Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Wykłady monograficzne (studia stacjonarne, filozofia)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3800-BPL22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z zakresu biopolityki, prezentuje filozoficzny oraz polityczny wymiar problematyki związanej z życiem (rozumianym jako zoe i bios). Tematyka wykładu jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką, filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.

Strona przedmiotu
3800-DTKF22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne ujęcia twórczości Dostojewskiego ze szczególnym uwzględnieniem idei powieści polifonicznej oraz metafizyczno-antropologicznych źródeł oraz konsekwencji wybranych wątków i postaci z powieści Dostojewskiego. W odniesieniu do twórczości Tołstoja zaakcentowane zostaną jego traktaty religijno-moralne. W odniesieniu do obydwu autorów znaczącą rolę odgrywać będą również wątki biograficzne.

Strona przedmiotu
3800-EST22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prezentacją głównych zagadnień, kierunków rozwoju i metod estetyki europejskiej. Wybrane zagadnienia estetyczne, teorie i poglądy filozoficzne w zakresie estetyki prezentowane będą w porządku chronologicznym od czasów starożytnej Grecji po postmodernizm. Listę lektur pomocniczych do wykładu kursowego słuchacze otrzymają na początku zajęć.

Strona przedmiotu
3800-FD22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę współczesnej filozofii działania – zarysowanie zarówno podstawowych podejść teoretycznych jak i zagadnień podejmowanych przez filozofów działania. Zajęcia skupiają się wokół problemu natury działania.

Strona przedmiotu
3800-FJ22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zagadnienia składni (zasada kompozycjonalności, gramatyka kategorialna (Husserl, Frege, Geach, Montague), semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm a eksternalizm, wyrażenia okazjonalne) i pragmatyki (czynności mowy, implikatury, presupozycje, minimalizm semantyczny a kontekstualizm).

Strona przedmiotu
3800-FK22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako systematyczne wprowadzenie w specyfikę filozoficznej refleksji nad kulturą. Punktem wyjścia będzie przekonanie, że kulturę można zrozumieć jedynie jako nierozerwalnie splecioną z człowiekiem i na odwrót – człowiek może być rozumiany i rozumieć siebie samego jedynie w horyzoncie uwikłania w kulturę, w jej aksjologiczne, symboliczne, wyobrażeniowe wymiary. Człowiek dany jest sobie jedynie poprzez kulturowo uwarunkowane sposoby przeżywania i doświadczania swojego bycia-w-świecie. Kluczową kategorią będzie dla nas kategoria doświadczenia kulturowego a wyróżnioną perspektywą badawczą antropologiczna filozofia kultury poszukująca właśnie związków między pojmowaniem człowieka i kultury. Związki te zostaną pokazane jako seria obecnych w kulturowych fenomenach napięć konstytuowanych przez kategorie takie jak: istota i pozór, arche i telos, obecność i nieobecność, partycypacja i alienacja, tradycja i współczesność, tożsamość i obcość, sprawczość i bierność.

Strona przedmiotu
3800-FN22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświecony jest wprowadzeniu do podstawowych problemów filozofii nauki i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: metodologiczne konteksty odkrycia, uzasadnienia i badania, teorie racjonalności naukowej a historia nauki, pojęcie nauki, problem indukcji, kryterium demarkacji, baza empiryczna nauki, język obserwacyjny a język teoretyczny, neopozytywizm, falsyfikacjonizm, teoria naukowych programów badawczych, teorie racjonalności naukowej L. Laudana, filozofia nauki T. S. Kuhna, spór realistów z instrumentalistami, status bytów teoretycznych według W. V. O. Quine’a, empiryzm konstruktywny B. van Fraassena, twierdzenie o niezdeterminowaniu teorii przez dane, holizm, czynniki pragmatyczne a wartości poznawcze, fallibilizm, konwencjonalizm, paradoksy potwierdzania, nowa zagadka indukcji N. Goodmana, interpretacje prawdopodobieństwa (teoria matematyczna, interpretacja klasyczna, logiczna, subiektywistyczna i częstościowa), rola prawdopodobieństwa w nauce, modele wyjaśniania.

Strona przedmiotu
3800-FP22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowane są i omawiane główne zagadnienia filozofii polityki i jej najważniejsze koncepcje od starożytności po czasy współczesne. Przywołane będą historyczne, polityczne i społeczne konteksty przeobrażeń stanowiących wyzwanie dla refleksji filozoficznej nad polityką.

Strona przedmiotu
3800-FR22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zagadnienia wstępne: przedmiot i zakres filozofii religii; różnorodność jej uprawiania; filozofia religii a dyscypliny i jakości pokrewne (religia, religioznawstwo, teologia); kwestie etymologiczne; kształtowanie się, rozwój, względna odrębność filozofii religii w ramach filozofii,

- Koncepcje istoty i źródeł religii: redukcjonizm psychologiczny (Freud, Jung, Fromm); redukcjonizm socjologiczny (Marks, Durkheim, Weber); fenomenologia religii (Otto, Scheler, van der Leeuw, Eliade); religia jako inspiracja dla filozofii (neotomizm, rosyjska filozofia religijna, teologia protestancka, filozofia dialogu).

Strona przedmiotu
3800-FSP22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja klasycznych i współczesnych koncepcji filozofii społecznej. W pierwszej części rekonstrukcji poddane zostaną problemy związane z klasyczną filozofią społeczną przedstawione w porządku historycznym – od starożytności do nowożytności. W drugiej części wykładu przeanalizowane zostaną kluczowe problemy filozofii społecznej jako wprowadzenia do nowożytności czy nowoczesności (w sensie Neuzeit). Odwołując się do pojęcia „legitymizacji nowożytności” (Blumenberg) analizie poddane zostaną m.in. pojęcia pracy, intersubiektywności, modernizacji społecznej, ideologii, wolności, a następnie wprowadzone zostaną teorie, które analizują trajektorie rozwoju nowoczesności jako projektu filozoficznego.

Strona przedmiotu
3800-FST22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na problemowej prezentacji historii filozofii, przez co student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się kluczowych zagadnień filozofii (problemów etycznych, ontologicznych i kosmologicznych, relacji duszy i ciała, myśli i języka do rzeczywistości) oraz pojęć filozoficznych z dziedziny filozofii starożytnej (takich jak filozofia, piękno, dobro, byt, Bóg, idea, wola, intelekt, cnota, twórczość, natura, czas). Ponadto, z perspektywy problemowej przedstawione zostanie formowanie się i wzajemne oddziaływanie szkół i nurtów filozoficznych. Istotnym wątkiem kursu jest ukazanie specyfiki poszczególnych epok w historii filozofii starożytnej, zwłaszcza tych mniej znanych, takich jak filozofia hellenistyczna oraz filozofia późnej starożytności.

Strona przedmiotu
3800-FSR22-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii średniowiecznej jest rozwinięciem i pogłębieniem problematyki wykładanej w ramach zajęć kursowych z historii filozofii średniowiecznej. Zajęcia są prezentacją dziejów filozofii w układzie problemowym, dzięki czemu student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się w średniowieczu ogólnego zagadnienia relacji filozofii i teologii i wyłaniającej się na tym tle szczegółowszej problematyki filozoficzno-językowej, metafizycznej, psychologicznej, kosmologicznej i teoriopoznawczej.

Strona przedmiotu
3800-FU22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii.

Strona przedmiotu
3800-FWHI22-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady mają na celu przedstawienie najważniejszych momentów w historii pojęcia wolnej woli w klasycznej zachodniej myśli filozoficznej. Będziemy badać nie tyle użycie jakiegoś konkretnego terminu – takiego jak np. liberum arbitrium – ale raczej przyjrzymy się najważniejszym zagadnieniom związanym z ogólnie pojętą wolnością. Po pierwsze, przedyskutujemy ideę wolności jako takiej. Po drugie, podczas wykładów omówione zostaną starożytne początki pojęcia wolnej woli jako ludzkiej zdolności. Kurs omawia również niektóre typowo średniowieczne zagadnienia, takie jak wola drugiego rzędu lub wola warunkowa, oraz niektóre średniowieczne dyskusje wokół problemów omawianych od starożytności, takich jak równoczesna obecność różnych pragnień. Kurs będzie ułożony chronologicznie. Lista autorów obejmuje m.in. Platona i Arystotelesa, stoików, Epikura, Plotyna, Augustyna z Hippony, Anzelma z Canterbury, Stefana Langtona, tradycję islamską, Tomasza z Akwinu i Jana Dunsa Szkota.

Strona przedmiotu
3800-GZFW22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w klasyczną problematykę filozofii człowieka i filozofii wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień filozofii religii. Omawiane są stanowiska w zakresie antropologii filoz. i aksjologii (w dużej części wybitnych filozofów polskich). Wskazane przez słuchaczy interesujące tezy następnie dyskutowane są w grupie. Spekulatywne twierdzenia filozofów mają charakter polemiczny, tym bardziej – że odnoszone są do zjawisk współczesności. Antagonistyczne stanowiska składające się na różne charakterystyki natury ludzkiej oraz świata wartości pozwalają wyrobić sobie zdanie własne w ważnych kwestiach światopoglądowych.

Strona przedmiotu
3800-HFN122-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć będzie nowożytna antropologia filozoficzna ujęta w ścisłym powiązaniu z kulturowymi, ekonomicznymi i społecznymi procesami historycznymi. Wychodzimy z założenia, że antropologia filozoficzna może być zarazem teorią rozpatrywalną pod kątem jej adekwatności do opisu zasad świata społecznego, jak i praktyką ustanawiającą nowe sposoby jego rozumienia, a także jego instytucje i wartości. Będziemy kładli szczególny nacisk na ów „performatywny” aspekt antropologii filozoficznej. Chcemy także sproblematyzować dwa kluczowe zagadnienia. Po pierwsze wyłonienie się nowoczesnych nauk o człowieku jako autonomicznej dziedziny wiedzy. Po drugie granice i sens pojęcia nowoczesności (sens ten pozostaje związany z procesem autonomizacji domeny świata społecznego). Będziemy sięgali do teorii klasycznych myślicieli epoki nowożytnej od Machiavellego do Milla, a rozważając je posługiwać się będziemy współczesnymi diagnozami nowoczesności (Marcuse, Weber, Foucault).

Strona przedmiotu
3800-HFN222-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów przedstawione zostanie tło historyczne filozofii wczesnonowożytnej, kontekst rewolucji naukowej XVI-XVIII wieku, zmian społecznych, kulturalnych i religijnych oraz ich wpływ na filozofię, ewolucja kluczowych pojęć filozoficznych w tym okresie.

Strona przedmiotu
3800-HFP122-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do czasów pozytywizmu włącznie.

Strona przedmiotu
3800-HFP222-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej okresu przełomu antypozytywistycznego oraz XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-IFTT22-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi formalnymi teoriami prawdy. Zaczniemy od omówienia koncepcji teoriomodelowych, wychodząc od klasycznego, hierarchicznego podejścia, zaproponowanego w 1933 roku przez Alfreda Tarskiego. Następnie przedstawiona zostanie teoriomodelowa konstrukcja Kripkego, pozwalająca scharakteryzować niehierarchiczny predykat prawdziwości, czyli taki, który daje się stosować również do zdań zawierających ten predykat. W dalszej części wykładu omówione zostaną podstawowe aksjomatyczne teorie prawdy oraz ich własności. Niektóre spotkania będą przeznaczone na praktyczne przećwiczenie wprowadzanego materiału.

Strona przedmiotu
3800-PE22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowić ma ogólne wprowadzenie do fenomenologii emocji. Punktem wyjścia jest przekonanie, że wbrew dominującemu w tradycji filozoficznej poglądowi, ludzkie emocje oraz afekty cechują się zasadniczymi właściwościami o charakterze poznawczym, konstytuującym/odsłaniającym sens rzeczywistości oraz normatywnym. Nie tylko wzbogacają nasze życie emocjonalne, ale stanowią również narzędzia samo-poznania. Określają sposoby naszego samo-odniesienia i kształtują naszą tożsamość. Odsłaniają świat, w którym żyjemy, ukazując go jako posiadający określone, obiektywne właściwości. Przede wszystkim jednak odgrywają, jak się wydaje, kluczową rolę w naszych relacjach z innymi, a jako takie zakładają szczególne modi normatywności.

Strona przedmiotu
3800-PPB22-M brak

brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z bioetyką – czym jest, jak powstała, jakie zagadnienia obejmuje swoim zakresem, jakich metod używa.

Strona przedmiotu
3800-ISP-RPP-22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy polskiej filozofii w XX wieku. Poświęcony jest różnym przedstawicielom, nurtom i szkołom, ale największy nacisk kładzie się na filozofię Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, najważniejszej szkoły filozoficznej w Polsce w XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-SFW22-M brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych systemów filozoficznych Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na ich związki z religią, najważniejsze kwestie poruszane w systemach filozoficznych, od kosmogonii, kosmologii, bóstwa (bóstw), jego charakteru i relacji ze światem stworzonym. W poszczególnych blokach zostaną omówione kwestie ontologiczne, metafizyczne, epistemologiczne. Wprowadzeniem do wykładu będą początki myślenia filozoficzno-religijnego na Starożytnym Wschodzie. W kolejnych blokach zostaną omówione: filozofia indyjska, filozofia buddyjska, filozofia japońska, filozofia chińska, filozofia żydowska, filozofia muzułmańska oraz współczesna myśl perska.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)