Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakultatywne Psychologia lato 2021/2022 2500-PL-PS-21L-F

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2500-PL-PS-FO5-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adolescencja jest ważnym etapem w życiu człowieka. Obejmuje okres pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym. Wielu psychologów i socjologów uważa ten okres w życiu za okres przejściowy, który niesie ze sobą niespotykane wcześniej możliwości, ale również konflikty i zagrożenia. Słowo ?adolescencja" pochodzi z języka łacińskiego /adolescere/ i oznacza: wzrastać lub osiągnąć dojrzałość i w takim znaczeniu jest dzisiaj używane - określa okres obejmujący drugą dekadę życia ludzkiego, prowadzący do dorosłości i dojrzałości. Jest to czas gwałtownych i radykalnych przemian jednostki, których poznanie jest celem proponowanego wykładu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-12
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Funkcjonowanie człowieka jest w całości „zanurzone” w czasie. Temporalność jest tak oczywistą właściwością ludzkiej natury, że zwykle pozostaje poza obszarem świadomości. Tymczasem sposób, w jaki poznajemy rzeczywistość jest w znacznym stopniu efektem adaptacji do bycia-w-czasie. Psychologia temporalna zajmuje się rozmaitymi aspektami czasu psychologicznego: od percepcji upływu czasu, poprzez mentalne podróże w czasie, aż po temporalne aspekty self. W ramach kursu omówimy najważniejsze teorie oraz badania dotyczące szeroko rozumianej psychologii czasu. Zobaczymy jak wiele przejawów czasu psychologicznego „ukrywa się” w najważniejszych koncepcjach psychologii emocji i motywacji, osobowości, psychopatologii, czy też psychologii rozwoju człowieka. Omówimy metody pomiaru czasu psychologicznego oraz możliwe zastosowania teorii temporalnych w praktyce psychologicznej.

Rozszerzeniem kursu o aspekty aplikacyjne są ćwiczenia "Psychologia czasu", prowadzone przez dr hab. M. Sobol-Kwapińską.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza, dyskusja i empiryczna weryfikacja formułowanych przez psychologów ewolucyjnych hipotez dotyczących zachowań altruistycznych człowieka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-06
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy opartej na badaniach metodami projekcyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem TAT.

W ramach zajęć uczestnik ma okazję nabyć i rozwinąć umiejętności diagnostyczne, wykonując samodzielnie badanie i interpretację testem TAT. Pierwsza część kursu poświęcona będzie przygotowaniu uczestników do badania i interpretacji TAT. W części drugiej uczestnicy będą przeprowadzać badanie i przygotowywać diagnozę indywidualną.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do studentów I roku celem utrzymania ich zainteresowania psychologią. Omawiane będą twierdzenia podstawowych szkół w psychologii, z naciskiem na psychologię osobowości, jak też -- poza wątkiem głównych teorii -- wybrane zagadnienia szczegółowe, dotyczące spraw, którymi zajmuje się psychologia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-21
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładu obejmuje prezentację historii genetyki zachowania, jej usytuowanie wśród innych dyscyplin naukowych, podstawowe założenia teoretyczne oraz metody badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic międzyosobniczych w zakresie osobowości, zdolności i psychopatologii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne dociekania nad inteligencją wychodzą daleko poza klasyczne zagadnienia sformułowane na początku XX w. Obecnie prowadzone badania dotyczą np. tego czy inteligencja determinuje długość życia, wyznawaną religię albo powodzenie w życiu. Z drugiej strony badacze starają się zrozumieć podłoże inteligencji, zarówno poznawcze, neurologiczne jak i genetyczne. Seminarium poświęcone będzie różnym aspektom inteligencji. Studenci zapoznają się z najnowszymi badaniami i teoriami związanymi z funkcjonowaniem intelektualnym.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-20
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne doradztwo filozoficzne, nawiązuje do antycznej psychagogiki (kierowania własną duszą). Jest to dyscyplina filozoficzna, która stosuje myślenie filozoficzne i rozmowę do rozwiązania problemów indywidualnych. >>Życie wzywa człowieka do myślenia<<. Filozofowanie może nadać życiu kierunek, nie może jednak zastąpić życia. Filozof praktyk uczy się poznawać siebie, by później pomagać innym w badaniu, wyjaśnianiu, wyrażaniu i rozumieniu filozoficznych aspektów indywidualnych systemów wierzeń lub światopoglądów. Seminarium o nastawieniu praktycznym z elementami warsztatowymi, konwersacjami, sporami i ćwiczeniami duchowymi antycznych filozofów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-08
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczy dwusystemowych modeli umysłu oraz podstawowych badań wskazujących na taką architekturę umysłu. Całość zajęć składała się będzie z dwóch bloków (a) teoretycznego w formie mini wykładów z prezentacją prowadzącego połączonych z dyskusją grupową oraz (b) praktycznego mającego na celu próbę przyjrzenia się badaniom na podstawie których powstały teorie opisywane w części pierwszej. W części drugiej zadaniem studentów będzie przygotować w zespołach projekt zaliczeniowy skupiony nad konkretnym problemem badawczym podejmowanym w nurcie dwusystemowych teorii umysłu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student będzie współpracował indywidualnie z prowadzącym na zasadzie konsultacji zgłoszonego przez siebie tematu z zakresu psychometrii, diagnozy psychologicznej, standardowych technik diagnostycznych, oraz statystyki. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji m.in. w tematach takich jak dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów; pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki; pomoc w interpretacji wyników z przeprowadzonego badania czy diagnozy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-14
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z procesem diagnostycznym przeprowadzanym u pacjenta z uszkodzeniem mózgu. Analizowane będą przypadki pacjentów z lezjami w różnych lokalizacjach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć omawiane będą wybrane aspekty psychologii emocji, na tle teorii utajonego poznania (Greenwald i Banaji, 1994) oraz automatycznych procesów ewaluacyjno-motywacyjnych (Bargh, 1999). Proponowane lektury będą podstawą do dyskusji na temat definicji procesów emocjonalnych i pojęć pokrewnych, emocji podstawowych (czy pierwotnych), neuropsychologicznych mechanizmów wzbudzania nieświadomego afektu (na przykładzie strachu) oraz możliwości kontroli emocji. Wspólnie będziemy próbowali rozważyć pytanie zawarte w tytule zajęć, czyli z jednej strony zajmiemy się obronno-adaptacyjnymi funkcjami emocji, a z drugiej zaś niektórymi dezadaptacyjnymi konsekwencjami wpływu emocji na funkcjonowanie jednostki. Studenci będą mieli okazję do skonstruowania przykładowego projektu badania z zakresu nieświadomych emocji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przeznaczony jest dla osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej. Celem jest prezentacja mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw powstawania i utrzymywania się zaburzeń jedzenia ze szczególnym uwzględnieniem takich perspektyw jak: 1. Rozwój i charakter poczucia tożsamości osoby i reprezentacji psychicznej rodzica; 2. Rozwój i charakter relacji w jakiej osoba pozostaje z innymi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO7-04
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to praktyczny kurs wprowadzający do programowania w Pythonie, czyli jednym z najpopularniejszych, najprostszych i najbardziej wszechstronnych obecnie języków programowania. Nie wymaga żadnego wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. Na zajęciach studenci na podstawie pisanych przez siebie skryptów poznają podstawowe pojęcia programowania, takie jak zmienne, instrukcje warunkowe, pętle, funkcje. Uczestnicy zapoznają się ze składnią Pythona, strukturami danych, najczęściej używanymi bibliotekami, różnymi stylami programowania oraz ich zastosowaniem w psychologii (zautomatyzowane przetwarzanie i analiza danych, tworzenie prostych narzędzi badawczych itd.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-08
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma zapoznać słuchacza z dorobkiem współczesnej psychofizjologii - dyscypliny zajmującej się relacjami zachodzącymi między procesami psychologicznymi i fizjologicznymi. W ramach zajęć omówione zostaną podstawowe metody pomiaru psychofizjologicznego, w szczególności - metody pomiaru aktywności mózgu, mięśni szkieletowych, układu krążenia, szerokości źrenicy, ruchów oka i aktywności elektrycznej skory. Przedstawione też będą reprezentatywne wyniki badań psychofizjologicznych oraz najważniejsze koncepcje teoretyczne służące do interpretacji tych wyników.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę psychologii twórczości, okazjonalnie tylko poruszaną w trakcie kursów obowiązkowych. Omawiane będą zarówno podstawowe zagadnienia, jak i wybrane kwestie szczegółowe, tak aby możliwe było zapoznanie się z szerokim (choć nie wyczerpującym!) spektrum zagadnień, o których traktuje psychologia twórczości.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO2-06
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych danych na temat funkcji węchowych człowieka. Szczególny nacisk zostanie położony na charakterystyki pamięci węchowej w normie i patologii. Analizowane będą także praktyczne zastosowania zapachów w różnych dziedzinach życia.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-06
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-06
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy rozwojem psychoseksualnym (od urodzenia do wczesnej dorosłości), a psychogennymi zaburzeniami seksualnymi dzieci, młodzieży i dorosłych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-05
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO8-08
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdolność do efektywnej samoregulacji odgrywa bardzo istotną rolę w codziennym życiu człowieka. Celem kursu jest rozwój wiedzy i umiejętności o samoregulacji przez studentów w oparciu o poznanie i zastosowanie podstawowych technik terapii poznawczo-behawioralnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO8-01
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje główne grupy substancji psychoaktywnych. Omówione zostaną: tło historyczne, wzór i budowa, występowanie, sposób otrzymywania/produkcji, zastosowanie, sposób podania, dawka aktywna/toksyczna/śmiertelna, działanie i metabolizm, skutki fizjologiczne/działanie na narządy i układy, skutki psychologiczne/neuropsychologiczne/psychiatryczne, wpływ na aktywność seksualną, potencjał uzależniający i skutki długotrwałego używania.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS7-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnostycznych w zakresie obserwacji. Kurs podzielony jest na dwie części – zajęcia konwersatoryjne – merytoryczne przygotowanie do diagnozy w oparciu o obserwację oraz ćwiczeniowe – obserwacje i ich interpretacje. Zadaniem uczestników będzie obserwowanie nieznajomych osób w naturalnym środowisku i stawianie hipotez diagnostycznych w oparciu o dane obserwacyjne.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS4-02
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentek i studentów z teoretycznymi, filozoficznymi i psychologicznymi podstawami mindfulness oraz stworzenie możliwości do cotygodniowej praktyki uważności w grupie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-12
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia adresowane są do osób, które chcą nauczyć się lepiej radzić sobie z napięciem i stresem. Dzięki warsztatom, studenci/studentki dowiedzą się, gdzie kumulują napięcia w ciele, jak można im zapobiegać lub je niwelować. Poznają techniki relaksacyjne, oddechowe, będą mieli/miały możliwość wypróbowania medytacji i wizualizacji. Nauczą się rozpoznawania swoich ograniczających przekonań oraz jak je przeformułowywać w przekonania wspierające.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-03
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej. Celem zajęć jest analiza mechanizmów psychicznych leżących u podstaw powstawania i utrzymywania się wybranych zaburzeń psychicznych u osób w wieku dorastania. Planuje się koncentrację na takich wymiarach wyjaśniania psychicznego funkcjonowania człowieka jak: 1. Rozwój i charakter poczucia tożsamości osoby; 2. Rozwój i charakter relacji w jakiej osoba pozostaje z innymi.. W toku zajęć przewiduje się studiowanie literatury, prezentację studiów przypadków oraz analizę materiału klinicznego

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)