Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia "do wyboru WGSR i spec.", sem. zimowy - MGR 1900-2022Z-mgr-WYB

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1900-3-BIO-GK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności oraz potrzebą i zasadami jej ochrony. Podczas wykładu przedstawiane są zagadnienia z zakresu zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z różnorodnością biologiczną (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody i instrumenty ochrony) a także związek tego zróżnicowania z czynnikami przyrodniczymi i poza przyrodniczymi.

Strona przedmiotu
1900-3-CIT-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are devoted to present geographical diversity of contemporary tourism.

Strona przedmiotu
1900-3-GCY-GL
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów omówiona zostanie historia homo sapiens od powstania gatunku do wytworzenia się pierwszych cywilizacji. Następnie omówione zostaną losy kolejnych cywilizacji, a także różne aspekty ich rywalizacji oraz przenikania się. Osią narracji będzie podążanie od jednej wielkiej rewolucji w dziejach człowieka, do kolejnej.

Strona przedmiotu
1900-3-GCW-GSE-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą różnych aspektów problematyki czasu wolnego w ujęciu geograficznym. Studenci zapoznają się z ich merytoryczną analizą, następnie w formule dyskusji na podstawie przygotowywanych przez nich prezentacji pogłębiają wiedzę.

Strona przedmiotu
1900-3-GTP-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja walorów turystycznych Polski i sposobu ich wykorzystania, a także bazujących na walorach atrakcji i produktów turystycznych w poszczególnych regionach.

Strona przedmiotu
1900-3-GMP-GK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje charakterystykę rzeźby wybranych regionów Polski, służącą pokazaniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do powstania i decydują o współczesnych przekształceniach form występujących w obrębie jednostek o różnej genezie.

Strona przedmiotu
1900-3-GEG-GK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi oraz poznaniu przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Strona przedmiotu
1900-3-GES-GK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje gruntów i metody określania ich podstawowych cech, struktury sedymentacyjne i postsedymentacujne, wskaźniki sedymentologiczne i ich znaczenie interpretacyjne.

Strona przedmiotu
1900-3-KLS-HK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat klimatologii synoptycznej oraz dynamiką procesów pogodotwórczych.

Strona przedmiotu
1900-3-KLU-HIK-WW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć to wykłady, których celem jest zaprezentowanie najważniejszych obecnych problemów miast, związanych ze specyfiką ich warunków klimatycznych, aerosanitarnych oraz ich pochodnych, a także przedstawienie rozwiązań pozwalających na poprawę tych warunków. Druga część zajęć to ćwiczenia, w ramach których studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do przygotowania własnych prac.

Strona przedmiotu
1900-3-LIM-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką jeziorną. Stanowią ważne uzupełnienie zajęć realizowanych na specjalności hydrologia i klimatologia w tym metod opracowań hydrologicznych. Przygotowują do praktyk specjalizacyjnych z zakresu hydrologii. Mogą stanowić uzupełnienie edukacji na innych specjalnościach.

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące różnorodności jezior i zagrożenia ich funkcjonalności pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Przybliżone zostają metody badania zasobów wodnych i osadów jeziornych. Omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożenia jezior w wyniku antropopresji i zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania.

Strona przedmiotu
1900-3-MON-GK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Metody monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska. Praktyczne aspekty monitoringu środowiska.

Strona przedmiotu
1900-3-PDH-HK-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy hydrauliki w zakresie właściwości wody, hydrostatyki, przepływ w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Strona przedmiotu
1900-3-PGF-GL-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uniwersalnego charakteru procesu globalizacji oraz jego lokalnej specyfiki na przykładzie obszarów francuskojęzycznych.

Strona przedmiotu
1900-3-PKT-GSW-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Strona przedmiotu
1900-3-RSP-GL-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Strona przedmiotu
1900-7-REW-GP-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-7-ROMP-UIR-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium omówione zostaną najważniejsze aspekty procesów rewitalizacji w wybranych miastach w Polsce i zagranicą.

Strona przedmiotu
1900-7-ST1-ZST-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomoże studentom w zrozumieniu funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie jako demokratycznych instytucji politycznych. Pozwoli także na poznanie różnych modeli samorządowych w krajach europejskich. Wykład stanowi całość z wykładem "Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II"

Strona przedmiotu
1900-3-TRL-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-WMI-GL-W
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy o cechach charakterystycznych współczesnych migracji. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone na zrozumienie znaczenia relacji między globalizacją, transformacją społeczną, polityczną i technologiczną a migracjami międzynarodowymi oraz współczesnej narracji dotyczącej zjawisk migracyjnych.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)