Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia do wyboru WGSR i specjalności, sem. zimowy - MGR 1900-2023Z-mgr-WYB

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023
1900-3-BIO-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi bioróżnorodności oraz potrzebą i zasadami jej ochrony. Podczas wykładu przedstawiane są zagadnienia z zakresu zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z różnorodnością biologiczną (definicje, znaczenie, wskaźniki i miary, metody i instrumenty ochrony) a także związek tego zróżnicowania z czynnikami przyrodniczymi i poza przyrodniczymi.

Strona przedmiotu
1900-3-CIT-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Classes are devoted to present geographical diversity of contemporary tourism.

Strona przedmiotu
1900-7-DEC-ZST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course aims to familiarise students with the basic concepts and discourse of local government in English. In class we discuss selected literature on the subject, practising discussing selected issues in English.

Strona przedmiotu
1900-7-DSST-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każde zajęcia poświęcone są konkretnemu dylematowi strategicznemu, z którym mierzą się samorządy lokalne. Zajęcia skonstruowane są zgodnie z następującym schematem:

1. Sedno sprawy, czyli na czym dokładnie polega ten dylemat

2. Geneza, czyli dlaczego w ogóle taki dylemat jest istotny (i warty rozważenia)

3. Teorie, czyli czy postawiony dylemat ma swoje odniesienie w znanych koncepcjach teoretycznych (i czy znajdziemy tam ew. odpowiedzi na postawione dylematy)

4. Praktyka, czyli jak z tym dylematem radzą sobie samorządy

5. Dyskusja

Strona przedmiotu
1900-3-GCY-GL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładów omówiona zostanie historia Homo sapiens od powstania gatunku do wytworzenia się pierwszych cywilizacji. Następnie omówione zostaną losy kolejnych cywilizacji, a także różne aspekty ich rywalizacji oraz przenikania się. Osią narracji będzie podążanie od jednej wielkiej rewolucji w dziejach człowieka, do kolejnej.

Strona przedmiotu
1900-3-GTP-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja walorów turystycznych Polski i sposobu ich wykorzystania, a także bazujących na walorach atrakcji i produktów turystycznych w poszczególnych regionach.

Strona przedmiotu
1900-3-GMP-GK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje charakterystykę rzeźby wybranych regionów Polski, służącą pokazaniu czynników i procesów, jakie przyczyniły się do powstania i decydują o współczesnych przekształceniach form występujących w obrębie jednostek o różnej genezie.

Strona przedmiotu
1900-3-GEG-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony różnorodności przyrody nieożywionej na powierzchni Ziemi oraz poznaniu przyrodniczych i społecznych aspektów wybranych geozagrożeń (min. powodzie, ruchy masowe, procesy antropogeniczne) ze szczególnym uwzględnieniem Polski

Strona przedmiotu
1900-3-GES-GK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaje gruntów i metody określania ich podstawowych cech, struktury sedymentacyjne i postsedymentacujne, wskaźniki sedymentologiczne i ich znaczenie interpretacyjne.

Strona przedmiotu
1900-7-IE-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom pozyskać wiedzę na temat integracji europejskiej - jej przyczyn, celów politycznych oraz społeczno-ekonomicznych oraz przebiegu w ujęciu historycznym od zakończenia II wojny światowej do dnia dzisiejszego. W ramach zajęć zostaną omówione instytucje europejskie (ich rola, znaczenie, sposób działania, priorytety), porządek prawny (w tym przede wszystkim Traktaty) oraz najważniejsze polityki UE takie jak polityka regionalna, Wspólna Polityka Rolna, konkurencji, transportowa, klimatyczna, itp. W ramach zajęć studenci uzyskują pomoc w rozumieniu dynamiki procesu integracji, wyzwań oraz sposobów odpowiedzi na nie. Szczególne miejsce zajmuje przebieg i jego ocena procesu integracji europejskiej w Polsce w tym wpływ polityki klimatycznej na nasze perspektywy rozwojowe.

Strona przedmiotu
1900-3-KLS-HK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat klimatologii synoptycznej oraz dynamiką procesów pogodotwórczych.

Strona przedmiotu
1900-3-KLU-HIK-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwsza część zajęć to wykłady, których celem jest zaprezentowanie najważniejszych we współczesnych miastach problemów, związanych ze specyfiką warunków klimatycznych, aerosanitarnych oraz ich pochodnych, a także przedstawienie rozwiązań pozwalających na poprawę tych warunków. Druga część zajęć to ćwiczenia, w ramach których studenci wykorzystują zdobytą wiedzę do przygotowania własnych prac oraz zdobywają kolejne cenne w klimatologii urbanistycznej umiejętności.

Strona przedmiotu
1900-3-LIM-HK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są adresowane do osób zainteresowanych tematyką jeziorną. Stanowią ważne uzupełnienie zajęć realizowanych na specjalności hydrologia i klimatologia w tym metod opracowań hydrologicznych. Przygotowują do praktyk specjalizacyjnych z zakresu hydrologii. Mogą stanowić uzupełnienie edukacji na innych specjalnościach.

Zajęcia wprowadzają studentów w zagadnienia dotyczące różnorodności jezior i zagrożenia ich funkcjonalności pod wpływem antropopresji i zmian klimatu. Przybliżone zostają metody badania zasobów wodnych i osadów jeziornych. Omawiane są zagadnienia dotyczące zagrożenia jezior w wyniku antropopresji i zmian klimatu oraz sposobów przeciwdziałania.

Strona przedmiotu
1900-3-MON-GK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy prawne ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu. Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ). Metody monitoringu środowiska. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska. Praktyczne aspekty monitoringu środowiska.

Strona przedmiotu
1900-3-PDH-HK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy hydrauliki w zakresie właściwości wody, hydrostatyki, przepływ w przewodach zamkniętych i korytach otwartych.

Strona przedmiotu
1900-7-PRE-ZST brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom pozyskać wiedzę na temat polityki regionalnej jako polityki publicznej oddziałowującej na zjawiska społeczno-gospodarcze w wymiarze przestrzennym w różnych skalach terytorialnych (kraj, region, obszar funkcjonalny, gmina). W ramach zajęć (wykład oraz ćwiczenia) studenci zapoznają się z podstawami teoretycznymi prowadzenia zintegrowanych działań zorientowanych przestrzennie, celami, zasadami i instrumentami europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności), jak również podstawami programowymi, systemem instytucjonalnym oraz prawnym polityki regionalnej w Polsce. Szczególne miejsce w ramach wykładu i ćwiczeń zajmują zagadnienia efektywności działań podmiotów publicznych na rzecz rozwoju regionalnego i ich uwarunkowań społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych i przestrzennych.

Strona przedmiotu
1900-3-PTU-MT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu studenci zapoznają się z podstawowymi mechanizmami zarządzania turystyką w wymiarze polityki turystycznej - zarówno w skali largo, jak i stricte - w kontekście krajów Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
1900-3-PGF-GL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uniwersalnego charakteru procesu globalizacji oraz jego lokalnej specyfiki na przykładzie obszarów francuskojęzycznych.

Strona przedmiotu
1900-3-PKT-GSW-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Środowisko przyrodnicze i człowiek, jako klucz do geograficznego poznania Ameryki Północnej. Krajobraz przyrodniczo-kulturowy.

Strona przedmiotu
1900-3-PBG-GIG-WW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-RSP-GL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wskazanie na wzajemne powiązania zachodzące między religią, społeczeństwem i zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególny nacisk będzie położony na różnice, ale też na podobieństwa w zagospodarowaniu przestrzeni w 3 głównych religiach: chrześcijaństwie, judaizmie i w islamie. W obrębie chrześcijaństwa - między tradycją Zachodnią (katolicko-protestancką, łacińską) i Wschodnią (prawosławną, bizantyjsko-ruską).

Strona przedmiotu
1900-7-REW-GP-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami odnowy i rewitalizacji przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań przestrzennych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
1900-7-ROMP-UIR-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium omówione zostaną najważniejsze aspekty procesów rewitalizacji w wybranych miastach w Polsce i zagranicą.

Strona przedmiotu
1900-7-ST1-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pomoże studentom w zrozumieniu funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie jako demokratycznych instytucji politycznych. Pozwoli także na poznanie różnych modeli samorządowych w krajach europejskich. Wykład stanowi całość z wykładem "Samorząd terytorialny w teorii i praktyce II"

Strona przedmiotu
1900-3-SEW-GSE-C-W brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium Warszawskie to cykl interdyscyplinarnych i wielowątkowych, poświęconych Warszawie zajęć z udziałem zaproszonych ekspertów – trójki / czwórki specjalistek i specjalistów zajmujących się w badaniach i w praktyce Warszawą – oraz słuchaczy. Cykl trwa cały rok akademicki, zajęcia odbywają się średnio co miesiąc (niekiedy dwa razy w miesiącu).

Miejsce odbywania zajęć:

1. Sala Biblioteki Muzeum Warszawy (Rynek Starego Miasta 42), w terminach: w roku 2023: 17.10., 21.11., 5.12.; w roku 2024: 23.01., 20.02., 19.03., 23.04., 21.05., 18.06.

2. Sala 111 w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (Krakowskie Przedmieście 30), w terminach: w roku 2023: 7.11., 19.12.; w roku 2024: 6.02., 5.03., 9.04.

Strona przedmiotu
1900-7-TR-N-ZST-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwala studentom na zapoznanie się z doktrynami i koncepcjami powstałymi na gruncie ekonomii, geografii i badań regionalnych dotyczących przyczyn zróżnicowań terytorialnych, celów i czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania zasobami.

W czasie wykładu zostaną zaprezentowane także implikacje prezentowanych teorii dla prowadzenia polityki regionalnej i lokalnej oraz innych polityk publicznych ukierunkowanych sektorowo bądź horyzontalnie (tematycznie).

Dla lepszego zobrazowania powiązań pomiędzy teorią a praktyką zostaną przedstawione prawdziwe aplikacje teorii do polityki wsparcia rozwoju lokalnego i regionalnego w krajach OECD, UE i w Polsce.

Strona przedmiotu
1900-3-TRL-GSET-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą turystyki i rekreacji w rozwoju lokalnym, w tym z: miejscowymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki, różnymi koncepcjami rozwoju lokalnego (istotnymi z punktu widzenia turystyki i rekreacji), wybranymi przykładami zakończonych inicjatyw mających na celu wykorzystania turystyki i rekreacji (łącznie z kulturą, sportem i rozrywką) w rozwoju lokalnym.

Nakład pracy studenta: 2 ECTS = 60h (w bezpośrednim kontakcie 1 ECTS)

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h (N), ćwiczenia = 15h (N) oraz 15h (S)

Przygotowanie (samodzielne) do egzaminu = 15 (S)

RAZEM = ok. 60h

Strona przedmiotu
1900-3-WMI-GL-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest pogłębienie wiedzy o cechach charakterystycznych współczesnych migracji. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone na zrozumienie znaczenia relacji między globalizacją, transformacją społeczną, polityczną i technologiczną a migracjami międzynarodowymi oraz współczesnej narracji dotyczącej zjawisk migracyjnych.

Strona przedmiotu
1900-3-ZSR-GK-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu wybranych przyrodniczych, prawno-organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zarządzania środowiskiem.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)