Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA MOLEKULARNA, II stopień
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-225ABCH brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka referatów: Izolowanie organellii komórkowych oraz ekstrakcja i izolowanie związków wielkocząsteczkowych i drobnocząsteczkowych z materiału roślinnego, zwierzęcego i drobnoustrojów. Różne typy chromatografii, sączenie molekularne, elektroforeza, spektrofotometria, potencjometria, radiometria, wirowanie, spektrometria mas, NMR.

Ćwiczenia: Przygotowywanie i charakterystyka roztworów buforowych, rozdzielanie i wyznaczanie mas cząsteczkowych białek metodami sączenia molekularnego i elektroforezy, zastosowanie metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych do charakterystyki struktury i właściwości związków, otrzymywanie izolowanych protoplastów roślinnych z liści, badanie aktywności enzymatycznej, zastosowanie radioaktywnych prekursorów w badaniach szlaków metabolicznych.

Strona przedmiotu
1400-216BMR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są skierowane zarówno do studentów wykonujących (lub planujących) prace dyplomowe związane z badaniami roślin, jak i studentów innych specjalności zainteresowanych metodami biologii molekularnej. Zajęcia laboratoryjne wprowadzają w techniki genetyki i biologii molekularnej roślin, w szczególności z użyciem podstawowego roślinnego organizmu modelowego - Arabidopsis thaliana. Studenci poznają metody pracy z mutantami Arabidopsis oraz z liniami transgenicznymi, takie jak identyfikacja i genotypowanie mutacji, izolacja i rozdział kwasów nukleinowych oraz białek, immunodetekcja białek, a także analiza poziomu ekspresji genów. Na wykładzie omawiane są mechanizmy molekularne leżące u podstaw biologii roślin: od najważniejszych procesów rozwojowych, przez działanie elementów sygnalizacji hormonalnej, po odpowiedzi na czynniki środowiskowe (np. stresy).

Strona przedmiotu
1400-235CHiE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia współczesną wiedzę na temat struktury chromatyny oraz wpływie chromatyny na przebieg podstawowych procesów genetycznych. Omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów modyfikacji chromatyny, zjawisko pamięci komórkowej i dziedziczenia epigenetycznego, a także epigenetycznej regulacji ekspresji genów.

Strona przedmiotu
1400-228CM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Budowa cytometrów przepływowych i analizatorów obrazu.

2. Procedury bezpieczeństwa i kontroli jakości.

3. Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie i próbek do badań molekularnych i komorkowych.

4. Przegląd metod cytometrii: analiza fenotypowa, analiza ilosci kwasów nukleinowych, badanie funkcji komórek, zastosowania kliniczne.

5. Przetwarzanie i analiza danych.

6. Prezentacja danych.

Strona przedmiotu
1400-217MNiTP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Epidemiologia nowotworów oraz czynniki środowiskowe i endogenne sprzyjające powstawaniu nowotworów; mechanizm powstawania mutacji jako podłoże rozwoju choroby nowotworowej, mechanizmy epigenetyczne (metylacja DNA, mikroRNA). Omówione zostaną także mechanizmy naprawy DNA. Cechy komórki nowotworowej, etapy nowotworzenia, najważniejsze geny krytyczne, których dysfunkcja ma znaczenie w nowotworzeniu (onkogeny, supresory), apoptoza, proteoliza, angiogeneza, przerzutowanie. Komórki macierzyste nowotworów. Rola wirusów w powstawaniu nowotworów. Diagnostyka i współczesne metody leczenia; personalizacja terapii.

Strona przedmiotu
1400-228MiFM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zaznajomienie studentów z podstawami filogenetyki molekularnej oraz metagenomiki (analiza amplikonów), ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w badaniach środowiskowych. W ramach bloku dotyczącego filogenetyki studenci nauczą się przyrównywania sekwencji nukleotydowych i białkowych, poznają podstawowe metody rekonstrukcji drzew filogenetycznych oraz oceny ich mocy, a także zapoznają się z podstawami datowania filogenezy oraz metodami szacowania stanów ancestralnych. A ramach drugiej części zajęć nacisk zostanie położony na analizę danych środowiskowych z sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Podczas zajęć samodzielnie przeprowadzą analizę od etapu uzyskania surowych danych, poprzez analizę ich jakości, łączenie odczytów, oraz klasyfikację taksonomiczna sekwencji, kończąc na analizach statystycznych umożliwiających powiązanie czynników środowiskowych z otrzymanymi wynikami składu gatunkowego i wskaźnikami różnorodności biologicznej.

Strona przedmiotu
1400-225PROT-en brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny.

Strona przedmiotu
1400-225PROT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fakultet dotyczy technik używanych do prowadzania analiz proteomicznych. Studenci będą oczyszczać kompleksy białkowe i analizować ich skład za pomocą spektrometrii mas. Równolegle w części teoretycznej studenci będą poznawać zastosowanie metod protomicznych do różnych zagadnień w biologii i medycyny.

Strona przedmiotu
1400-227RMZ brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

PRZEDMIOT JEST ODPOWIEDNIKIEM PROWADZONEGO W POPRZEDNICH LATACH PRZEDMIOTU "REGULACJA METABOLIZMU".

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem:

- kontroli zawartości i aktywności enzymów w komórce,

- działania hormonów i innych cząsteczek sygnałowych,

- neuro-hormonalnej integracji metabolizmu,

- roli reaktywnych form tlenu (ROS),

- specjalizacji metabolicznej na poziomie komórki i organizmu,

- transportu przez błony biologiczne

Strona przedmiotu
1400-215PLAZB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia: I. Modularna struktura ruchomych elementów genetycznych. II. Integrony i superintegrony. III. Elementy transpozycyjne - ogólna charakterystyka sekwencji insercyjnych i transpozonów (TE). Metody identyfikacji funkcjonalnych TE z zastosowaniem wektorów pułapkowych. IV. Elementy integrujące z DNA i koniugacyjne. V. Plazmidy bakteryjne. (1) Identyfikacja plazmidów. (2). Schemat podstawowej charakterystyki plazmidów. (3) Replikacja plazmidów - modele replikacji plazmidów kolistych i liniowych. (4) Mechanizmy zapewniające stabilne utrzymywanie plazmidów w komórkach. (5) Systemy transferu plazmidów. VI. Mobilne introny i inteiny. VII. Funkcje fenotypowe bakterii kodowane przez MGE. VIII. Pochodzenie i ewolucja MGE. IX. Rola MGE w horyzontalnym transferze genów. X. Zastosowanie MGE w inżynierii genetycznej i biotechnologii. Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z technikami wykorzystywanymi do molekularnej analizy MGE.

Strona przedmiotu
1400-225TBER brak

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć fakultatywnych "Techniki biologii eksperymentalnej roślin" jest zapoznanie studentów z zasadami i zastosowaniem szeregu metod używanych w badaniach fizjologicznych, biochemicznych i biologii molekularnej.

Strona przedmiotu
1400-216WIRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom współczesnej wiedzy dotyczącej wirusologii molekularnej obejmującej takie zagadnienia jak: natura, właściwości i budowa wirusów, mechanizmy replikacji, strategie ekspresji informacji genetycznej, mechanizmy patogenności, oddziaływanie na zainfekowane komórki oraz organizm gospodarza.

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z podstawowymi i zaawansowanymi technikami wykorzystywanymi w pracy eksperymentalnej z użyciem wirusów jako modeli badawczych oraz narzędzi.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)