Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Medyczny)

Jednostka: Wydział Medyczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów kierunku lekarskiego
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023
3900-1A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Seminarium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przedstawiają budowę ciała ludzkiego, jego topografię, układy i wspólne zależności. Ponadto student poznaje anatomiczne nazewnictwo w języku polskim i angielskim.

Strona przedmiotu
3900-1BF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Laboratorium - 48 godzin
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot „Biofizyka” składa się z wykładu wstępnego oraz z ćwiczeń eksperymentalnych poprzedzonych krótkim wprowadzeniem w zagadnienia będące przedmiotem danego doświadczenia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi prawami i zjawiskami fizycznymi leżącymi u podstaw procesów zachodzących w organizmie oraz z fizycznymi podstawami metod stosowanych w diagnostyce i terapii. Studenci poznają podstawowe przyrządy pomiarowe i techniki eksperymentalne stosowane w biofizyce oraz metody analizy danych pomiarowych.

Strona przedmiotu
3900-1BK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów i ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania komórek człowieka. Przedstawione zostaną: podstawowe metody badań stosowane w biologii komórki, budowa i funkcje organelli komórkowych, budowa i funkcje cytoszkieletu komórki oraz macierzy pozakomórkowej, oddziaływania między komórką a środowiskiem, charakterystyka cyklu komórkowego, mitozy, mejozy, apoptozy, charakterystyka zarodkowych i specyficznych tkankowo komórek macierzystych, komórek nowotworowych. Wszystkie zagadnienia zostaną poruszone w kontekście chorób człowieka i potencjalnych sposobów ich leczenia.

Strona przedmiotu
3900-1BR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone tematyce biologii rozwoju człowieka.

Poruszone będą zagadnienia takie jak: gametogeneza, zapłodnienie i rozwój przedimplantacyjny zarodków, implantacja zarodka w macicy, gastrulacja, organogeneza, mechanizm determinacji płci, teratogeneza.

Strona przedmiotu
3900-1EM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot English in Medicine zapoznaje studentów z językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Celem kursu jest opanowanie najważniejszego słownictwa medycznego,doskonalenie wymowy terminów medycznych i zintegrowany rozwój sprawności językowych (mówienia, słuchania, czytania i pisania) niezbędnych do precyzyjnej i skutecznej komunikacji z pacjentem obcojęzycznym i kolegami z branży.

Strona przedmiotu
3900-1E brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zaznajamia studentów z podstawowymi zagadnieniami etyki lekarskiej i lekarskimi normami etycznymi z perspektywy profesjonalizmu medycznego.

W czasie zajęć seminaryjnych studencinabywają podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne służące realizowaniu norm etyki lekarskiej w relacjach

z pacjentami i innymi profesjonalistami medycznymi.

Strona przedmiotu
3900-1H brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładów i laboratorium obejmuje tematy dotyczące budowy i funkcji tkanek. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z budową mikroskopową, rozwojem czy charakterystycznymi czynnościami tkanek oraz narządów, zaburzeniami związanymi z nieprawidłowym powstawaniem lub funkcjonowaniem tkanek, a także podstawowe techniki wizualizacji tkanek stosowane w obserwacjach histologicznych.

Strona przedmiotu
3900-1HM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy na I roku na kierunku lekarskiego ma na celu przedstawienie źródeł i tradycji medycyny oraz przedstawienie jej przyszłych perspektyw

i możliwych zmian roli lekarza.

Strona przedmiotu
3900-1KI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć przekazywana jest wiedza o podstawach komunikacji w relacji lekarz – pacjent oraz lekarz – inny personel medyczny. Zajęcia mają charakter warsztatowy, podczas nich ćwiczone są praktyczne umiejętności komunikacji.

Strona przedmiotu
3900-1PM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 23 godzin
 • Wykład - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z chorobotwórczością, morfologią, cyklami życiowymi oraz diagnostyką pasożytów istotnych z medycznego punku widzenia (m.in. makropasożyty: tasiemce z rodzaju Taenia/Echinococcus, glista (Ascaris lumbricoides), owsik (Enterobius vermicularis), mikropasożyty (w tym patogeny wektorowane przez kleszcze/pchły: Babesia, Anaplasma, Cryptosporidium, Giardia, Toxoplasma, amfizoiczne ameby, mikrosporidia). Omówiona zostanie patogeneza chorób pasożytniczych oraz metody diagnostyczne stosowane w parazytologii medycznej.

Strona przedmiotu
3900-1BLS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje swoim zakresem ćwiczenia praktyczne podstawowych zabiegów resuscytacyjnych według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz podstawowe procedury pielęgniarskie.

Strona przedmiotu
3900-1PF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład "Podstawy fizyki transportu w układach biologicznych" wprowadza studentów w podstawowe zasady transportu w biologii. Omawiane są m.in. ruch cząstek, transport przez błony, transport płynów, elektrofizjologia, transport energii oraz zastosowanie fizyki w badaniu układów biologicznych.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat procesów transportu w organizmach żywych.

Strona przedmiotu
3900-1POM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 6 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przybliża zasady działania nowoczesnych urządzeń diagnostyki obrazowej, ich konstrukcję oraz podstawowe informacje dotyczące praw fizycznych wykorzystywanych do obrazowania wnętrza ciała człowieka. Wyjaśnione zostaną też podstawowe pojęcia używane do opisu jakości obrazowania. W ramach warsztatów studenci wykorzystają oprogramowanie do prezentacji i analizy obrazów medycznych.

Strona przedmiotu
3900-POWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących prawa własności intelektualnej i zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prawa własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
3900-1PRAK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
 • Praktyka zawodowa 1 - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe na I roku studiów skoncentrowane są na umiejętnościach związanych z opieką nad chorym. Odbywają się w okresie wakacyjnym w podmiotach, z którymi UW ma podpisane porozumienia na prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym realizację praktyk zawodowych. Ich wykaz wraz z liczbą dostępnych miejsc praktyk udostępnia się studentom przed rozpoczęciem praktyk. Uniwersytet organizuje też praktyki zawodowe studentów w podmiotach wskazanych przez studentów, o ile spełniają one kryteria do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku lekarskim.

Strona przedmiotu
3900-1PRM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prawo medyczne kompleksowo prezentuje podstawowe zagadnienia prawa medycznego.

Nacisk położono na aspekty praktyczne, egzemplifikowane kazusami i orzeczeniami sądów polskich oraz międzynarodowych

Strona przedmiotu
3900-1PZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami zdrowia psychicznego i zasadami profilaktyki oraz wczesnej interwencji.

Strona przedmiotu
3900-1PROJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 10 godzin
 • Seminarium - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest pierwszym elementem cyklu sześciu przedmiotów Projekt Badawczy Science Based Medicine, którego celem jest ćwiczenie studentów w myśleniu w sposób naukowy oraz wdrożenie do badań naukowych w naukach podstawowych medycyny i w naukach medycznych. Poszczególne elementy cyklu budują zestaw kompetencji pozwalający na realizację projektów naukowych pod kierunkiem bardziej doświadczonych badaczy, ale w coraz bardziej samodzielny i autonomiczny sposób.

Strona przedmiotu
3900-1SM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest kształcenie kompetencji w zakresie analizy społecznych czynników mających wpływ na zdrowie.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
3900-1WDB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas laboratorium omówione zostaną oddziaływania międzycząsteczkowe, elektrolity, kinetyka, statyka i termodynamika procesów.

Podczas wykładu przedstawione zostaną zagadnienia chemii organicznej opisujące budowę i reaktywność poszczególnych grup związków organicznych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)