Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na seminaria magisterskie 3304-2021-SEMMAG

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021
3304-2D2W-SM-018
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest skierowane do osób, które są zainteresowane związkami dydaktyki – w szczególności dydaktyki języków obcych – z dyscyplinami psychologicznymi i społecznymi. Jednym z głównych celów seminarium jest jest przygotowanie studentów do analizowania i prowadzenia badań na temat wpływu czynników kulturowych, społecznych i/lub psychologicznych na naukę języków obcych. W ramach przygotowania pracy magisterskiej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi w glottodydaktyce oraz przeprowadzą badanie.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-018
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest poświęcone refleksji i badaniom nad używaniem, rozwijaniem i ewaluacją różnorodnych kompetencji zarówno uczącego się, jak i nauczyciela. Pośród analizowanych kompetencji znajdą się kompetencje ogólne, językowe, a także kompetencje interkulturowa, różnojęzyczna i różnokulturowa . W przypadku nauczyciela uwaga poświęcona zostanie dodatkowo kompetencjom metodycznym, pedagogicznym i interpersonalnym. Jednym z głównych celów seminarium jest analiza oraz przeprowadzenie badania w odniesieniu do wybranych kompetencji. W ramach przygotowania pracy magisterskiej studenci zapoznają się z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi stosowanymi na gruncie nauk pedagogicznych oraz przeprowadzą badanie.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-015
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest kolokacjom i frazeologizmom w języku francuskim i ich polskim odpowiednikom oraz metodom ich wyszukiwania i opisu. W pierwszym roku seminarium studenci będą czytać i komentować teksty związane z tematem przewodnim seminarium, a także zapoznawać się z teoriami, metodami i narzędziami, które pozwolą im zaprojektować i zrealizować własne badanie. Drugi rok przeznaczony jest na przeprowadzenie badania, począwszy od sformułowania jego tematu i wyboru korpusu, poprzez wyszukanie i analizę kolokacji oraz zaproponowanie ich opisu składniowego, semantycznego i pragmatycznego, aż po zredagowanie pracy magisterskiej obejmującej zarówno część teoretyczną, jak i empiryczną.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-013
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium jest szeroko pojęta historia kobiet we Francji od średniowiecza po czasy współczesne. Poruszane będą różne zagadnienia w ujęciu chronologicznym oraz problemowym. Perspektywa chronologiczna odnosić się będzie do źródeł „sporu o kobietę”, narodzin feminizmu oraz współczesnych przejawów walki o równouprawnienie. W perspektywie problemowej analizowane będą teksty źródłowe (np. teksty literackie, traktaty medyczne, prawne itp.) odnoszące się do różnych etapów związanych z historią kobiet. Zaproponowany na zajęciach zbiór tekstów ma na celu ukazanie roli kobiety we francuskim społeczeństwie – poprzez męski dyskurs o kobietach oraz „żeński głos” w debacie.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-016
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem seminarium jest połączenie dwóch dziedzin badań językoznawczych. Zaczniemy od podstawowych pojęć analizy dyskursu : teorii aktów mowy, klasyfikacji aktów mowy, sposobów realizacji aktów pośrednich i bezpośrednich. Następnie omówimy teorię argumentacji i zasady funkcjonowania konektorów. W drugiej części seminarium zajmiemy się teorią interakcji. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się : podstawy teoretyczne, między innymi teoria twarzy E.Goffmana, model aktów zagrażających twarzy P.Browni S. Levinsona, jego rozszerzona wersja opisana przez C.Kerbrat- Orecchioni uwzględniająca również akty schlebiające np. wzmacniające pozytywny wizerunek rozmówców. Przygotowaniem do analizy praktycznej będzie przedstawienie sytuacji komunikacyjnej, struktury interakcji i typologii oraz różnic kulturowych, które mogą wpływać na przebieg interakcji.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-017
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Semestr czwarty seminarium jest kontynuacją problematyki podjętej w poprzednich semestrach. Omawiane zagadnienia będą już bardziej ukierunkowane na potrzeby konkretnych tematów prac magisterskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod badawczych głównie tzw. semantyki dyskursu odwołującej się do francuskiej szkoły analizy dyskursu.

Strona przedmiotu
3304-2D2W-SM-016
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone będzie dwóm literaturom i dwóm epokom, zbliżonym, a jednak różnym. Każda z omawianych na seminarium literatur ma swoją specyfikę, każdy koniec wieku ma swój odrębny charakter podyktowany uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Naszym zadaniem będzie zbadanie tej specyfiki na podstawie wybranych tekstów literatury narracyjnej.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)