Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filozofii)

Jednostka: Wydział Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru, filozofia, studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3800-NZ-M6-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Perspektywa filozoficzna seminarium jest racjonalistyczna (szacunek do logiki) i antynaturalistyczna (metafizyczna – w rozumieniu pitagorejsko-augustyńskim), a jego tematyka antropologiczno-aksjologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii religii). Wszystkie posiedzenia, bazujące na referatach uczestników, polegają na dyskusji przedstawianych tez: wydobyciu racjonalnej ich treści oraz jej ocenie (także poglądów prelegenta). Analiza taka, oparta na zmyśle logicznym, prowadzi zawsze – co zgodne i z Kotarbińskim, i z Elzenbergiem – do ścierania się opozycyjnych stanowisk.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S8-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem w klasyczną problematykę filozofii człowieka i filozofii wartości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień filozofii religii. Omawiane są stanowiska w zakresie antropologii filoz. i aksjologii (w dużej części wybitnych filozofów polskich). Wskazane przez słuchaczy interesujące tezy następnie dyskutowane są w grupie. Spekulatywne twierdzenia filozofów mają charakter polemiczny, tym bardziej – że odnoszone są do zjawisk współczesności. Antagonistyczne stanowiska składające się na różne charakterystyki natury ludzkiej oraz świata wartości pozwalają wyrobić sobie zdanie własne w ważnych kwestiach światopoglądowych.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F3-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zagadnieniami platońskiego i arystotelesowskiego nurtu metafizyki. Celem ćwiczeń jest przedyskutowanie zagadnień omawianych w trakcie wykładów oraz analiza wybranych tekstów.

Uwaga: zajęcia będą kontynuowane w drugim semestrze (dla zainteresowanych).

Strona przedmiotu
3800-NZ-F4-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem fakultetu jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zagadnieniami platońskiego i arystotelesowskiego nurtu metafizyki. Celem ćwiczeń jest przedyskutowanie zagadnień omawianych w trakcie wykładów oraz analiza wybranych tekstów.

Zajęcia są kontynuacją kursu, który odbywał się w pierwszym semestrze, ale dostępne są także dla nowych uczestników.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S2-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The seminar explores the ethics of war, especially the just war theory – its philosophical, normative, and practical aspects. Its primary goal is to acquaint students with the basic issues and problems of the ethics of armed conflict. Secondarily, it is designed to help students develop analytical and argumentative skills necessary for identifying, examining and resolving ethical dilemmas which emerge in contemporary armed conflicts.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S3-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy etyki wojny, w tym filozoficznego i praktycznego wymiary doktryny wojny sprawiedliwej. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami i problemami z zakresu etyki konfliktów zbrojnych. Ponadto, celem jest rozwinięcie ich zdolności analitycznych i argumentacyjnych niezbędnych do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania dylematów moralnych, jaką współczesne konflikty zbrojne.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F2-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja głównych idei, doktryn, filozoficznych szkół i kierunków należących do polskiej tradycji filozoficznej od średniowiecza do XX wieku.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M3-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych idei średniowiecznej mistyki. Zostaną uwypuklone przede wszystkim kwestie filozoficzne związane z tą tematyką: antropologiczne, epistemologiczne, odnoszące się do koncepcji wolnej woli czy teorii miłości.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S5-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone dziejom pojęcia monstrualności od antyku po współczesność. Podczas zajęć omówimy fragmenty najważniejszych prac poświęconych pojęciu potworności i ujmujących to pojęcie w perspektywie historycznej, socjologicznej i antropologicznej. Celem kursu jest pokazanie, że kategoria potworności, choć zniknęła ze słowników medycznych i prawnych, nadal wyznacza zasadniczą dychotomię między tym, co akceptowalne i tym, co wykluczane.

Strona przedmiotu
3800-NZ-F1-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 36 godzin
 • Wykład - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zbadanie najważniejszych kontekstów filozoficznych współczesnej praktyki artystycznej a także określenie, do jakiego stopnia filozoficzne teorie umożliwiają zrozumienie stanowisk artystycznych, rozwijających się od czasu narodzin europejskiego modernizmu, a więc od przełomu XIX i XX wieku. Pragniemy zaznajomić studentów z tradycją filozoficznych prób zgłębienia problematyki sztuki, twórczości artystycznej, związku pomiędzy zmysłowością a uczuciowością, relacji między wartościami estetycznymi a doświadczeniem estetycznym, poznawczej wartości sztuki, autonomii estetyki wobec rozstrzygnięć ontologicznych i epistemologicznych, relacji pomiędzy sztuką polityką a filozofią.

Strona przedmiotu
3800-NZ-M1-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wykształcenie umiejętności:

- charakterystyki wnioskowań (podania schematu logicznego wnioskowania, zakwalifikowanie wnioskowania do odpowiedniego typu);

- oceny racjonalności wnioskowania;

Szczególny nacisk zostanie położony na opis i ocenę wnioskowań zawodnych, czyli takich, w których z przesłanek nie wynika logicznie wniosek. Omówione zostaną

- sposoby formalizacji takich wnioskowań (poszukiwanie najbardziej adekwatnego modelu)

- podstawowe błędy popełniane w tego typu wnioskowaniach

Strona przedmiotu
3800-NZ-M4-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Być żywym oznacza być owładniętym przez popęd ku auto-ekspozycji. Żywe rzeczy ukazują się niczym aktorzy na scenie ustanowionej dla nich” (Hanna Arendt). W tym teatrze ciało staje się obrazem żywego bytu – człowieka. W trakcie seminarium obraz ciała, podobnie jak ciało ludzkie poddawane różnego rodzaju zabiegom ze strony nauk ścisłych: medycyny, biologii, poddany zostanie analizie przez nauki humanistyczne: filozofię, antropologię, historię, kulturoznawstwo. Obrazy ciała są mocno nacechowane symbolicznie, stąd też w pierwszej kolejności interesować nas będzie obraz ciała jako obraz człowieka. Rozpoczynając od czasów nowożytnych przyjrzymy się różnym kontekstom w których pojawia się ciało: wyidealizowane, chore, monstrualne, martwe, zanatomizowane. Interesować nas będą również kulturowe aspekty współczesnych metod wytwarzających technicznie zaawansowane obrazy ciała i pytanie czy kartograficzny obraz ciała ma jeszcze zdolność reprezentacji człowieka.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S4-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony będzie w trybie hybrydowym. Trzy bloki zajęciowe - 26 lutego, 3 i 10 czerwca - odbędą się w sali w trybie zwykłym, pozostałe zajęcia - synchronicznie online na platformie zoom.

Etyka technologii, czyli przedsięwzięcie filozoficzne zmierzające do moralnej oceny istniejących i przyszłych technologii i skutków ich wprowadzenia, jest polem tak szerokim jak sama ludzka działalność technologiczna, nie sposób zatem przedstawić jej nawet w zarysie podczas trwającego jeden semestr kursu. Zamiast tego w trakcie kursu przedstawiona zostanie selekcja zagadnień współczesnej etyki technologii. Kluczem do doboru tych zagadnień jest skala zagrożeń związanych z potencjalnym złym wykorzystaniem omawianych technologii. Omówione zostaną więc niektóre współczesne technologie wojskowe, wpływ technologii na zagrożenia egzystencjalne dla ludzkości i podstawowe kwestie związane z etyką sztucznej inteligencji.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S6-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone lekturze wybranych tekstów klasycznej filozofii niemieckiej: I. Kanta, J.G. Fichtego, F.W. Schellinga i G.W.F. Hegla. Spojrzymy na klasyczną filozofię niemiecką jako pewną tradycję – szereg następujących po sobie myślicieli, nawiązujących do swoich bezpośrednich poprzedników, ich pojęć, problemów itd. Zarazem jednak każdy z tych autorów będzie potraktowany jako niepowtarzalna osobowość intelektualna, formułująca oryginalną i pod wieloma względami aktualną do dziś koncepcję filozoficzną.

Strona przedmiotu
3800-NZ-S7-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium - 36 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia czynu, twórczości i pracy można uznać za jedne z najczęściej rozważanych we współczesnej filozofii polskiej, poprzez co kształtują one jeden z rysów charakterystycznych naszej tradycji filozoficznej, który bywa nieraz określany jako jej orientacja „praktycystyczna”. Zarówno w tej próbie określenia, co oryginalnego mogłaby wnieść filozofia polska do filozofii powszechnej, która pochodzi od polskich filozofów epoki romantyzmu (Cieszkowskiego, Libelta czy Trentowskiego), jak i w przypadku tych prób, które były podejmowane w XX wieku (m.in. przez Łukasiewicza czy Brzozowskiego), czyn, sprawczość i wolne, niezdeterminowane działanie odgrywają istotną rolę. Podczas seminarium będziemy śledzili różne próby filozoficznego opracowania problematyki związanej z ideami czynu, twórczości i pracy. Zaczniemy od pism przedstawicieli polskiej romantycznej filozofii czynu, aby następnie omówić najważniejsze próby ujęcia wspomnianej problematyki w polskiej filozofii tworzonej po 1900 roku.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)