Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3402-01AU-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3402-00AMPZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności ilościowej i ilościowo-jakościowej analizy medialnych przekazów informacyjnych, oraz przekazanie wiedzy o sposobach ich konstrukcji i zasadach komunikatywnej prezentacji. W trakcie zajęć, adresowanych przede wszystkim do studentów szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych, słuchacze zapoznają się z zestawem konkretnych metod i technik badawczych, umożliwiających odczytywanie znaczeń i identyfikację wiedzy o otaczającej rzeczywistości, przekazywanej przez media.

Strona przedmiotu
3402-10AKDRE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w problematykę animacji kultury w środowisku lokalnym poprzez zaprezentowanie i przedyskutowanie podstawowych pojęć i zasad w tej dziedzinie oraz przybliżenie przydatnych umiejętności praktycznych. Przygotowanie teoretyczne ma na celu omówienie poszczególnych etapów projektów animacyjnych i zaplanowanie tego rodzaju działania w społeczności lokalnej.

Strona przedmiotu
3402-10ANIL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza, która jest prezentowana na zajęciach, dotyczy tego, co w naszej kulturze kodowane jest jako intymne. Wiodące przykłady analizowane na zajęciach prowadzonych częściowo w formie konserwatorium, a częściowo w formie warsztatów badawczych, koncentrują się wokół praktyk cielesnych oraz nagości. Równolegle studenci prowadzą własne projekty badawcze w grupach, projektując i wykonując je od początku do końca (od fazy wyboru tematu, przez pełne przygotowanie koncepcji i narzędzia, aż po analizę i interpretację danych). Przygotowanie projektów przebiega częściowo podczas zajęć, pod opieką i ze wsparciem prowadzącej, a częściowo samodzielnie. Zadania praktyczne umożliwiają nabycie podstawowego doświadczenia badawczego. Ze względu na tematykę (intymność) podczas przygotowania metodologicznego duży nacisk jest kładziony na etykę badawczą.

Strona przedmiotu
3402-00APCZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z teorią i praktyką wykluczenia na przykładzie wczesnonowoczesnego europejskiego polowania na czarownice i praktyk czarowskich w społeczeństwach pozaeuropejskich.

Podstawę zajęć stanowi zbiór tekstów o czarostwie w aspekcie porównawczym pod redakcją Elaine G. Breslaw: Witches of the Atlantic World. A Historical Reader and Primary Soucebook, New York University Press, NY 2000. Składa się nań zwięzłe, kilkustronicowe fragmenty klasycznych tekstow źródłowych i komentarzy na temat zjawiska, rozpatrywanego w ujęciu religioznawczym, medyczno-psychologicznym, genderowym i prawnym.

Strona przedmiotu
3402-00APWTPP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3402-01FK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3402-10JPHLGBT-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W jaki sposób pisać historię LGBT+? Z jakimi trudnościami teoretycznymi i praktycznymi trzeba się zmierzyć, badając historię i tożsamości osób nieheteronormatywnych? Cel zajęć będzie dwojaki: spotkanie się z badaczkami i badaczami, którzy zajmują się tą tematyką od lat i mogą podzielić się z nami swoimi dotychczasowymi odkryciami i obserwacjami, a także wymyślenie i rozpoczęcie nowego badania.

Strona przedmiotu
3402-00LITAOA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the course, we will discuss the major ways in which risk has been theorized in the social sciences: psychometric approach, cultural theory, SAR Framework, theory of risk society, governmentality perspective, social systems theory, and socio-material approaches. Next, we are going to examine fundamental concepts and principles for understanding and acting under conditions of risk and uncertainty. Our topics of interests include risk assessment, risk perception, risk governance, and risk communication. Next, we will investigate three specific risk issues: a.) risk and Anthropocene, b.) risk and the vested interests of corporate bodies, c.) power, social inequality and risk. All in all, we will attempt to answer the question how, concepts, approaches and methods, can support the assessments, communication and handling of the risks, and how risks are perceived.

Strona przedmiotu
3402-00ORGPOZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają w problematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych i sektora obywatelskiego. Przekazywana wiedza ma charakter interdyscyplinarny, z uwzględnieniem perspektywy socjologicznej.

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- Organizacje pozarządowe w państwie demokratycznym o gospodarce rynkowej:

- Organizacje pozarządowe jako producenci dóbr i usługodawcy:

- Organizacje pozarządowe jako przedsiębiorstwa społeczne,

- Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

- Narodziny i rozwój sektora obywatelskiego w Europie i USA.

- Rozwój działalności społecznej, filantropijnej i charytatywnej w Polsce.

- Nurty i kierunki rozwoju trzeciego sektora w krajach rozwiniętych i krajach transformacji na przełomie XX i XXI w.

- Kapitał ludzki i otoczenie społeczne organizacji pozarządowych.

Szacunkowa liczba godzin, które student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się wynosi 70 godzin.

Strona przedmiotu
3402-00PSAL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd klasycznych autorów i szkół myśli antropologicznej, od dziewiętnastowiecznych początków antropologii po strukturalizm i materializm kulturowy.

Strona przedmiotu
3402-00POST-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium jest postkolonialna perspektywa badawcza i sposoby jej wykorzystywania we współczesnych badaniach społecznych. Oprócz wskazania kontekstu jej powstania zostaną omówione podstawowe zagadnienia postkolonializmu związane przede wszystkim z problemem wytwarzania Innego po to, bo opowiedzieć sobie siebie (swoją kulturę, swoją cywilizację, swoją „rasę”. Ponadto w czasie zajęć omówiony zostanie związek badań postkolonialnych z socjologią gender czy socjologia queer

Strona przedmiotu
3402-00PCZL1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest prezentacja założeń teoretycznych systemu praw człowieka, prezentacja uniwersalnego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka, orzecznictwa w tym zakresie, oraz funkcjonowania aparatu sprawiedliwości w omawianym zakresie

Strona przedmiotu
3402-10RWKZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3402-00RPALZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i omówienie podstawowych pojęć związanych z chorobą alkoholową, teorii wyjaśniających przyczyny uzależnienia i analiza podstawowych zaburzeń występujących w trakcie jej trwania. W trakcie konwersatorium omawiane są podstawowe metody leczenia osób uzależnionych od alkoholu, jak i programy profilaktyki nawrotom. Przedstawione są sposoby świadczenia pomocy rodzinom alkoholików, ze szczególnym uwzględnieniem form pomocy rodzinie osoby uzależnionej.

Strona przedmiotu
3402-10RPWSIRI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie podstaw teoretycznych do rozumienia i analizy procesów podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sytuacjach faktycznych lub postrzeganych konfliktów interesów oraz rozwinięcie umiejętności skutecznego działania w takich sytuacjach.

Strona przedmiotu
3402-01-SQUEER-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do socjologii queer, to znaczy do socjologicznych badań nad płciową i seksualną nienormatywnością. Obejmuje moduły: podstawy socjologii seksualności, filozoficzne i socjologiczne źródla badań queer; podstawowe koncepcje w ramach socjologii queer; wybrane zagadnienia socjologii queer.

Zajęcia odbywają się w trzygodzinnych blokach (BEZ ścisłego podziału na część wykładową i ćwiczeniową), obejmują:

- materiał wideo i dyskusję

- część wykładową z pytaniami

- część konwersacyjno-ćwiczeniową

Uwaga: wymagana jest obecność na całym bloku.

Na początku zajęć zostanie przedstawiony aktualny program (z datami) wraz z wykazem materiałów audiowizualnych oraz lekturami na poszczególne zajęcia.

Strona przedmiotu
3402-00PSPR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z socjotechnikami stosowanymi w propagandzie politycznej, wykorzystywanymi do kształtowania obrazu rzeczywistości społecznej. Problematyka omawiana w ramach przedmiotu wiąże się z teoriami z zakresu psychologii polityki, psychologii społecznej i socjolingwistyki.

Strona przedmiotu
3402-10SPDL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje dwa wątki tematyczne: prawa dzieci, w tym polskie i międzynarodowe regulacje prawne wraz z ich funkcjonowaniem w praktyce oraz socjologiczny obraz współczesnego dzieciństwa (ze szczególnym uwzględnieniem dzieciństwa w Polsce).

Strona przedmiotu
3402-00SEFP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium zastanowimy się, jak formułowane po II wojnie światowej przez lewicę idee emancypacji w ich powiązaniu z ruchami społecznymi (ruchami protestu) mają się do współczesnych prób zmienienia porządku politycznego.

Strona przedmiotu
3402-00SKOL-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie osób studiujących z wynikami najnowszych badań dotyczących sytuacji kobiet oraz równości płci, a także z wybranymi teoriami z zakresu gender studies

Strona przedmiotu
3402-10TOO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

During the seminar we are going to analyze how Otherness is defined in social sciences and what concepts and theories apply to it. What are the dimensions of Otherness and what social problems are associated with it? What is the process of Othering? The issues raised will be useful for understanding contemporary social processes and for conducting research on various phenomena connected to Otherness.

Strona przedmiotu
3402-00WWE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Antropologia jest pełna zadziwiających historii - badaczy, którzy zostali czarownikami, wodzami, włączyli w lokalne konflikty czy politykę; przeżyli coś, co przekracza horyzont typowego badania naukowego. W trakcie zajęć przyjrzymy się historii tej dyscypliny z perspektywy właśnie takich nietypowych wydarzeń: going native, konfliktów. Czytana w ten sposób historia antropologii ujawnia procesy, które pomagają w zrozumieniu innych dyscyplin, nawet jeśli nie przeszły one (jeszcze) tak głębokiego procesu autorefleksji.

Strona przedmiotu
3402-00WTAZW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest zorganizowany jako typowy, chociaż zdecydowanie autorski - "przewodnik po teorii". Kontynuacją i przedłużeniem problematyki są Teorie antropologiczne II. Podczas wykładu omawiane są klasyczne teorie antropologii współczesnej: strukturalizm, nurty semiotyczne (w tym w szczególności dorobek Umberto Eco i Szkoły Tatruskiej, antropologia interpretatywna.

Strona przedmiotu
3402-00WTAII-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z najnowszymi kierunkami prac z zakresu teorii antropologicznych. Szczególną uwagę będziemy zwracać na konteksty i powiązania z jednej strony z innymi dyscyplinami naukowymi (nie tylko humanistycznymi); z drugiej – z praktykami badawczymi antropologów i kulturoznawców.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)