyczących państwa, jego struktur, organów władzy i organizacji oraz struktury społecznej (w tym mniejszości narodowych).

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-NJB21-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka białoruskiego dla studentów studiów magisterskich filologii białoruskiej rozpoczynających naukę na poziomie C1. Poziom biegłości po zakończeniu kursu: zbliżony do C2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment).

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-PTNI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone nauce posługiwania się stylem naukowym w tekstach pisanych w języku białoruskim. Zasadnicza część zajęć będzie oparta na pracy nad własnymi tekstami Studentów (artykuł naukowy lub rozdział pracy dyplomowej). Szczególna uwaga w trakcie zajęć będzie poświęcona kompozycji tekstu, poprawności gramatycznej oraz wybranym zagadnieniom interpunkcji.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-PTS21-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs praktyczny. Celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do pisania prac akademickich w języku białoruskim. Nacisk położony zostanie nie tylko na formę wypowiedzi (kompozycję tekstów i jego poprawności), lecz także na stronę techniczną (poprawność edytorską). Omówione zostaną zasady sporządzania przypisów oraz bibliografii.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-PBGK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zakłada przedstawienie typologii lingwistycznej języków wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw i różnic w budowie gramatycznej języków białoruskiego i rosyjskiego. W trakcie realizacji kursu zostaną omówione wszystkie poziomy obu porównywanych języków w aspekcie synchronicznym, z elementami aspektu diachronicznego.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-RTN32-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z formalną strukturą tekstu naukowego. Są ukierunkowane na wykształcenie umiejętności językowych umożliwiających napisanie własnej pracy dyplomowej bądź krótszego tekstu naukowego (artykułu) w języku białoruskim. Część zajęć zostanie poświęcona umiejętności redakcji tekstów naukowych z uwzględnieniem trudnych przypadków poprawnej białoruszczyzny..

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-RWG21-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-SJBI-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z leksyką specjalistyczną i terminologią używaną we współczesnym języku białoruskim z zakresu polityki, ekonomii, prawa, medycyny, ochrony środowiska i in.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-SJBII-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specjalistycznym słownictwem i terminami używanymi we współczesnym języku białoruskim z takich dziedzin jak polityka, ekonomia, prawo, medycyna, ochrona środowiska itp.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-TPPB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami we współczesnej teorii przekładu białoruskiego i skonfrontowanie ich z polskim dorobkiem translatologicznym.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-TL11-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień ogólnoteoretycznych z zakresu teorii literatury, dotyczących wyznaczników literatury, budowy i sposobu istnienia dzieła literackiego, kompozycji dzieła w stopniu przekraczającym zakres poetyki . Ich zadaniem jest ukształtowanie umiejętności myślenia teoretycznego oraz prezentacja różnorodnych stanowisk teoretycznych.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-WLB11-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi informacjami o dziejach literatury białoruskiej. Omówione zostaną najważniejsze dzieła białoruskich autorów ze szczególnym naciskiem na literaturę drugiej połowy XX wieku oraz główne tendencję w literaturze XXI wieku.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-WORB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wprowadzenie w zagadnienia dotyczące współczesnej Białorusi po rozpadzie ZSRR w 1991 r. W ramach konwersatorium dokonuje się systematycznego przeglądu wybranych zagadnień związanych z najnowszą historią, życiem kulturowym i społecznym państwa.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-WWPP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten przedmiot przedstawia podstawy historii poezji, estetykę liryczną i technikę poetycką z aplikacyjnego punktu widzenia. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne, aby pomóc studentom zrozumieć sztukę pisania poezji; studenci będą wspierani i zachęcani do pisania własnych utworów poetyckich.

Prace uczniów będą czytane i analizowane na zajęciach z teoretycznego i krytycznego punktu widzenia. W zależności od upodobań grupy i poszczególnych uczniów, wiersze będą się różnić i ewoluować od klasycznych zachodnich i wschodnich form poetyckich (między innymi ballada, sonet, haiku, tanka), poezji folklorystycznej, slamowej, graficznej, multimedialnej.

Studenci będą oceniani na podstawie obecności i uczestnictwa na zajęciach, wysiłku, rozwoju literackiego oraz poetyckiej oryginalności i umiejętności technicznych.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-WLBI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z literaturą białoruskojęzyczną od 90. XX wieku aż do dnia dzisiejszego,

jej podstawowymi kierunkami i tendencjami rozwoju. Przedstawiona zostanie charakterystyka sytuacji literackiej na Białorusi.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)