Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 3 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, spec. Foresight terytorialny - sem. 3
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-7-FTAME-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tego przedmiotu student uczy się rozpoznawania i badania zależności między zjawiskami ekonomicznymi oraz modelowania tych zjawisk. Zapoznaje się z podstawami dotyczącymi analizy szeregów czasowych, budowania indeksów złożonych oraz badania zależności pomiędzy zmiennymi, następnie poznaje podstawowe metody prognozowania i symulacji. W czasie zajęć projektowych nabywa umiejętności doboru odpowiedniej metody do postawionego problemu, tworzenia modeli prognostycznych, stawiania prognoz i ich weryfikacji oraz interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników. Uczy się oceny jakości prognoz, zapoznaje z możliwościami wykorzystywania konkretnych modeli oraz poznaje ograniczenia ich stosowania.

Strona przedmiotu
1900-7-FTAMU-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z dwóch uzupełniających się części – ćwiczeń i konwersatorium w równym wymiarze po 15 godzin zajęciowych na każdą część.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania nowoczesnych metod, technik i narzędzi GIS na potrzeby tworzenia oraz analizy modeli i projektów urbanistycznych respektujących obowiązujące unormowania prawne oraz potrzeby w zakresie uzyskania oczekiwanych efektów projektowych i planistycznych. W części praktycznej służą one wykonaniu ćwiczeń pozwalających na opanowanie aplikacji pakietu ArcGIS, które pozwalają tworzyć dane wejściowe na potrzeby projektów i modeli urbanistycznych oraz analiz ich cech strukturalnych i funkcjonalnych, zależnie od przyjętych założeń, warunków i jakie muszą spełniać.

Strona przedmiotu
1900-7-FTDS-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Foresight terytorialny - doświadczenia światowe” jest podróżą po doświadczeniach jakie mają z forsightem kraje i regiony – bliskie i dalekie. W trakcie kolejnych zajęć omawiane będą scenariusze przyszłości pisane dawniej i dzisiaj, w Europie i poza nią, także w krajach i regionach Globalnego Południa. Celem zajęć jest poznanie różnorodności sposobów rozumienia i wykorzystania projektów foresightowych. W konwersatorium kluczowym elementem będzie dyskusja i krytyczne spojrzenie na prezentowane przykłady.

Strona przedmiotu
1900-7-FTGIS-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem [przedmiotu] jest ukształtowanie zdolności stosowania w pracy metod foresight’u terytorialnego (lub szerzej rozwoju regionalnego) z wykorzystaniem oprogramowania systemów informacji przestrzennej (GIS/SIP, komercyjnego lub open source), łącząc wiedzę przyrodniczą, geograficzną, z zakresu gospodarki przestrzennej i nauk społecznych, wiedzę na temat metod geostatystyki oraz informatyki dla kształtowania przyszłości. Po ukończeniu kursu przedmiotu student powinien posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk przestrzennych w środowisku geograficznym (w szczególności na obszarach urbanizacji, suburbanizacji i wiejskich) i umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych przestrzennych w celu samodzielnego lub zespołowego konstruowania różnych scenariuszy predykcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik teledetekcyjnych i metod komputerowych.

Strona przedmiotu
1900-7-IMP-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu omówienie głównych założeń najnowszych koncepcji rozwoju miast przyszłości, np. miast inteligentnych (ang. smart city), odpornych (ang. resilient city), zielonych (ang. green city), biofilicznych (ang. biophilic city), zrównoważonych (ang. sustainable city) czy życzliwych (ang. soft city). Powstanie owych koncepcji jest odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się współczesne miasta świata, jak zanieczyszczenie powietrza i wód, dysproporcje społeczne, nierównomierna i niesprawiedliwa dystrybucja żywności czy ekspansja przestrzenna zabudowy. W trakcie konwersatorium na podstawie przykładów z różnych regionów świata wskazane zostaną nowoczesne rozwiązania wpisujące się w założenia poszczególnych koncepcji, a także dobre i złe praktyki oraz ich konsekwencje dla systemu miejskiego.

Strona przedmiotu
1900-7-IPF3-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na początku semestru przygotowywane są wszystkie niezbędne narzędzia, które będą zastosowane w trakcie realizacji IPF. Narzędzia te są przygotowywane przez studentów w porozumieniu z opiekunem naukowym oraz przedstawicielami instytucji otoczenia UW. Istotne jest, by podmioty zewnętrzne, we współpracy z którymi realizowany jest projekt, miały wpływ na kształt narzędzi - możliwie najlepiej dopasowanych do specyfiki problemu danej instytucji.

W trakcie zajęć z opiekunem naukowym omawiane są same narzędzia, a także sposób ich zastosowania, ew. problemy w trakcie realizacji badania.

Student zbiera wszystkie potrzebne dane oraz analizuje je i prezentuje w postaci raportu ze wstępnymi wynikami.

Strona przedmiotu
1900-7-SRGR-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Projekt - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest poświęcony omawianiu realnych scenariuszy rozwoju polskich gmin i regionów, ze szczególnym uwzględnieniem: podstaw teoretycznych scenariuszy, podejść metodycznych, rozumienia związków przyczynowo-skutkowych oraz sposobów zastosowania scenariuszy tematycznych. Studenci powinni krytycznie, ale i kreatywnie podchodzić do proponowanych rozwiązań dla gmin i regionów oraz powinni umieć współuczestniczyć w budowaniu i przemodelowaniu scenariuszy.

Strona przedmiotu
1900-7-SM2-FRT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W drugim semestrze seminarium zajęcia będą służyły: ostatecznej konceptualizacji pytań i hipotez badawczych, opracowaniu wszystkich dodatkowych (wychodzące poza projekt foresightowy) metod badawczych, przygotowaniu narzędzi badawczych oraz kształtowaniu uczestniczenia studentów w dyskusji.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)