Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty fakultatywne Psychologia 2023Z 2500-PL-PS-23Z-F

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
2500-PL-PS-FO-32
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wybór zagadnień z kryminologii, wiktymologii oraz penologii, wprowadzający psychologów w specyfikę pracy w szeroko pojętym aparacie wymiary sprawiedliwości. Główny nacisk, oprócz zapoznania studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, położony będzie na refleksję nad pracą psychologa z osobami, które popełniają przestępstwa, karaniem za nie oraz egzekucją kar kryminalnych. Zajęcia będą miały charakter dyskusyjny, oparty przede wszystkim na aktywnym udziale studentów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO5-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Adolescencja jest ważnym etapem w życiu człowieka. Obejmuje okres pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym. Wielu psychologów i socjologów uważa ten okres w życiu za okres przejściowy, który niesie ze sobą niespotykane wcześniej możliwości, ale również konflikty i zagrożenia. Słowo ?adolescencja" pochodzi z języka łacińskiego /adolescere/ i oznacza: wzrastać lub osiągnąć dojrzałość i w takim znaczeniu jest dzisiaj używane - określa okres obejmujący drugą dekadę życia ludzkiego, prowadzący do dorosłości i dojrzałości. Jest to czas gwałtownych i radykalnych przemian jednostki, których poznanie jest celem proponowanego wykładu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z symptomami, etiologią, diagnozowaniem oraz terapią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Omówione zostaną kryteria diagnostyczne wg ICD-10 oraz DSM-5. Zaprezentowane będą informacje nt użytecznych metod i narzędzi diagnostycznych. Przedstawione zostaną różne podejścia i metody terapii: oparte na modyfikacji zachowania, podejście rozwojowe i edukacyjne, a także kontrowersyjne metody takie, jak terapia Opcji, metoda holdingu, formy terapii niedyrektywnej i inne. Część zajęć powięcona będzie problemom rodziny z dzieckiem z autyzmem oraz roli profesjonalistów pracujących z tymi dziećmi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO6-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS5-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych diagnozy poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali Rozwojowej z uwzględnieniem aspektów etycznych diagnozowania małego dziecka. W ramach zajęć studenci rozwijają umiejętności diagnostyczne na przykładzie DSR.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstaw diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (zastosowanie wywiadu i obserwacji w diagnozie zaburzeń rozwojowych, metody standardowe przydatne w diagnostyce dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnoza różnicowa, diagnoza funkcjonalna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO6-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie prezentacji nowego podejścia w psychologii społecznej, koncentrującego się na dynamice procesów psychicznych i społecznych. Dynamiczna psychologia społeczna opisuje zjawiska społeczne jako procesy. Zjawiska te badane są empirycznie lub przez symulacje komputerowe.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO2-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Efekt sformułowania (ang. the framing effect), opisany przez Tversky'ego i Kahnemana (1981, 1986), to zniekształcenie poznawcze, które występuje w podejmowaniu decyzji w warunkach ryzyka. Polega ono na zmianie preferencji wobec podejmowania ryzyka w zależności od tego, czy decydent koncentruje się na skutkach decyzji sfromułowanych w kategoriach zysku (domena zysku), czy w kategoriach straty (domena straty). Zajęcia poświęcone są omówieniu natury efektu sformułowania, proponowanych wyjaśnień powstawania efektu oraz czynników decydujących o jego zaniku.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-24
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja filozoficznych podstawpowstawania i rozwoju prawnej ochrony zwierząt w Polsce w świetle prac badawczych i literackichdotyczących szeroko rozumianej problematyki relacjiczłowieka ze zwierzętami oraz aktów prawnych z zakresuprawa ochrony środowiska. Rozważanie relacji prawa do kultury, czy też kultury do prawa, wskazujejednoznacznie na wpływ prawa na kulturę i tym samymkultury na prawo. Na zajęciach podjęta będzieproblematyka relacji człowieka do zwierząt w kontekściezmian kulturowym na przestrzeni wieków, a więc w przeszłości, teraźniejszości oraz z myślą o przyszłości. Z drugiej strony, kurs ten będzie okazją do zapoznania sięrównież z poglądami czołowych filozofów różnych epokpodejmujących tematykę relacji człowieka do świataprzyrody, mających niewątpliwie duży wpływ nakształtowanie się kultury polskiej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS8-11
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Które metody terapeutyczne rzeczywiście zasługują na miano „opartych na dowodach”? Na zajęciach przyjrzymy się pod tym kątem najważniejszym rodzajom terapii osób ze spektrum autyzmu, takim jak wczesna interwencja (podejście rozwojowe, behawioralne, behawioralno-rozwojowe), trening umiejętności społecznych, integracja sensoryczna, wsparcie zawodowe i wiele innych. Na zajęciach zapoznamy się również ze współczesnymi metodami badań klinicznych, co pozwoli studentom krytycznie analizować podstawy empiryczne wszelkich interwencji psychologicznych, nie tylko tych dotyczących autyzmu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-20
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesne doradztwo filozoficzne, nawiązuje do antycznej psychagogiki (kierowania własną duszą). Jest to dyscyplina filozoficzna, która stosuje myślenie filozoficzne i rozmowę do rozwiązania problemów indywidualnych. >>Życie wzywa człowieka do myślenia<<. Filozofowanie może nadać życiu kierunek, nie może jednak zastąpić życia. Filozof praktyk uczy się poznawać siebie, by później pomagać innym w badaniu, wyjaśnianiu, wyrażaniu i rozumieniu filozoficznych aspektów indywidualnych systemów wierzeń lub światopoglądów. Seminarium o nastawieniu praktycznym z elementami warsztatowymi, konwersacjami, sporami i ćwiczeniami duchowymi antycznych filozofów.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-31
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć będzie zapoznanie studentów i studentek ze specyfiką projektowania i przeprowadzania badań za pomocą platform takich jak Qualtrics, Google Forms, PsychoPy i Gorilla. Uczestnicy i uczestniczki zajęć poznają szczegółowo funkcje każdej z przedstawionych platform (dostępne rodzaje pytań, możliwości pomiaru, randomizacji warunków badania itp.); ich zadaniem będzie przygotowanie badań na każdej z nich.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-27
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest zaznajomienie studentów i studentek z teorią oraz praktyką pomiaru afektu. W pierwszym bloku studentom i studentkom przedstawione zostaną teorie opisujące zjawiska afektywne, ze szczególnym naciskiem na dymensjonalne teorie, wyjaśniające strukturę emocji. Celem drugiego bloku jest omówienie rozmaitych metod pomiaru emocji, bazujących na wcześniej omówionych teoriach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W starożytności miłość opisywana była jako forma szaleństwa, potężna irracjonalna siła, która obezwładnia wolę człowieka (stan, w który człowiek wpada i który może przynieść mu albo błogość, albo zatracenie). Czy coś zmieniło się od starożytności w naszym postrzeganiu miłości? Podczas badania zachodniej refleksji filozoficznej nad seksualnością człowieka, odpowiemy sobie min. na pytanie: czy jest możliwe i potrzebne kultywowanie „sztuki miłości”. W naszych poszukiwaniach podejmiemy takie tematy jak: przyjaźń, miłość, optymizm i pesymizm seksualny, poliamoria, perwersja, homoseksualizm, BDSM, masturbacja, szkody dobrowolnego seksu i wiele innych. Szukając istoty miłości rozwijać będziemy cenną ― i przydatną w zawodzie psychologa ― umiejętność filozofowania tj. elastyczność intelektualną, jasność myślenia i krytyczne racjonalne nastawienie.

Uwaga! Nie ma konieczności uczestniczenia w części II. zajęć (choć jest to mile widziane).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-13
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy na temat narcyzmu w ujęciu psychologicznym. W trakcie seminarium omawiane będą zarówno teorie historyczne wywodzące się z psychoanalizy, jak i najnowsze badania z zakresu psychologii osobowości. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z różnymi modelami narcyzmu, jego strukturą oraz metodami pomiaru. Ponadto, przedstawione zostaną badania na temat podłoża narcyzmu oraz jego konsekwencji i przejawów w codziennym życiu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką dziedziny. Na każdych zajęciach przedstawiony zostanie jeden z obszarów funkcjonowania człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Studenci poznają lokalizację mózgową poszczególnych funkcji, formy ich zaburzeń oraz podstawowe informacje na temat diagnozy i rehabilitacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać się z procesem diagnostycznym przeprowadzanym u pacjenta z uszkodzeniem mózgu. Analizowane będą przypadki pacjentów z lezjami w różnych lokalizacjach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO1-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy dotyczącej tzn. neuronauki społecznej (social neuroscience). Jest to stosunkowo nowy kierunek badań, których celem jest wskazanie korelatów neuronalnych leżących u podstaw swoiście ludzkich własności, jakimi są myślenie moralne, samoświadomość, budowanie relacji społecznych.

Podczas zajęć studenci poznają najnowsze wyniki badań prowadzonych na gruncie neuropsychologii poznawczej i klinicznej, a także psychologii rozwojowej, eksperymentalnej, dotyczące źródeł zachowań społecznych.

Na kolejnych spotkaniach omówiona zostanie problematyka m.in. teorii umysłu, jej rozwój w normie i patologii. Zajęcia będą miały formę dyskusji nad zagadnieniami porusznymi w tekstach. Ponadto studenci poznają obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji związanych z poznaniem społecznym.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO2-02
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przyjmowanie perspektywy (ang. perspective taking) definiowane jest jako „skłonność do spontanicznego przyjmowania psychologicznego punktu widzenia innych w życiu codziennym” lub zjawisko poznawcze przejawiające się „wyobrażaniem sobie rzeczywistości z punktu widzenia innej osoby lub wyobrażaniem sobie siebie w sytuacji innej osoby”. Celem zajęć jest przybliżenie charakterystyki zjawiska przyjmowania perspektywy innych ludzi oraz jego konsekwencji dla poznawczego i społecznego funkcjonowania jednostki.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nuda jest treścią życia wielu ludzi, niekiedy dominującą. Nie jest więc warta lekceważenia jako banalny problem osób niedojrzałych z powodu wieku lub niedojrzałych pomimo jego upływu. Może, choć nie musi, łączyć się z poważnymi emocjonalnymi, tożsamościowymi, poznawczymi, szkolno-wychowawczymi, rodzinnymi, zawodowymi, klinicznymi itd. (A może też łączy się z twórczością? Może w ogóle miewa czasem jakieś dobre strony?)

Zajęcia poświęcone są w miarę kompleksowemu omówieniu fenomenu nudy tak w sensie pojęciowym, teoretycznym, jak i w sensie jej funkcjonalnego znaczenia, uwarunkowań indywidualnych i środowiskowych oraz metod pomiaru.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO5-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dotyczyć będzie psychologicznych aspektów podejmowania ról rodzicielskich. W centrum naszych rozważań znajdować się będzie zatem rodzic. Celem pierwszej części kursu jest przedstawienie studentom teoretycznego zróżnicowania rozumienia procesów związanych z ojcostwem i macierzyństwem, zaś druga jego część dotyczy specyficznych kontekstów pełnienia roli rodzica w obrębie szeroko rozumianej normy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS1-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii uzależnień. Przedstawione zostaną podejścia teoretyczne wyjaśniające źródła uzależnień, metody diagnozy i leczenia uzależnień oraz strategie przeciwdziałania występowaniu tego zjawiska. Student pozna problemy psychologiczne i konsekwencje psychospołeczne związane z różnymi rodzajami uzależnień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-02
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładu obejmuje prezentację podstawowych założeń teoretycznych oraz metod badania genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic międzyosobniczych w zakresie szeroko rozumianych cech osobowości. Scharakteryzowane zostaną genetyczne składniki złożonego modelu odziedziczalności cech oraz podstawowe metody badawcze genetyki zachowania człowieka. Wykład ilustrowany będzie wynikami najbardziej reprezentatywnych badań behawioralno-genetycznych polskich i obcych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO6-09
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do problematyki współczesnej psychologii religii i duchowości. Prezentowane będą wybrane zagadnieniami dotyczące pomiaru, psychologicznych uwarunkowań i korelatów religijności i duchowości. Zajęcia będą mieć charakter seminaryjny i obejmować będą elementy wykładu, dyskusję dotyczącą przeczytanych tekstów oraz pracę w małych grupach. Każde zajęcia rozpoczynać się będą od krótkiego sprawdzianu z zadanej literatury. Na zakończenie kursu przewidziane jest pisemne kolokwium zaliczeniowe.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO-26
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą miały formę wykładu z elementami prezentacji multimedialnej oraz dyskusji w małych grupach. W wykładach instruktor będzie się odwoływał do swoich wieloletnich doświadczeń współpracy ze zróżnicowanymi kulturowo społecznościami lokalnymi oraz wieloletnich doświadczeń w nauczaniu psychologii. Studenci muszą włożyć przynajmniej 78 godzin pracy (uczestnictwo w zajęciach 30 godzin, lektura obowiązkowa 13 godzin, tygodniowe prace pisemne 13 godzin, praca pisemna podsumowująca kurs 10 godzin, przygotowanie do egzaminu końcowego 10 godzin, egzamin końcowy 2 godziny). Do prawie każdych zajęć przypisana jest obowiązkowa lektura, przy czym każda pozycja lektury jest dostępna na Internecie.W oparciu o każda tygodniową pozycję tej lektury oraz treść wykładu student powinien napisać krótką (jedna strona) pracę pisemną, którą trzeba oddać na początku następnych zajęć. Kurs się kończy pisemnym egzaminem oraz pisemna praca końcową.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie w problematykę psychologii twórczości, okazjonalnie tylko poruszaną w trakcie kursów obowiązkowych. Omawiane będą zarówno podstawowe zagadnienia, jak i wybrane kwestie szczegółowe, tak aby możliwe było zapoznanie się z szerokim (choć nie wyczerpującym!) spektrum zagadnień, o których traktuje psychologia twórczości.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO4-10
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja wielowymiarowych aspektów doświadczenia traumy przez człowieka, począwszy od intuicyjnie zrozumiałych, negatywnych konsekwencji stresu traumatycznego w postaci zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD), aż po paradoksalne, pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych, składające się na fenomen potraumatycznego wzrostu. Na zajęciach tych studenci dowiedzą się przede wszystkim o etiologii, sposobach diagnozy, czynnikach ryzyka i skutecznych metodach terapii zaburzenia po stresie traumatycznym. Z drugiej strony, kurs ten będzie okazją do zapoznania się również z najnowszymi, aczkolwiek jeszcze stosunkowo mało rozpoznanymi w literaturze doniesieniami na temat fenomenu potraumatycznego wzrostu. W końcu, wyżej wspomniane zagadnienia omawiane będą pod kątem niektórych zjawisk społeczno-kulturowych, które w istotnym stopniu wpłynęły na to, jak rozumie się i postrzega problematykę doświadczenia traumy przez człowieka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FS-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Całość zajęć składa się z dwóch bloków (1) teoretycznego w formie mini wykładów połączonych z dyskusją grupową oraz (2) praktycznego, gdzie uczestnicy będą mogli ugruntować nabytą wiedzę przy pomocy metod warsztatowych. Głównymi celami zajęć są (1) zapoznanie studentów z modelem stresu mniejszościowego oraz jego praktycznym zastosowaniem w rozumieniu wpływu sytuacji społecznej osób LGBT na ich dobrostan i zdrowie psychiczne (2) omówienie specyficznych czynników w terapii osób LGBT oraz najczęściej zgłaszanych przez nie problemów w gabinecie psychoterapeuty, (3) dostarczenie ram pojęciowych oraz doświadczeń warsztatowych, które przyczynią się do dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji związanych z udzielaniem adekwatnej pomocy psychologicznej/psychoterapii osób LGBT.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)