Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla studentów MSOŚ
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
1400-121BRREA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Generalne spojrzenie na rozwój rośliny okrytonasiennej z uwzględnieniem poziomu strukturalnego, genetycznej kontroli, aspektów molekularnych wybranych procesów oraz regulacji hormonalnej i interakcji ze środowiskiem. W wykładzie podkreśla się zastosowanie mutantów i roślin transgenicznych do wyjaśnienia regulacji procesów w normalnym rozwoju roślin. Dodatkowo na wykładzie przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące anatomii roślin w aspekcie rozwojowym

Strona przedmiotu
1400-216BWGR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Specyfika warunków siedliskowych i różnorodność strategii przystosowawczych u roślin występujących w obrębie wybranych formacji roślinności zonalnej (wilgotne lasy równikowe, pustynie, stepy, roślinność twardolistna, lasy strefy umiarkowanej, tajga, tundra). Różnorodność anatomiczno-morfologiczna roślin i ich przystosowania do specyficznych warunków środowiskowych. Różnorodność fizjologiczna i biochemiczna roślin z różnych stref klimatycznych.

Fotosynteza typu C3, C4, CAM. Odpowiedź roślin na stresy środowiskowe. Adaptacje roślin do różnych warunków środowiska.

Strona przedmiotu
1400-226EE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekosystem i biocenoza – definicje, krytyka podejścia „superorganizmalnego”. Struktura ekosystemów wodnych i lądowych. Przepływ energii przez ekosystem, sieci i poziomy troficzne, łańcuchy pokarmowe. Drapieżnictwo i konkurencja. Mechanizmy regulacyjne w ekosystemach, stabilność ekosystemów i sukcesja ekologiczna.

Strona przedmiotu
1400-216EKOR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w specjalistyczną problematykę badawczą i warsztat metodyczny ekologii roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu syntaksonomii, ekologii, dynamiki, biogeografii oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roślinnych. Kurs prezentuje różne koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej. W szczególności uwzględnia metody służące do wyróżniania i rozpoznawania zbiorowisk oraz analizy związków między roślinnością i czynnikami środowiska. Podstawowy materiał do analizy tych zagadnień stanowi roślinność Polski.

Strona przedmiotu
1400-114FR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treścią wykładu będzie charakterystyka procesów życiowych, zachodzących w komórkach, tkankach i całym organizmie, zależności pomiędzy poszczególnymi procesami oraz integracja funkcji całej rośliny pod wpływem zmiennych warunków środowiskowych. Omawiana będzie aktywność fotosyntetyczna i oddechowa roślin, żywienie mineralne, procesy związane z transportem, gospodarką wodną. Ponadto: abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe, odbieranie bodźców środowiskowych, transdukcja sygnału, sygnalizacja i rola fitohormonów w regulacji procesów wzrostu.

Strona przedmiotu
1400-225GENC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe prawa dziedziczenia w odniesieniu do genetyki człowieka. Choroby genetyczne - klasyfikacja i przykłady. Molekularne podłoże chorób ludzkich. Choroby mitochondrialne. Choroby neurodegeneracyjne i choroby wieloczynnikowe. Dziedziczenie wielogenowe. Mapowanie genów ludzkich przez analizę sprzężeń i badania asocjacyjne. Piętno genomowe. Organizmy modelowe i ewolucja gatunku ludzkiego.

Nowotwory i starzenie. Diagnostyka. Bioetyka.

Strona przedmiotu
1400-114HYD-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres hydrobiologii. Chemiczne i fizyczne właściwości środowiska wodnego, dynamika mas wodnych, stratyfikacja. Organizmy żyjące w wodach i ich ekologiczna charakterystyka. Zespoły organizmów wodnych: bentos, plankton i nekton (status troficzny, rozmieszczenie przestrzenne, sezonowość występowania, migracje). Produkcja i destrukcja, czynniki limitujące, krążenie pierwiastków. Przegląd różnych typów wód (oceany, jeziora, stawy, rzeki itd.). Eutrofizacja i zanieczyszczenie wód - przyczyny, skutki, symptomy. Ekologiczne podstawy rekultywacji zbiorników wodnych, biomanipulacja.

Strona przedmiotu
1400-226INFOB brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z informacji obrazowej dotyczą obrazowania - pozyskiwania zdjęć w różnych zakresach promieniowania elektromagnetycznego, w różnych skalach (od mikroskopów po satelity) i w różnych środowiskach (podwodne, podziemne, naziemne, lotnicze, kosmiczne) oraz ich zastosowań w badaniach naukowych.

Nauczymy się analizy i interpretacji zdjęć, a także czytania i wypowiadania się językiem obrazów zarówno w sferze intelektualnej, jak i emocjonalnej (estetycznej).

W ramach ćwiczeń studenci mają za zadanie wykonanie prac na zadany temat lub przy pomocy omawianej techniki obrazowania.

Przygotowanie fotograficzne i posiadany sprzęt nie są istotne - rozwijana jest przede wszystkim umiejętność twórczego myślenia, spostrzegawczości i zdolności wypowiedzi.

Strona przedmiotu
1400-226KRPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat szaty roślinnej (roślinności i flory) północnej Polski na tle uwarunkowań geomorfologicznych, siedliskowych, klimatycznych i biotycznych (w tym związanych z rolą zwierząt i grzybów).

Do najważniejszych poruszanych zagadnień należą: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczne i siedliskowe; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) zróżnicowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, wodnych i innych naturalnych ekosystemów nieleśnych oraz ich skład gatunkowy; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski; 6) rola czynników biotycznych (np. wpływu roślinożerców) w kształtowaniu się zbiorowisk roślinnych.

Strona przedmiotu
1400-226OEB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Praca terenowa - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie ekosystemów bagiennych w przyrodzie i środowisku. Mokradła w krajobrazie. Wpływ gospodarki człowieka na stan ekologiczny mokradeł. Zagrożenia przyrody i kierunki degradacji różnego typu ekosystemów bagiennych. Ochrona bierna i czynna. Dylematy ochrony przyrody. Restytucja przyrodnicza ekosystemów bagiennych. Instrumenty finansowe ochrony mokradeł. Mokradła a rolnictwo, znaczenie programu rolnośrodowiskowego w ochronie ekosystemów bagiennych. Gatunki zagrożone ekosystemów bagiennych - zarys ekologii, metody ochrony. Wielofunkcyjne użytkowanie mokradeł; rola mokradeł w gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, ochronie klimatu. Diagnoza stanu i zagrożeń przyrody ekosystemów bagiennych, opracowanie planów ochrony.

Strona przedmiotu
1400-226OEB-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Znaczenie ekosystemów bagiennych w przyrodzie i środowisku. Mokradła w krajobrazie. Wpływ gospodarki człowieka na stan ekologiczny mokradeł. Zagrożenia przyrody i kierunki degradacji różnego typu ekosystemów bagiennych. Ochrona bierna i czynna. Dylematy ochrony przyrody. Restytucja przyrodnicza ekosystemów bagiennych. Instrumenty finansowe ochrony mokradeł. Mokradła a rolnictwo, znaczenie programu rolnośrodowiskowego w ochronie ekosystemów bagiennych. Gatunki zagrożone ekosystemów bagiennych - zarys ekologii, metody ochrony. Wielofunkcyjne użytkowanie mokradeł; rola mokradeł w gospodarce wodnej, ochronie przeciwpowodziowej, ochronie klimatu. Diagnoza stanu i zagrożeń przyrody ekosystemów bagiennych, opracowanie planów ochrony.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)