Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty KIERUNKOWE, BIOLOGIA, I stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
1400-216BWGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika warunków siedliskowych i różnorodność strategii przystosowawczych u roślin występujących w obrębie wybranych formacji roślinności zonalnej (wilgotne lasy równikowe, pustynie, stepy, roślinność twardolistna, lasy strefy umiarkowanej, tajga, tundra). Różnorodność anatomiczno-morfologiczna roślin i ich przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych. Różnorodność fizjologiczna i biochemiczna roślin z różnych stref klimatycznych.

Fotosynteza typu C3, C4, CAM. Odpowiedź roślin na stresy środowiskowe. Adaptacje roślin do różnych warunków środowiska.

Strona przedmiotu
1400-216CHROBI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do rytmów biologicznych. Lokalizacja molekularnego zegara biologicznego i mechanizmy jego funkcjonowania u bakterii, grzybów, roślin i zwierząt. Anatomia funkcjonalna systemu zegarowego. Neurohormonalna regulacja procesów rytmicznych kręgowców. Rytmy dobowe w rozwoju i metamorfozie różnych organizmów. Rytmy biologiczne, a działalność człowieka - chronomedycyna, chronofarmakologia, chronoterapia.

Strona przedmiotu
1400-236EPŻ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem ćwiczeń jest przeprowadzenie uczestników kursu przez pełen proces badawczy, od pobrania próbki materiału kopalnego z terenu, aż do jego graficznego i tekstowego opracowania w postaci eseju. Równolegle studenci zapoznają się z różnorodnymi metodami badania kopalnych szczątków, od skamieniałości śladowych do szkieletów. Poszczególne ćwiczenia są poświęcone różnym metodom badań materiału kopalnego i jego interpretacji. Szczególnie w kontekście rekonstrukcji biologii organizmów, ich filogenezy oraz odtwarzania lokalnych i globalnych warunków środowiska w którym żyły.

Wykład poświęcony jest ewolucji biosfery od czasów dzisiejszych po początki życia w kontekście zmian środowiskowych na naszej planecie.

Strona przedmiotu
1400-114EKOT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

2 x 45 h ćw. (2x6 dni) w dowolnie wybranych dwóch z trzech niżej wymienionych Zakładów. Zajęcia w całości prowadzone są w terenie

1. Zakład Ekologii. Zajęcia odbywają się w Urwitałcie (Mazury). Studenci otrzymują do wykonania określone zadania badawcze (tzw. projekty). Projekty dotyczą zagadnień z zakresu ekologii populacji i zgrupowań wielogatunkowych. Obiektem badań są ptaki, ssaki, płazy i wybrane bezkręgowce.

2. Zakład Hydrobiologii. Zajęcia odbywają nad jez. Roś (Mazury). Tematyka zajęć dotyczy sposobu funkcjonowania organizmów (makrofitów, planktonu, bentosu i ryb) w środowiskach słodkowodnych - ich rozmieszczenia oraz relacji z abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemów.

3. Białowieska Stacja Geobotaniczna. Zajęcia odbywają się na terenie Puszczy Białowieskiej i poświęcone są analizie bogactwa gatunkowego, struktury i dynamiki zbiorowisk leśnych pierwotnego pochodzenia, ich związków z siedliskiem i miejsca w krajobrazie.

Strona przedmiotu
1400-125ENZT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza odnośnie różnorodności budowy, specyficzności i działania enzymów. Zostaną omówione, poparte przykładami, teorie dotyczące mechanizmów katalizy i kinetyki enzymów. Zostaną także pokazane zastosowania układów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych. Zadania te będą realizowane poprzez szczegółowe omówienie: właściwości katalitycznych i kinetycznych poszczególnych klas enzymów. Przedstawiona zostanie złożoność kompleksów i układów bioenergetycznych.

Strona przedmiotu
1400-225GENC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe prawa dziedziczenia w odniesieniu do genetyki człowieka. Choroby genetyczne - klasyfikacja i przykłady. Molekularne podłoże chorób ludzkich. Choroby mitochondrialne. Choroby neurodegeneracyjne i choroby wieloczynnikowe. Dziedziczenie wielogenowe. Mapowanie genów ludzkich przez analizę sprzężeń i badania asocjacyjne. Piętno genomowe. Organizmy modelowe i ewolucja gatunku ludzkiego.

Nowotwory i starzenie. Diagnostyka. Bioetyka.

Strona przedmiotu
1400-215GEBM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia praktyczne ze wstępem teoretycznym dotyczącym stosowanych metod molekularnych.

I. Zagadnienia z komputerowej analizy kwasów nukleinowych.

II. Technika PCR i analiza wybranych sekwencji DNA.

III. Konstrukcja kasety do ekspresji ludzkiego białka w komórkach E. coli (system pET). Zajęcia obejmują techniki inżynierii genetycznej takie jak: PCR, elektroforeza fragmentów DNA, klonowanie produktu PCR, elektroporacja i transformacja bakterii chemokompetentnych, izolacja plazmidowego DNA, mapy restrykcyjne, sekwencjonowanie DNA, ukierunkowana mutageneza.

IV. Konstrukcja szczepów drożdży zawierających w genomach sekwencje kodujące wybrane białka jako fuzje ze znacznikiem TAP: uzyskanie kasety do rekombinacji in vivo (PCR), transformacja drożdży, analiza transformantów (PCR, analiza western).

V. Analiza RNA z mutantów drożdży związanych z dojrzewaniem RNA: izolacja RNA, rozdział RNA w żelach, znakowanie kwasów nukleinowych, technika northern.

IV. RT-PCR, ilościowy PCR.

Strona przedmiotu
1400-114HYD brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Strona przedmiotu
1400-216IMM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia w ramach fakultetu Immunologia składają się z dwóch części: wykładu (30 godzin) i ćwiczeń laboratoryjnych (60 godzin). Wykład dotyczy mechanizmów regulacji układu odpornościowego ssaków związanych z jego rozwojem i podstawowymi funkcjami biologicznymi - obroną, nadzorem i utrzymywaniem homeostazy. Omawiane są mechanizmy regulacji odpowiedzi komórek obronnych na antygeny obce i własne. Wyjaśniane są mechanizmy odpowiedzialne za nadmierną lub nieprawidłową aktywność układu odpornościowego.

Ćwiczenia stanowią praktyczne uzupełnienie wykładów o charakterze podstawowym. Studenci zapoznają się szczegółowo z budową układu limfatycznego i morfologią leukocytów. Uczą się izolowania różnych form leukocytów z krwi obwodowej, narządów i tkanek limfoidalnych. Wykonują wybrane testy stosowane do określania aktywności biologicznej komórek odporności wrodzonej i nabytej. Zapoznają się w zakresie podstawowym z zasadami obsługi i wykorzystania techniki cytometrii przepływowej.

Strona przedmiotu
1400-125KiD brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część 1. Konkurencja

Zasoby środowiska, koncepcja niszy ekologicznej, nakładanie się nisz. Konkurencja i jej rodzaje. Intensywność oddziaływań, konkurencyjne wykluczanie, współwystępowanie konkurujących gatunków. Asymetria oddziaływań konkurencyjnych, dominacja konkurencyjna. Metody badania konkurencji. Mechanizmy i efekty oddziaływań konkurencyjnych. Konkurencja a kształtowanie się zespołów wielogatunkowych, teoria zespołu konkurencyjnego, gildie. Rola konkurencji i drapieżnictwa w kształtowaniu struktury biocenoz.

Część 2. Drapieżnictwo

1. Przystosowania drapieżników zwiększające szanse spotkania ofiary i zakończonego sukcesem ataku. 2. Wybiórczość pokarmowa i optymalizacja żerowania. 3. Przystosowania ofiary do unikania drapieżnika I: pre-encounter. 4. Przystosowania ofiary do unikania drapieżnika II: post-encounter. 5. Bezpośrednie efekty drapieżnictwa. 6. Pośrednie efekty drapieżnictwa. 7. Koewolucja w układach drapieżca-ofiara. Roślinożerność. Kontrola biologiczna.

Strona przedmiotu
1400-125MiP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ewolucja i filogenetyka pasożytniczych Eukaryota w świecie zwierząt. Różnorodność pasożytniczych jednokomórkowych Protista i wielokomórkowych Metazoa . Ekologia pasożytów: od osobników do zgrupowania pasożytów. Pasożytnictwo w różnych ekosystemach.

Mutualizm jako zjawisko rozpowszechnione na każdym poziomie organizacji życia

Endosymbioza jako proces warunkujący powstanie Eukariontów oraz zachodzący obecnie

Ewolucja interakcji międzygatunkowych w kierunku mutualizmu

Mutualizm wewnątrzkomórkowy układy bakterie-owady oraz grzyby-bakterie

Mutualizm pokarmowy (w tym mykoryzy, wspólnoty porostowe, układy pierwotniaków ze zwierzętami)

Mutualizm rozrodczy

Wpływ czynników środowiskowych na związek

Model mutualizmu

Kooperacja w świecie ludzi - tłumaczenie w kategoriach darwinowskich i matematycznej teorii gier

Strona przedmiotu
1400-215OCHRP brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest pomyślany jako wprowadzenie do problematyki ochrony przyrody i przygotowanie do realizacji późniejszych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych. Studenci zapoznają się z naukowymi podstawami ochrony przyrody, jej relacjami z innymi dziedzinami wiedzy i gospodarki, różnymi koncepcjami działań ochronnych i podstawowymi metodami stosowanymi w ochronie gatunków i ekosystemów. W zarysie przedstawiane są najbardziej aktualne problemy ochrony przyrody, jak np. ochrona zasobów genetycznych, zmiany klimatu, restytucja zdegradowanych ekosystemów, zapobieganie wymieraniu gatunków, a także organizacyjne i prawne aspekty ochrony przyrody w skali krajowej, europejskiej i międzynarodowej.

Strona przedmiotu
1400-215PARAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Biologia pasożytniczych Eukaryota. Różnorodność biologiczna pasożytów uwarunkowana filogenetyczne i przez czynniki środowiskowe na poziomie molekularnym, osobniczym i populacyjnym. Systematyka, morfologia, cykl życiowy i fizjologia. Patogeniczność pasożytniczych inwazji i epidemiologia chorób wywołanych przez pasożyty. Zróżnicowanie i ewolucja i oddziaływania w układzie pasożyt-żywiciel.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)