Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty opcjonalne WGSR (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty opcjonalne WGSR
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
1900-5-ADPR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie środowiska programistycznego R w stopniu wystarczającym do przetwarzania danych przestrzennych oraz tworzenia prostych funkcji i skryptów, a także korzystania z ogólnie dostępnych skryptów i wizualizacji danych.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPL-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu terenowego jest zapoznanie studentów z cechami krajobrazu przyrodniczego i kulturowego południowej części Lubelszczyzny.

Czas trwania: 5 dni.

Termin: początek września

Orientacyjny koszt wyjazdu zostanie podany do 15 grudnia 2022.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w pierwszej połowie marca. Studenci zapisani na ten przedmiot zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie i miejscu spotkania.

Strona przedmiotu
1900-5-DKPT-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka geoekologiczna Tatr - przemiany i zagrożenia krajobrazu oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Rola i miejsce Tatr w kulturze polskiej.

Strona przedmiotu
1900-5-GU-L-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą międzykulturowości, studiowania zagranicą oraz tożsamości europejskiej. Studenci będą pracować w grupach 4-5 osobowych, realizując 6 zadań.

Strona przedmiotu
1900-5-GHI-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi źródłami do geografii historycznej oraz metodyką badań geograficzno-historycznych na przykładzie zmian sieci osadniczej w aspekcie nazewniczym, przestrzennym, topologicznym oraz relacji mereologicznych.

Strona przedmiotu
1900-5-GKL-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie stykom geografii i kultury na przykładzie wybranych zagadnień kulturowych i społecznych. Omawiane będą zarówno tradycyjne wielkie tematy geograficzne, jak i najważniejsze zagadnienia współczesności.

Strona przedmiotu
1900-GUA-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

I. Ukraina: przegląd ogólny

II. Geografia i polityka: Wschód vs Zachód

III. Toponimia: walka o własne nazwy

IV. Język: „wybierając język ojczysty”

V. [Tożsamość:] Сo znaczy być Ukraińcem? – spojrzenie przez pryzmat badań socjologicznych

VI. Krym – historia i współczesność

VII. Religia: “Ukraina jako największy religijny rynek Europy”

VIII. Ukraińskie protesty: „We have nothing to lose but our Maidans”

IX. Ukraińska różnorodność: mniejszości narodowe (?)

X. Rosyjska inwazja

Strona przedmiotu
1900-5-GPSN-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie gminy, oszacowanie poziomu zużycia energii finalnej w wybranej gminie i odnośnej emisji dwutlenku węgla. Opracowanie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla. Wskazanie obszarów priorytetowych działań wraz z propozycją działań redukujących poziom emisji CO2 oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Opracowanie analiz przestrzennych obrazujących zjawisko z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS.

Strona przedmiotu
1900-5-GONG-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w gminach na przykładzie gospodarowania wytwarzanymi w gminach odpadami zawierającymi azbest, tj. dachami azbestowo-cementowymi. W trakcie wykładu słuchacze zapoznani zostaną z: definicjami i podstawowymi pojęciami, aspektami prawnymi usuwania odpadów niebezpiecznych, metodami inwentaryzacji, analizami przestrzennymi.

Duża część zajęć poświęcona jest opracowaniu tematyki azbestowej dla wybranej gminy z wykorzystaniem narzędzi geoinformatycznych.

Strona przedmiotu
1900-5-HAE-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem głównym zajęć jest uzmysłowienie studentom geografii różnych “odcieni” ujęć geograficznych, z którymi z reguły rzadko spotykali się (lub nigdy nie spotkali się) w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej, a które stanowią przeciwwagę do najczęstszych obecnie ujęć scjentystycznych i obiektywistycznych.

Wykłady mają uzmysłowić, że równoważenie, a przede wszystkim włączenie tych ujęć do edukacji geograficznej (i dydaktyki szkolnej oraz akademickiej) jest ważnym krokiem do postrzegania geografii nie tylko jako przedmiotu szkolnego, czy przedmiotu scjentystycznych, akademickich rozpraw, ale także jako nauki i sztuki na pograniczu geografii kultury, geografii regionalnej i humanistyki, w ich wzajemnym przenikaniu się i związkach.

Strona przedmiotu
1900-5-IKP-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot należący do grupy przedmiotów humanistycznych, ale uwzględniono środowisko przyrodnicze jako miejsce działania człowieka. Zostaną scharakteryzowane różnorodne przestrzenie, podjęta będzie próba ich uporządkowania w kontekście ich kształtowania, zmian oraz znaczenia dla człowieka. Będą odniesienia do przestrzeni omawianych na innych przedmiotach. Świat to przestrzeń, a właściwie świat składa się z różnych przestrzeni (np.:przyjaznych, groźnych) ich analiza , rozróżnienie - niekiedy subiektywne - będzie przedmiotem wykładu. Wprowadzenie to próba interpretacji pojęć "idea" i "przestrzeń" z punktu widzenia filozofii, psychologii, matematyki i geografii.

Strona przedmiotu
1900-5-KWDP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzą do poznania podstawowych zasad kartograficznej wizualizacji danych przestrzennych. Studenci poznają różne sposoby prezentacji danych, uczą się w podstawowym zakresie czytać i interpretować mapy.

Strona przedmiotu
1900-5-KLZW-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą przedstawieniu potrzeby uwzględniania warunków klimatycznych w gospodarce przestrzennej. Ze względu na mnogość problemów środowiskowych występujących na terenach zurbanizowanych, jak i ze względu na to, że problemy te dotyczą większej liczby osób, silniejszy akcent położony jest na specyficzne cechy warunków atmosferycznych w miastach, ale część zagadnień dotyczy także obszarów wiejskich.

Strona przedmiotu
1900-5-KPP-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problemami, metodami, informacjami źródłowymi, oraz praktycznymi przykładami ocen krajobrazu, realizowanymi w ramach audytu krajobrazowego, wprowadzonego Ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Umożliwi to zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym) w życiu człowieka, potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Strona przedmiotu
1900-5-NI-R-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The program will include the following topics:

Nanotechnology

* Novel materials

* Intersection with Quantum Technology

* Deep Learning and Nanotechnology Applications

Industry 4.0

* Introduction to Industry 4.0

* AI in quality control and product development

* Lean Manufacturing & Cybersecurity

* Tourism 4.0

Innovation and Entrepreneurship

* Entrepreneurship fundamentals

* Innovation and product development

* Lean startup methodology

* Intellectual property and commercialization

The Summer School is organized within the framework of the European Institute of Innovation and Technology (EIT). Upon successfully completed examination, the participants will receive an EIT-Labelled certificate equivalent to 3 ECTS points.

The conference registration and attendance are free of charge, as they are funded by the EIT. The Summer School will have a hybrid format, participants can participate online or in person.

Strona przedmiotu
1900-5-OPL-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na przedmiot składa się cykl wykładów poświęconych współczesnym przekształceniom zachodzącym oraz rozważanym wobec samorządu terytorialnego w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-5-OZUR-WH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu omówienie najważniejszych cech i wartości zespołów urbanistycznych oraz sposobów ich ochrony.

Strona przedmiotu
1900-5-OPUP-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są zakres i sposoby organizacji przestrzennej usług publicznych (administracyjnych, społecznych i komunalnych). Studenci zyskują wiedzę o problemach organizacji sieci usług finansowanych ze środków publicznych. Prezentowane przykłady odnoszą się do organizacji usług w różnych skalach przestrzennych (od ogólnokrajowej, przez regionalną, po powiatową i gminną). Ważnym punktem odniesienia jest dostępność mieszkańców do usług publicznych.

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć (na przykładach) sposoby oceny nie/równomiernego dostępu mieszkańców do instytucji publicznych oraz rozwiązywania problemów kształtowania sieci placówek usługowych i dostępności przestrzennej obywateli do usług.

Strona przedmiotu
1900-5-PEMB-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe, mające na celu zapoznanie studentów z wiedzą praktyczną na temat wpływu działalności człowieka na skutki procesów ekstremalnych (zdarzeń sztormowych) w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, w szczególności na zmiany linii brzegowej, wynikające ze wzrostu uwarunkowanej działalnością człowieka dynamiki abrazji w czasie występowania spiętrzeń sztormowych.

Strona przedmiotu
1900-5-PAK-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-5-PRSM-WP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć przedstawiane i analizowane są zagadnienia dotyczące wybranych problemów funkcjonowania terenów zieleni w przestrzeni miejskiej, potrzeb ich ochrony i możliwości praktycznego wykorzystania oraz urbanistycznych i planistycznych koncepcji systemu przyrodniczego miasta.

Strona przedmiotu
1900-5-REOZ-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczne aspekty rewitalizacji, czyli wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Strona przedmiotu
1900-5-SPKU-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aspektami społecznymi i kulturowymi wpływającymi na zagospodarowanie przestrzeni. Pierwsze zajęcia są poświęcone teorii. Zaś na kolejnych zostaną omówione współczesne przykłady ukazujące wybrane uwarunkowania i problemy społeczno-kulturowe, z którymi borykają się mieszkańcy miast świata. Nastąpi ocena metod radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, wykorzystywanymi przez osoby należące do różnych kręgów kulturowych. Przedmiot koncentruje się na wybranych, ale istotnych zagadnieniach społeczno-kulturowych nie tylko w państwach globalnej Północy, ale także globalnego Południa, rzadko uwzględnianych na innych zajęciach prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach I stopnia (licencjackich).

Strona przedmiotu
1900-SPB-WGSR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Projekt badawczy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Projekt naukowy prowadzony w podejściu Citizen Science (CS), którego celem jest społeczna ocena jakości powietrza mierzona natężeniem objawów zdrowotnych wywołanych alergenami pyłkowymi i smogiem. Projekt oparty o technologię WebGIS, którego efektem jest przestrzenny model jakości powietrza dostępny w postaci otwartej aplikacji GIS.

Strona przedmiotu
1900-5-TMR-WW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje podstawy zagadnień transportowych istotnych z punktu widzenia planowania przestrzennego w mieście i regionie miejskim. Na podstawie teorii zagadnienia oraz przykładów, omawia się politykę transportową miast i regionów miejskich, rolę, specyfikę oraz infrastrukturę poszczególnych typów transportu.

Strona przedmiotu
1900-5-WZM-WH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma dać odpowiedź na pytania:

Czy środowisko przyrodnicze jest barierą, czy czynnikiem rozwoju miast?

Jak cechy środowiska wpływają pozytywnie lub ograniczają życie człowieka w mieście?

Czy i w jaki sposób możemy wykorzystać cechy środowiska przyrodniczego w adaptacji miast do skutków zmian klimatu?

Strona przedmiotu
1900-5-WSTR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej, empirycznej i praktycznej na temat współpracy terytorialnej definiowanej jako współpraca pomiędzy samorządami terytorialnymi oraz pomiędzy samorządami a organizacjami otoczenia społeczno-gospodarczego samorządów.

Strona przedmiotu
1900-5-WAGS-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawiane są wybrane zagadnienia związane z gospodarką wodna w mieście. Położono nacisk na wykorzystanie technik GIS w planowaniu zagospodarowania terenów zalewowych, planowaniu ochrony przed powodzią i suszą i gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach zurbanizowanych, projektach renaturyzacyjnych i rewitalizacyjnych rzek i zbiorników wodnych itp..

Strona przedmiotu
1900-5-ZTUR-WW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie szerokiego spojrzenia na zagospodarowanie turystyczne. Omawiane są kwestie złożoności tego pojęcia, jak również kwestie lokalizacji urządzeń i usług turystycznych oraz przestrzennych konsekwencji tych lokalizacji. Poruszana jest problematyka teoretyczna, ale zasadnicza część zajęć to omówienie i analiza różnych praktycznych przykładów i rozwiązań. Szczególny nacisk położony jest na kwestie związane z planowaniem zagospodarowania turystycznego oraz jego konsekwencjami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)