Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia I roku I stopnia 2800-2023-I

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2800-DOBAR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest charakterystyka procesów związanych z kształtowaniem się Europy od połowy I

tysiąclecia p.n.e. do około 1500 roku (okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich, okres wędrówek

ludów, wczesne i późne średniowiecza). Na zajęciach omówiona zostanie złożoność świata europejskiego

Barbaricum w tym funkcjonujących w jego obrębie wpływów i tradycji kulturowych, których

identyfikacja i oddziaływanie możliwe są dzięki analizie znalezisk archeologicznych. Scharakteryzowane

zostaną procesy związane z kształtowaniem się struktur plemiennych i państwowych w okresie wczesnego

średniowiecza oraz towarzyszących im zjawisk w sferze kultury duchowej i materialnej. Przedstawione

zostaną także zjawiska, które ukształtowały Europę w okresie późnego średniowiecza w tym przemiany

społeczne, ekonomiczne oraz w sferze kultury materialnej przejawiające się nowymi formami osadnictwa

i zmianami w asortymencie wyrobów.

Strona przedmiotu
2800-BHP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zaznajomienie studentów z zasadami bhp podczas zajęć w sali i ćwiczeń terenowych (głównie wykopaliska), zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Strona przedmiotu
2800-DOCYW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z archeologią Bliskiego Wschodu i Egiptu, kulturami

starożytnymi obu rejonów oraz podstawową terminologią dotyczącą tematu. Student otrzyma

wiedzę pozwalająca na dokonanie wyboru zajęć specjalizacyjnych na kolejnych latach studiów,

poszerzające jego wiedzę z zakresu archeologii Bliskiego Wschodu i Egiptu.

Strona przedmiotu
2800-DODAL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ogólne zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką archeologii obu

Ameryk, Oceanii i Dalekiego Wschodu oraz umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy na temat

cywilizacji pozaeuropejskich w oparciu o źródła archeologiczne, pisane i ikonograficzne z

wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej

Strona przedmiotu
2800-DOCZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie relacji człowieka z otaczającym go środowiskiem na przestrzeni dziejów – od pojawienia się człowieka do czasów nowożytnych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu różnorodnych procesów i skutków wzajemnych oddziaływań człowieka i środowiska. Zajęcia skupiać się będą na osiągnięciach dwóch dziedzin nauki:

bioarcheologii człowieka i archeologii środowiska.

Strona przedmiotu
2800-DOCZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z trzech paneli tematycznych, których celem jest ogólne

zaznajomienie studentów z szeroko pojętą problematyką archeologii pradziejowej.

Tematyka konwersatorium obejmuje zagadnienia związane z rozwojem człowieka i jego

kultury w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza.

Strona przedmiotu
2800-DODOK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne. Podstawowych zasad i technik wykonywania dokumentacji

rysunkowej zabytków (krzemiennych, kamiennych, ceramicznych, szklanych czy

wykonanych z metalu). Znaczenie dokumentacji rysunkowej w archeologii.

2. Rysunek dokumentacyjny zabytków archeologicznych (krzemiennych, kamiennych,

ceramicznych, szklanych czy wykonanych z metalu). Wymogi dokumentacyjne, wymogi

konserwatorskie, rysunek w skali.

3. Metody obróbki komputerowej rysunków zabytków

4. Poprawna kompozycja rysunku do publikacji. Wymogi publikacyjne i wydawnicze.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-CER brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie najczęściej występującego zabytku podczas badań wykopaliskowych czyli ceramiki naczyniowej, nabranie umiejętności jej dokumentowania i analizy. Pierwszą część semestru poświęcimy na zapoznanie się z samą ceramiką. Poznamy sposoby wytwarzania naczyń w różnych okresach i różne techniki garncarskie. Następnie przejdziemy do omówienia form naczyń i zdobień z różnych okresów i różnych terenów.

Drugą część semestru poświęcimy na przedstawienie strony metodycznej postępowania z ceramiką pochodzącą z badań terenowych. Omówimy zabezpieczanie prowadzone podczas wykopalisk, konserwację, dokumentowanie (rysunek i opis), sposoby analizy formalnej, rodzaje analiz fizykochemicznych, zasady publikowania naczyń.

Jednym z elementów praktycznych podczas zajęć będzie próba samodzielnego lepienia naczyń z gliny, z tzw. wolnej ręki (bez użycia koła garncarskiego).

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-SZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z typami szczątków organicznych odkrywanych podczas badań archeologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kości ludzkich, kości zwierzęcych i szczątków roślinnych. Prezentowane zostaną podstawowe informacje dotyczące metod eksploracji, dokumentacji i możliwości analizy materiałów w obrębie każdego z typów omawianych szczątków.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-RA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest rzeźba starożytnej Grecji i Rzymu:

materiały, techniki rzeźbiarskie, warsztaty, kategorie

zabytków, ikonografia, datowanie, opis rzeźby i

dokumentacja, badania nad zabytkami rzeźby antycznej,

najważniejsze kolekcje oraz recepcja w sztuce nowożytnej.

Integralną częścią zajęć będą wizyty w Galerii Starożytnej

Muzeum Narodowego w Warszawie.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-DAZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmioty wykonane z metali – przede wszystkim z miedzi (i jej stopów), złota, srebra lub żelaza – to dla czasów co najmniej od III tysiąclecia przed Chr. jedna z przewodnich kategorii zabytków archeologicznych. Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w najważniejsze zagadnienia związane z rozwojem pradziejowej metalurgii oraz zróżnicowaniem zabytków metalowych i metodami ich opracowywania. Obok części teoretycznej zajęć, przewidziany jest też czas na bezpośrednią pracę z zabytkami, celem rozwijania umiejętności opisu ich

cech formalnych i technologicznych w praktyce.

UWAGA: w roku akademickim 2023/24 cotygodniowe zajęcia będą się odbywały tylko do połowy kwietnia. Zatem, aby zrealizować program, dodatkowe godziny zajęć zorganizujemy w terminie badań powierzchniowych (prawdopodobnie na początku kwietnia). Będą to intensywne spotkania poświęcone pracy z zabytkami, a także wizyta w jednym z muzeów archeologicznych w celu zapoznania się ze znaleziskami związanymi z tematem zajęć.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-CERI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Znajomość głównych pojęć i przedmiotu badań

2. Zapoznania z podstawowymi klasyfikacjami i typologiami

3. Źródła pisane i ikonograficzne w studiach nad zabytkiem

4. Zapoznanie z surowcami wykorzystywanymi przez człowieka

5. Produkcja i organizacja produkcji oraz narzędzia, techniki i technologie

6. Badania archeometryczne (od badań wykopaliskowych po laboratorium)

7. Artefakty i ich funkcje w życiu codziennym

8. Zabytek jako źródło wiedzy o....

9. Podstawowe zasady opracowania zabytku (w trakcie wykopalisk i w laboratorium)

10. Podstawowe techniki dokumentacji (tradycyjne i nowoczesne) oraz konserwacji z

uwzględnieniem różnej specyfiki artefaktów

11. Zabytek jako obiekt muzealny

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-DM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć studentom prezentowane są dwie kategorie zabytków – wyroby metalowe i drewniane. Laboratorium ma na celu nauczyć ich właściwej dokumentacji, konstruowania karty opisu zabytku, oraz podstawowej terminologii niezbędnej do analizy, interpretacji oraz prezentowania tego typu znalezisk. Studenci dodatkowo poznają inne źródła wiedzy o wytwórczości metalowej i drewnianej w przeszłości, między innymi źródła pisane, ikonograficzne, etnograficzne, a także związane z archeologią eksperymentalną. Ponadto wprowadzone zostaną podstawowe zagadnienia związane z „pierwszą pomocą” przedkonserwatorską na stanowiskach archeologicznych. W trakcie zajęć studentom zostanie zwrócona uwaga na multidysplinarne metody w badaniach zabytków metalowych i drewnianych.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-NUM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratorium uczy studentów profesjonalnego opisu monet antycznych. Studenci nabywają wiedzę o przyczynach umieszczenia danych przedstawień na monecie, symbolice, elementach składowych. Na zajęciach omawiane będą monety jako źródło wiedzy archeologa (numizmatyka jako nauka pomocnicza). Ważnym elementem zajęć będzie zrozumienie funkcjonowania monety na terenie rodzimym oraz jako importu, a także zapoznanie się z monetą pod względem fizycznym.

Na pierwszym wykładzie dokładnie omówimy tematykę, zasady laboratorium, zasady zaliczenia. Na pierwszych zajęciach dopuszczone są "pertraktacje" warunków.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-SZK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DOLAB-TEK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają dwie kategorie zabytków organicznych: wyroby tekstylne i skórzane.

Laboratorium uczy ich właściwego opisu i dokumentacji tych zabytków oraz ‘pierwszej pomocy’

przedkonserwatorskiej dla tego typu znalezisk na stanowiskach archeologicznych. Studenci poznają

inne źródła wiedzy o włókiennictwie i skórnictwie w przeszłości, takie jak pozostałości narzędzi i

miejsc produkcyjnych, ikonografia, archeologia eksperymentalna. Laboratorium uczy ich podstaw

multidysplinarnych metod w badaniach zabytków nieorganicznych.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-KII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnej wielopłaszczyznowej analizy zabytków krzemiennych obejmująca ich identyfikację surowcową, funkcjonalno-typologiczną oraz chronologiczno-kulturową. Założenia te realizowane są w dwóch kontekstach tj. źródłoznawczym i metodologicznym. Formuła laboratorium zakłada aktywny udział studentów w różnych zadaniach o charakterze praktycznym oraz dyskusjach moderowanych przez prowadzącego.

Strona przedmiotu
2800-DOLAB-KI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przygotowują studentów do prawidłowej inwentaryzacji, klasyfikacji i opisu zabytków pradziejowych wykonanych z kamienia, krzemienia, ceramiki i kości. Każda z tych grup surowcowych rozpatrywana jest pod kątem surowcowym, technologicznym, morfologicznym i stylistycznym.

Strona przedmiotu
2800-DOMET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do uczestniczenia w badaniach terenowych, a potem

w konsekwencji prowadzenia terenowych prac archeologicznych. Cel ten realizowany jest

poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej o metodach badawczych, zapoznania z nowoczesnymi

praktykami pracy w terenie, w tym także wstępnymi etapami pracy z dokumentacją z badań.

Jest to kurs terenowy, w dużej części na wolnym powietrzu.

Strona przedmiotu
2800-OWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie poruszone zostaną zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym szczegółowo prawa autorskiego. Pod pojęciem "własność intelektualna" mieści się wiele ważnych zagadnień, między innymi prawo patentowe, prawo o ochronie baz danych, prawo własności przemysłowej i wiele innych.

Ochrona praw autorskich i pokrewnych to temat ważny ze względu na konieczność istnienia świadomości przestrzegania prawa, chociażby w trakcie pisania prac. Własność intelektualna jest bardzo ważna, gdyż sprzyja kreowaniu nowych projektów na polu kultury, nauki i gospodarki. Nieprzestrzeganie praw autorskich i pokrewnych prowadzi do niszczenia kreatywności, ale przede wszystkim jest nielegalne.

Strona przedmiotu
2800-DOPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie. Wyzwania i perspektywy metod i narzędzi pracy grupowej. Podstawy

organizacji i zarządzania pracą zespołową

2. Specyfika i znaczenie kompetencji w pracy zespołowej. Elementy procesu komunikowania

się. Cechy zespołu. Role zespołowe. Zalety i wady pracy zespołowej. Zasady prowadzenia

pracy zespołu.

3. Organizacja procesu badawczego w archeologii. Etyka i komunikacja społeczna w archeologii

4. Praca zespołowa nad konkretnym wybranym projektem.

5. Ocena wyników pracy członków zespołu

Strona przedmiotu
2800-DOGR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DOTEO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Krótka historia archeologii (zmiany w procesach badawczych i dokumentacyjnych,

podstawowe nurty badawcze, paradygmaty badawcze w archeologii)

2. Najważniejsze nurty metodologiczne i kierunki badań w archeologii 2 połowy XX i początków

XXI wieku

3. Procesy badawcze w archeologii (pozyskiwanie i analiza źródeł, wnioskowanie i interpretacja

zjawisk z przeszłości)

4. Rozumienie i definiowanie kultury (kultura w naukach społecznych i humanistycznych;

kultura archeologiczna a kultura żywa i kultura martwa)

5. Podstawy źródłoznawstwa archeologicznego (artefakty, klasyfikacje, typologie, rodzaje

zabytków archeologicznych, analizy specjalistyczne)

6. Metody badań i eksploracji archeologicznej (cmentarzyska, osady otwarte, grodziska,

miasta, jaskinie)

7. Postępowanie z zabytkami archeologicznymi (sposoby pozyskiwania, dokumentowania,

zabezpieczania, konserwowania i przechowywania zabytków archeologicznych)

8. Archeologia wobec innych dyscyplin. Obszary współpracy interdyscyplinarnej

Strona przedmiotu
2800-DOWAR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Podstawowe pojęcia I: co to jest archeologia, specyfika poznania archeologicznego,

periodyzacja dziejów, podziały wewnętrze dyscypliny

2. Podstawowe pojęcia II: typy stanowisk archeologicznych (osady [obozowiska, osady

otwarte, osady obronne – w tym grody i zamki], cmentarzyska [płaskie i kurhanowe,

ciałopalne i szkieletowe], miejsca kultu religijnego, miejsca pozyskiwania surowców i

produkcji, skarby). Archeologia prahistoryczna, protohistoryczna i historyczna. Archeologia

pradziejowa i archeologia klasyczna (cywilizacji antycznych)

3. Podstawowe pojęcia III: kultura archeologiczna (krąg kulturowy, horyzont kulturowy, grupa

kulturowa, stanowisko eponimiczne), obiekty nieruchome i ruchome (artefakty i ekofakty).

Era, epoka, okres, podokres, faza

4. Charakterystyka wybranych metod badań. Struktura procesu badawczego, przyjrzenie się

realizacji procesu badawczego

.

Strona przedmiotu
2800-DOZR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Źródła archeologiczne: kształtowanie się pojęcia źródła w archeologii; definicje i koncepcje systematyzacji źródeł,

2. Specyfika źródeł: pisanych, ikonograficznych, kartograficznych, etnograficznych, numizmatycznych, itp. w badaniach archeologicznych

3. Podstawowe zasady opisu i interpretacji źródeł

4. Archeologia w systemie nauk i interdyscyplinarny charakter studiów nad dziejami człowieka i jego kulturą materialną i niematerialną

5. Kierunki i perspektywy badawcze archeologii

6. Nauki humanistyczne i rola historii, historii sztuki, numizmatyki, epigrafiki, paleografii, sfragistyki i metrologii

7. Nauki ścisłe i przyrodnicze: biologia, chemia, genetyka, geologia, matematyka i statystyka

8. Nauki pomocnicze: antropologia fizyczna, archeozoologia, archeobotanika, palinologia, dendrologia, paleoekologia,

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)