Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Filozofii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3800-BE-APBB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treść zajęć obejmuje bieżące dyskusje publiczne (medialne, naukowe, polityczne) na temat najnowszych wydarzeń z zakresu bioetyki i biopolityki (w tym, odkryć, osiągnięć, zmian regulacyjnych, głośnych przypadków klinicznych albo kazusów sądowych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. Student odpowiedzialny za wybór danego tematu i materiałów, przygotowuje prezentację wprowadzającą do zajęć, a następnie moderuje dyskusję grupową, której celem jest identyfikacja i analiza źródeł sporów lub dyskusji wokół danego wydarzenia, wyjaśnienie ich kontekstu, uwarunkowań, przebiegu i ewentualnych konsekwencji społecznych.

Strona przedmiotu
3800-BE-BTED-OG
Bioetyka i edukacja (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

UWAGA: Aby zaliczyć przedmiot konieczne jest zarejestrowanie się na obie jego części: konwersatorium i warsztaty.

Zajęcia stanowią teoretyczne (konwersatorium) i praktyczne (warsztaty) wprowadzenie do nauczania bioetyki. Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów i studentek z założeniami, zadaniami i metodami edukacji bioetycznej. Celem warsztatów jest rozwijanie zdolności dydaktycznych studentów i studentek.

Strona przedmiotu
3800-BPL22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z zakresu biopolityki, prezentuje filozoficzny oraz polityczny wymiar problematyki związanej z życiem (rozumianym jako zoe i bios). Tematyka wykładu jest w istotny sposób powiązana z historią filozofii, etyką, filozofią prawa, socjologią polityki i politologią.

Strona przedmiotu
3800-BRU22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone filozoficznym koncepcjom buntu, rewolucji i utopii. Będziemy się zajmować analizą założeń aksjologicznych i implikacji etycznych wybranych filozoficznych koncepcji zmiany społecznej, wywodzących się z szeroko rozumianej tradycji krytycznej. Rozważaniom poddamy odpowiedzi na pytanie, jak wyjść z kapitalizmu: czy można go zreformować, czy trzeba obalić rewolucyjnie oraz jaką rolę może tu odegrać myślenie utopijne.

Strona przedmiotu
3800-DTKF22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najpierw podjęty zostanie temat relacji między filozofią a literaturą (zwłaszcza powieściową), a następnie różne ujęcia twórczości Dostojewskiego ze szczególnym uwzględnieniem idei powieści polifonicznej oraz metafizyczno-antropologicznych źródeł oraz konsekwencji wybranych wątków i postaci z powieści Dostojewskiego. W odniesieniu do twórczości Tołstoja zaakcentowane zostaną jego traktaty religijno-moralne. W odniesieniu do obydwu autorów znaczącą rolę odgrywać będą również wątki biograficzne.

Strona przedmiotu
3800-ET22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course introduces and discusses a novel approach in the epistemology of mathematics: Entitlement theories. Inspired by the work of Crispin Wright, entitlement theories take a new perspective on general, well-known issues in the Epistemology of Mathematics.

Strona przedmiotu
3800-EE22-S-OG
Environmental ethics (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone analizie głównych stanowisk etyki środowiska naturalnego: stanowiska antropocentrycznego, biocentrycznego i holistycznego.

Strona przedmiotu
3800-EDR22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia opierać się będą na wspólnej lekturze książki „Religia w obrębie samego rozumu” Immanuela Kanta a następnie rekonstrukcji struktury poglądów autora ze szczególnym uwzględnieniem epistemologicznych środków i strategii wykorzystanych do uchwycenia doświadczenia religijnego.

Strona przedmiotu
3800-EST22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prezentacją głównych zagadnień, kierunków rozwoju i metod estetyki europejskiej. Wybrane zagadnienia estetyczne, teorie i poglądy filozoficzne w zakresie estetyki prezentowane będą w porządku chronologicznym od czasów starożytnej Grecji po postmodernizm. Listę lektur pomocniczych do wykładu kursowego słuchacze otrzymają na początku zajęć.

Strona przedmiotu
3800-EG22-S-OG
Ethics and genetics (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores ethical and social issues raised by developments in human genetics.The course covers following topics: medicine in the era of genomics; moral status of human genes & genetic information; genetic exceptionalism; genetic discrimination; genetic privacy & the right not to know; ethics of genetic testing and counseling; ethics of genetic selection; ethics of genetic engineering; ethics of gene therapy; ethics of genetic enhancement; ethics of genetic research; genetics and distribuitive justice; genetic and criminal justice.

Strona przedmiotu
3800-ENT22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie wyzwaniom etycznym, jakie stawia współczesna technologia mająca zastosowanie m.in. w obszarze biomedycyny. Zajęcia pozwolą słuchaczom zrozumieć podstawowych kwestie etyczne związane z technologiami autonomicznymi i informacyjnymi. Studenci poznają również kontekst historyczny, który uwypukli wyzwania etyczne związane z gwałtownym rozwojem sztucznej inteligencji w XXI wieku. Na seminarium będziemy również dążyć do wyartykułowania w spójny sposób krytycznej analizy nowych zagadnień etycznych związanych z metodami obliczeniowymi, takimi jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i duże zbiory danych.

Zajęcia mają zapewnić studentom kompetencje niezbędne identyfikowania i rozróżniania problemów etycznych charakterystycznych dla technologii autonomicznych i adaptacyjnych, a także implikacje tych technologii dla ważnych pojęć moralnych, takich jak sprawczość, odpowiedzialność i prywatność.

Strona przedmiotu
3800-EWM22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy etyki wojny, w tym filozoficznego i praktycznego wymiary doktryny wojny sprawiedliwej oraz etycznych aspektów udzielania świadczeń zdrowotnych uczestnikom i ofiarom konfliktów zbrojnych oraz prowadzenia biomedycznych badań naukowych dla celów militarnych. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami z zakresu etyki i bioetyki czasu wojny. Ponadto, celem jest rozwinięcie ich zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania dylematów moralnych, jaką współczesne konflikty zbrojne.

Strona przedmiotu
3800-BE-EBN-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami, perspektywami teoretycznymi i badawczymi, stanowiskami aksjologicznymi i normatywnymi oraz metodami etyki badań naukowych, w tym etyki prowadzenia badań biomedycznych z udziałem ludzi oraz badań z udziałem zwierząt.

Strona przedmiotu
3800-BE-EKL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z głównymi stanowiskami teoretycznymi i metodami badawczymi dotyczącymi problemów etycznych występujących w diagnostyce i leczeniu.

Strona przedmiotu
3800-EKZ22-S-OG
Etyka końca życia (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: (1) Dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej, aparatu pojęciowego oraz narzędzi metodologicznych przydatnych do zrozumienia i poddania krytycznej analizie zagadnień moralnych pojawiających się w praktyce opieki nad pacjentami terminalnie chorymi; (2) Wykształcenie umiejętności dokonywania analizy normatywnej, formułowania ocen oraz doboru argumentów na rzecz określonego sposobu postępowania w przypadku terminalnie chorych pacjentów; (3) Uwrażliwienie uczestników na potrzeby pacjentów znajdujących się w terminalnej fazie choroby; (4) Uzmysłowienie założeń, praktycznej realizacji oraz ograniczeń medycyny paliatywnej jako formy opieki sprawowanej nad umierającymi pacjentami.

Strona przedmiotu
3800-EP22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy etycznych aspektów ludzkiej prokreacji i medycyny reprodukcyjnej. Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania kwestii z zakresu etyki prokreacyjnej, w szczególności dotyczących powoływania ludzi do istnienia, diagnostyki prenatalnej oraz przerywania ciąży.

Strona przedmiotu
3800-BE-ESP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach będziemy zapoznawać się z wybranymi problemami etyki życia publicznego: prywatne-publiczne, status etyk zawodowych, etyka i polityka, etyka i rodzina, etyka i problemy związane z orientacją seksualną, etyka i religia, etyka a prawa zwierząt i inne.

Strona przedmiotu
3800-FDM22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Zaczniemy od ogólnego obrazu dialogu międzyreligijnego oraz najważniejszych dokumentów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego „Nostra aetate” (1965) i „Dabru emet” (2000). W pierwszym semestrze skupimy się na konkretnym dialogu – rozmowach kard. Jorge Bergoglia (obecnie papieża Franciszka) z rabinem Abrahamem Skorką, zapisanych w książce „W niebie i na ziemi” (2013). Następnie zapoznamy się z klasycznymi analizami teoretyka dialogu międzyreligijnego Raimunda Panikkara, a potem będziemy przerabiać trudniejsze teksty, a mianowicie kolejne rozdziały książki współczesnego teologa Perry’ego Schmidt-Leukela „Religious Pluralism and Interreligious Theology” (2017).

Strona przedmiotu
3800-FJ22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zagadnienia składni (zasada kompozycjonalności, gramatyka kategorialna (Husserl, Frege, Geach, Montague), semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm a eksternalizm, wyrażenia okazjonalne) i pragmatyki (czynności mowy, implikatury, presupozycje, minimalizm semantyczny a kontekstualizm).

Strona przedmiotu
3800-FK22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomyślany jest jako systematyczne wprowadzenie w specyfikę filozoficznej refleksji nad kulturą. Punktem wyjścia będzie przekonanie, że kulturę można zrozumieć jedynie jako nierozerwalnie splecioną z człowiekiem i na odwrót – człowiek może być rozumiany i rozumieć siebie samego jedynie w horyzoncie uwikłania w kulturę, w jej aksjologiczne, symboliczne, wyobrażeniowe wymiary. Człowiek dany jest sobie jedynie poprzez kulturowo uwarunkowane sposoby przeżywania i doświadczania swojego bycia-w-świecie. Kluczową kategorią będzie dla nas kategoria doświadczenia kulturowego a wyróżnioną perspektywą badawczą antropologiczna filozofia kultury poszukująca właśnie związków między pojmowaniem człowieka i kultury. Związki te zostaną pokazane jako seria obecnych w kulturowych fenomenach napięć konstytuowanych przez kategorie takie jak: istota i pozór, arche i telos, obecność i nieobecność, partycypacja i alienacja, tradycja i współczesność, tożsamość i obcość, sprawczość i bierność.

Strona przedmiotu
3800-FN22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświecony jest wprowadzeniu do podstawowych problemów filozofii nauki i obejmuje m.in. następujące zagadnienia: metodologiczne konteksty odkrycia, uzasadnienia i badania, teorie racjonalności naukowej a historia nauki, pojęcie nauki, problem indukcji, kryterium demarkacji, baza empiryczna nauki, język obserwacyjny a język teoretyczny, neopozytywizm, falsyfikacjonizm, teoria naukowych programów badawczych, teorie racjonalności naukowej L. Laudana, filozofia nauki T. S. Kuhna, spór realistów z instrumentalistami, status bytów teoretycznych według W. V. O. Quine’a, empiryzm konstruktywny B. van Fraassena, twierdzenie o niezdeterminowaniu teorii przez dane, holizm, czynniki pragmatyczne a wartości poznawcze, fallibilizm, konwencjonalizm, paradoksy potwierdzania, nowa zagadka indukcji N. Goodmana, interpretacje prawdopodobieństwa (teoria matematyczna, interpretacja klasyczna, logiczna, subiektywistyczna i częstościowa), rola prawdopodobieństwa w nauce, modele wyjaśniania.

Strona przedmiotu
3800-FP22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach prezentowane są i omawiane główne zagadnienia filozofii polityki i jej najważniejsze koncepcje od starożytności po czasy współczesne. Przywołane będą historyczne, polityczne i społeczne konteksty przeobrażeń stanowiących wyzwanie dla refleksji filozoficznej nad polityką.

Strona przedmiotu
3800-FP22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy subdyscypliny filozoficznej zajmującej się zagadnieniami z obszaru psychopatologii, zwanej filozofią psychiatrii. Celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozumienia i krytycznego analizowania kwestii z zakresu filozoficznych aspektów związanych z koncepcjami zaburzeń psychicznych, w szczególności dotyczących zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych oraz psychotycznych w kontekście historycznym (ze zwróceniem uwagi na najnowsze debaty poświęcone zdrowiu psychicznemu).

Strona przedmiotu
3800-FR22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Zagadnienia wstępne: przedmiot i zakres filozofii religii; różnorodność jej uprawiania; filozofia religii a dyscypliny i jakości pokrewne (religia, religioznawstwo, teologia); kwestie etymologiczne; kształtowanie się, rozwój, względna odrębność filozofii religii w ramach filozofii,

- Koncepcje istoty i źródeł religii: redukcjonizm psychologiczny (Freud, Jung, Fromm); redukcjonizm socjologiczny (Marks, Durkheim, Weber); fenomenologia religii (Otto, Scheler, van der Leeuw, Eliade); religia jako inspiracja dla filozofii (neotomizm, rosyjska filozofia religijna, teologia protestancka, filozofia dialogu).

Strona przedmiotu
3800-FST22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na problemowej prezentacji historii filozofii, przez co student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się kluczowych zagadnień filozofii (problemów etycznych, ontologicznych i kosmologicznych, relacji duszy i ciała, myśli i języka do rzeczywistości) oraz pojęć filozoficznych z dziedziny filozofii starożytnej (takich jak filozofia, piękno, dobro, byt, Bóg, idea, wola, intelekt, cnota, twórczość, natura, czas). Ponadto, z perspektywy problemowej przedstawione zostanie formowanie się i wzajemne oddziaływanie szkół i nurtów filozoficznych. Istotnym wątkiem kursu jest ukazanie specyfiki poszczególnych epok w historii filozofii starożytnej, zwłaszcza tych mniej znanych, takich jak filozofia hellenistyczna oraz filozofia późnej starożytności.

Strona przedmiotu
3800-FSR22-M-OG
Filozofia średniowieczna (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z filozofii średniowiecznej jest rozwinięciem i pogłębieniem problematyki wykładanej w ramach zajęć kursowych z historii filozofii średniowiecznej. Zajęcia są prezentacją dziejów filozofii w układzie problemowym, dzięki czemu student zyskuje możliwość nowego spojrzenia na kształtowanie się w średniowieczu ogólnego zagadnienia relacji filozofii i teologii i wyłaniającej się na tym tle szczegółowszej problematyki filozoficzno-językowej, metafizycznej, psychologicznej, kosmologicznej i teoriopoznawczej.

Strona przedmiotu
3800-FU22-M-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami współczesnej filozofii umysłu i filozofii psychologii.

Strona przedmiotu
3800-FT22-S-OG
Filozofia w teatrze (od 2023-02-20)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są pomyślane jako kolejna edycja zajęć seminaryjno-warsztatowych przeznaczonych dla studentów Instytutu Filozofii UW, Akademii Teatralnej i Akademii Sztuk Pięknych. Z jednej strony mają one stworzyć platformę współpracy pozwalającej wykroczyć zarówno poza akademicką teorię, jak i praktykę artystyczną, z drugiej strony mają one sprzyjać zbliżeniu różnych środowisk. Z tego względu zajęcia będą łączyły rozmaite formy pracy: wygłaszanie referatów, przygotowanie prezentacji wizualnych, występy aktorskie, dyskusje.

Strona przedmiotu
3800-FAMS22-S-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi ideami średniowiecznej mistyki. Zwrócimy zwłaszcza uwagę na kwestie filozoficzne związane z tą tematyką: antropologie, epistemologię, koncepcje wolnej woli, teorie miłości.

Strona przedmiotu
3800-FPNP22-ID-K-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Filozofia prawa czyni swoim zadaniem m.in. odpowiedź na pytania o naturę zjawiska, jakim jest prawo, a także o warunki i wymogi refleksji filozoficznej i naukowej nad prawem. Odpowiedzi na te pytania mogą być udzielane z różnych stanowisk metodycznych. Podczas zajęć chcielibyśmy przedstawić te źródłowo filozoficzne. Niektóre z problemów filozofii prawa w tym rozumieniu to: czy prawo jako zjawisko jest czymś niesprowadzalnym do innych zjawisk? Jakie jest miejsce nauk prawnych pośród innych nauk? Jakie są warunki uprawiania nauk prawnych i filozofii prawa? Jakie wymogi powinna spełniać teoria prawa? Czym dokładnie jest prawo? Czym różni się prawo od zwyczaju czy moralności? Czy potoczne wyobrażenia na temat prawa oraz popularne teorie dotyczące jego natury wytrzymują krytykę filozoficzną? Czy filozofia umie uzasadnić sens istnienia prawa? Czy można dzielić systemy prawne na gorsze i lepsze? Zajęcia mają formę konwersatorium zorientowanego na dyskusję nt. wskazanych zawczasu tekstów.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)