Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej - stacjonarne 1-go stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024L - Semestr letni 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024L 2024
3003-C453KJ1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy współczesnej polszczyzny, a szczególnie: najnowszej leksyki polskiej. Studenci zdobędą wiedzę oraz umiejętności dotyczące różnych sposobów opisu systemu leksykalnego polszczyzny (w powiązaniu z systemem gramatycznym oraz funkcjonowaniem języka w społeczeństwie). Materiał opisu stanowi najnowsza leksyka polska (nowe jednostki leksykalne - ogólnie, oraz szczegółowo: derywaty słowotwórcze, frazeologizmy, elementy socjolektu, różnych typów dyskursu). Celem jest przygotowanie studentów do pisania językoznawczej pracy licencjackiej poświęconej polszczyźnie współczesnej/ najnowszej.

Strona przedmiotu
3001-C453TL1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone dla tych, których fascynują zmagania teoretyków z materią literacką oraz interesują losy ludzi tworzących teorię. Inaczej niż w jej klasycznych kursach, zajmiemy się przede wszystkim dorobkiem literaturoznawców polskich.

Zajęcia seminaryjne mają jednocześnie inspirować do wyboru i opracowania własnego tematu badawczego oraz dawać wsparcie w procesie przygotowywania rozprawy licencjackiej. Proponowanym punktem wyjścia do prac nad projektem własnym będzie zestaw ważnych, nie tak często omawianych, niejednokrotnie zapoznanych, tekstów, które ukształtowały polskie literaturoznawstwo teoretyczne.

Strona przedmiotu
3003-11A3DL brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny na tle innych odmian języka, cechami poszczególnych dialektów polskich (także poza granicami kraju).

Strona przedmiotu
3003-11A3GH brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobędą wiedzę na temat procesów i zmian zachodzących w języku polskim od czasów najdawniejszych po współczesność. Nauczą się także interpretować interpretować współczesny kształt języka polskiego przez pryzmat dawnych procesów fonetycznych i fleksyjnych.

Studenci opanują podstawowy warsztat terminologiczny z zakresu gramatyki historycznej języka polskiego, a przede wszystkim nauczą się samodzielnie rekonstruować wybrane formy (od względem fonetycznym) i opisywać kluczowe dla polszczyzny zjawiska fleksyjne.

Strona przedmiotu
3001-11A3LP brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są literaturze polskiej lat 1864-1918. Wykład ma za zadanie wprowadzić słuchaczy w najważniejsze zagadnienia historii literatury polskiej drugiej połowy XIX wieku (1864-1918). Okres ten traktowany jest jako pewna całość o zmiennej dynamice. Zachowując strukturalny zwyczajowy podział na epokę pozytywizmu i Młodej Polski, wykład wykorzystuje kategorie formacji kulturowych (formacja dziewiętnastowieczna - formacja modernistyczna), które pozwalają zobaczyć najważniejsze zjawiska artystyczne i przemiany świadomości literackiej w dłuższym przebiegu. Taki sposób myślenia o literaturze XIX wieku pozwala łatwiej wprowadzić perspektywę porównawczą - ukazać zjawiska polskie na tle literatury Europy Zachodniej, Wielkiej Brytanii, Rosji i Skandynawii (żeby wskazać najważniejsze dla tego czasu kierunki inspiracji).

Ćwiczenia pokazują możliwości interpretacji pozytywistycznych i modernistycznych tekstów literackich. Szczegółowy program zależy od prowadzącego ćwiczenia.

Strona przedmiotu
3001-11A3LX brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy służący przedstawieniu i problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w literaturze polskiej po 1989 roku. Omówione zostaną najważniejsze zjawiska z zakresu liryki, epiki, dramatu, krytyki i życia literackiego.

Strona przedmiotu
3001-C453LS1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-C453ES1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poswięcone wpływowi nowych zjawisk społecznych na język, czyli pojawieniu sie typowej dla demokracji konkurencji politycznej i jej wpływowi na język i obyczaj językowy, obecności protestów jako formy wyrażania sprzeciwu i wymagań wobec władzy, obecności ideologii i zjawisku ideologizacji języka, poszerzeniu normy moralnosci społecznej i objęciu nią sytaucji zwierząt i związanymi z tym poszukiwanami języka, którym mówi się o zwierzętach, o zjawisku wojny kulturowej, trosce o mniejszości i grupy ludzi wymagających wsparcia i językowi, którym się mówi do mniejszościachi ludziach marginalizowanych,wreszcie o komunikacji internetowej.

Będziemy analizować wpływ zjawisk społecznych na język oraz sposoby wywierania wpływu na ludzi za pomoca języka - na myślenie o mniejszościach, o kobietach, o chorych i słabszych, o innych od nas i o zwierzętach.

Strona przedmiotu
3001-C453LD1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prezentuje różnorodne teorie badawcze dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej (w tym – baśni i fantastyki); zarówno klasyczne, jak i te wypracowane w ostatnich latach. Przedstawia stosowane współcześnie – w Polsce i za granicą – metody badań tejże literatury.

W trakcie zajęć osoby uczęszczające na seminarium będą rozważać mocne i słabe strony poznanych teorii i metod badawczych, ich przydatność w analizie rozmaitych odmian twórczości dla dzieci i młodzieży i poszczególnych utworów oraz perspektywy interpretacyjne otwierane przez te teorie i metody.

Strona przedmiotu
3007-C453EG1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy studentów na temat literatury II połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku w kontekście psychologii oraz psychoanalizy.

Strona przedmiotu
3007-C453ER1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma zapoznać uczestników z metodami badań naukowych i rozwinąć w nich umiejętności prowadzenia własnych badań, zwieńczonych napisaniem pracy licencjackiej.

Metody retoryki i krytyki retorycznej znajdują zastosowanie w analizie bardzo różnych artefaktów - teksów literackich, użytkowych, medialnych, przekazów pisanych, mówionych, wizualnych, multimodalnych. Szczególną uwagę poświecimy tekstom tłumaczonym - z języka angielskiego na polski, ale możemy również wkraczać na obszar przekładu intersemiotycznego. Uczestnicy seminarium mają zatem bardzo szerokie możliwości wyboru tematu i obiektu badań. Metodą badań powinna być natomiast jedna z metod krytyki retorycznej.

Strona przedmiotu
3003-C453GO1
Myśl - słowo - obraz (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem uczestnictwa w seminarium jest zyskanie umiejętności samodzielnej pracy badawczej polegającej na zbadaniu wybranego problemu naukowego i opisania wyników przeprowadzonej analizy w postaci pracy licencjackiej. W związku z tym na seminariach studenci zdobędą niezbędną wiedzę na temat metodologii badań naukowych, gromadzenia materiału badawczego i zasad jego opisywania. Zapoznają się także z problematyką jednego z ważnych działów współczesnej humanistyki, dotyczącego relacji między językiem myśli a obrazem i tekstem. Lektura najważniejszych prac z semiotyki i pragmatyki językoznawczej na temat multimedialnego przekazu treści za pomocą różnych rodzajów znaków będzie wprowadzeniem do podejmowania prób interpretacji wybranych dzieł sztuki w odniesieniu do języka. W ciągu roku odbędą się poza tym w ramach seminarium dwie wycieczki – pierwsza - do Muzeum Narodowego, druga – do Muzeum Plakatu.

Strona przedmiotu
3007-11A3PK brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 40 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 40 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki są organizowane zgodnie z uchwalonymi przez Radę Dydaktyczną Zasadami odbywania praktyk zawodowych na kierunku filologia polska. Praktyki zawodowe pozwalają utrwalić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na zajęciach specjalizacyjnych oraz uczą korzystania z tych zasobów w codziennych sytuacjach zawodowych.

Strona przedmiotu
3001-C453LW1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie prezentuje teoretyczne założenia kontekstowej lektury dzieła literackiego oraz proponuje ich praktyczne zastosowanie do analizy porównawczej prozy polskiej i obcej.

Podstawowym celem seminarium jest przygotowuje studenta do napisania pracy licencjackiej oraz egzaminu licencjackiego.

Strona przedmiotu
3001-C453LR1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie studentów i studentek do napisania prac licencjackich przez poszerzenie i ugruntowanie ich wiedzy dotyczącej literatury epoki romantyzmu i tradycji romantycznej w literaturze epok późniejszych.

Główną formą pracy podczas spotkań będzie dyskusja nad konspektami i fragmentami przygotowywanych prac licencjackich.

Strona przedmiotu
3003-11A3ST brak brak

brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter obieralny. Student ma do wyboru różne zajęcia, na których każdy z prowadzący proponuje ćwiczenia różnie sprofilowane pod względem podejmowanych na nich zagadnień. Rejestr proponowanych tematów i lektur dla grupy ćwiczeniowej na dany cykl akademicki dostępny jest w sylabusach szczegółowych przygotowanych przez prowadzących i widoczny dla studentów przed rejestracją na zajęcia. Możliwe wykorzystanie platformy e-learningowej.

Strona przedmiotu
3001-C453LP1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium służy poszerzeniu wiedzy z zakresu literatury i kultury przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskiego i europejskiego modernizmu.

Strona przedmiotu
3001-C453LK1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest analizie tekstów kultury współtworzonych w ramach współpracy różnych podmiotów (na przykład tworzonych częściowo przez podmioty ludzkie, a częściowo przez sztuczną inteligencję bądź żywe istoty więcej niż ludzkie), także badaniu przestrzeni „pomiędzy”, umożliwiających takie spotkania: intermedialności (w różnych rozumieniach tego terminu), cyfrowości, obszarów między dziedzinami.

W kręgu naszego zainteresowania będą: poetyka tekstów tworzonych we współpracy różnych aktantów, aspekty genologiczne i medialne takich dzieł, kontekst związków interdyscyplinarnych czy międzydziedzinowych.

Strona przedmiotu
3003-C453JK1
Wyrazy obce w polszczyźnie (od 2024-10-01)
brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy recepcji i adaptacji wyrazów obcych w języku polskim. Prace dyplomowe będą polegać na porównawczej analizie wybranych zapożyczeń leksykalnych i ich rodzimych synonimów.

Strona przedmiotu
3003-C453HJ1 brak brak brak brak brak

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasób współczesnej polskiej leksyki kształtował się przez wiele stuleci, składa się nań zarówno słownictwo rodzime, jak również zapożyczenia, a liczne wyrazy zaświadczone w dawnych tekstach nie dotrwały do naszych czasów. Przeobrażeniom podlegało nie tylko słownictwo, lecz także jego znaczenia. Uwarunkowania kulturowe i wpływy obce powodowały, że pojawiły się w polszczyźnie nowe pojęcia, spośród których część utrzymała się w języku do dzisiaj. Na przestrzeni wieków wykształciła się różnorodna terminologia (np. medyczna, percepcyjna, botaniczna, prawnicza, gramatyczna), na co miały wpływ różnorodne czynniki. Na zajęciach zajmiemy się zarówno słownictwem, znaczeniami i pojęciami występującym we współczesnej polszczyźnie, jak również tymi, które z języka w różnych okresach wyszły. Zastanowimy się nad możliwymi przyczynami wewnątrzjęzykowymi i ekstralingwistycznymi takich zmian.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)