Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów licencjackich 3006-2022-IILIC

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
3006-AIILA2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia służące poznaniu już od I roku najważniejszych dzieł literatury starożytnej.

Strona przedmiotu
3006-GOJG2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z Gramatyki Opisowej Języka Greckiego poświęcone są omówieniu podstawowych problemów składni języka greckiego, głównie prozy attyckiej. Zajęcia te przygotowują do lektury tekstów greckich (zasadniczo prozy attyckiej, w mniejszym stopniu poezji i innych dialektów), umożliwiając w przyszłości podejmowanie jakichkolwiek badań i systematycznej refleksji nad tekstami w tym języku.

Strona przedmiotu
3006-GOJŁ2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem zajęć jest:

– wprowadzenie do aparatu teoretycznego służącego do opisu zjawisk składniowych;

– przedstawienie systemu składniowego łaciny okresu klasycznego.

Strona przedmiotu
3006-HST2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia są prowadzone przez dwa semestry i obejmują wybrane zagadnienia z historii starożytnej Grecji i Rzymu od Homera po późną starożytność. Celem ich jest zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł do dziejów antyku, prezentacja maksymalnie wielu ich kategorii (źródła literackie, historiograficzne, inskrypcje, ikonografia, numizmatyka, papirusy, dane archeologiczne) oraz metod ich analizy. Studenci w trakcie zajęć mają nabyć umiejętności krytyki źródła i samodzielnej pracy źródłowej. Ćwiczenia mają też w założeniu kształtować inne umiejętności warsztatowe: poszukiwania bibliograficzne, kwerenda źródłowa do określonego problemu, sporządzanie notatek źródłowych, praca z literaturą naukową.

Strona przedmiotu
3006-LAO2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone lekturze w oryginale wskazanego autora klasycznego.

Na zajęciach student zdobywa podstawowe kompetencje potrzebne do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów starożytnych, które są niezbędne na dalszym etapie studiów oraz w przyszłej pracy naukowej

Strona przedmiotu
3006-LGIŁ2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć z jest pogłębienie znajomości dzieł poetyckich starożytnej Grecji i Rzymu. Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach ułożone są zarówno w porządku chronologicznym, jak i genologicznym. W trakcie zajęć studenci zapoznają się i posługują podstawową terminologią literacką z zakresu poetyki i genologii oraz uczą się analizować i interpretować dzieła autorów starożytnych z wykorzystaniem źródeł polskich i obcojęzycznych orz z uwzględnieniem kontekstu historyczno-literackiego i recepcji omawianych utworów. Ta część kursu koncentruje się na poezji Greków i Rzymian – epice oraz liryce. Podczas zajęć omawiane będą wybrane partie utworów starożytnych (w przekładzie, z odniesieniami do oryginałów).

Strona przedmiotu
3006-PNJG2-P
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to drugi rok dwuletniego kursu języka starogreckiego. Celem zajęc jest (poprzez poszerzenie i utrwalenie wiadomości z fleksji i składni języka greckiego oraz wzbogacenie zasobu słownictwa) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji greckich tekstów literackich o wysokim stopniu trudności oraz tekstów źródłowych potrzebnych w dalszej pracy filologa klasycznego.

Praktyczna nauka języka klasycznego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie). Dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oarz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki.

Strona przedmiotu
3006-PNJŁ2-P
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to drugi rok dwuletniego, pełnego kursu języka łacińskiego dla grupy, która rok wcześniej rozpoczęła naukę tego języka.

This is the second year of the course of Latin Language for the beginning group.

Praktyczna nauka języka klasycznego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie). Dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oraz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki.

Strona przedmiotu
3006-PNJŁ2-Z
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to drugi rok dwuletniego, pełnego kursu języka łacińskiego dla studentów filologii klasycznej.

Praktyczna nauka języka klasycznego stanowi podstawę przygotowania do pracy badawczej filologa, przede wszystkim klasycznego, ale także innych specjalności (języki indoeuropejskie). Dostarcza bowiem informacji o strukturze i rozwoju języka oarz zapoznaje z jego zasobem leksykalnym; wprowadza również fundamentalne wiadomości dotyczące krytyki tekstu, metryki i translatoryki

Strona przedmiotu
3006-WDJ2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wprowadzeniu do celów i metod współczesnego językoznawstwa. Zajęcia zapewniają podstawowe narzędzia do przyszłej pracy naukowej poprzez przygotowanie studenta do dokonywania analizy podstawowych zagadnień językoznawczych z zakresu fonologii, morfologii, składni, semantyki i pragmatyki z wykorzystaniem elementarnych umiejętności badawczych - obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników – pozwalających na rozwiązanie typowych problemów w zakresie językoznawstwa ogólnego.

Strona przedmiotu
3006-WDL2
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych terminów literaturoznawczych i wprowadzenie do pracy z tekstem literackim na poziomie akademickim.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)