Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na konwersatoria językoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze 3304-2021L-I-KONWER

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021L - Semestr letni 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021L
3304-1DPXW-KHK-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii fotografii francuskiej - od pojawienia się wynalazku do czasów najnowszych. Chodzi o ukazanie specyfiki nowego medium oraz jego zastosowań w różnych dziedzinach życia i w sztuce. Fotografia rozważana będzie w kontekście społecznym, politycznym i artystycznym.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KHK-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tłumaczeniu i omawianiu wybranych tekstów humanistyki francuskiej

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom filozofii francuskiej w XX wieku. Na podstawie lektury i analizy fragmentów dzieł filozoficznych zostaną wyodrębnione cechy najważniejszych prądów filozoficznych obecnych we Francji, m.in. filozofii chrześcijańskiej, egzystencjalizmu, strukturalizmu, postmodernizmu.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-13
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wiodącym konwersatorium są francuskie dalekomorskie wyprawy do Ameryki Północnej i Południowej w okresie Wielkich Odkryć Geograficznych. Analizowany będzie kontekst historyczno-społeczny wydarzeń związanych z ekspedycjami jak również problemy związane ze zmianą obrazu świata na przełomie Średniowiecza i Renesansu, pojmowaniem przestrzeni i nowymi zdobyczami technicznymi (karawela, kartografia), które umożliwiły realizację ambitnych projektów.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi wydarzeniami z historii Francji w XVIIw. (np. Fronda), przedstawienie sylwetek kilku postaci ważnych dla historii i kultury francuskiej (np. Ludwik XIV, Fouquet), poznanie historii miejsc znamiennych dla kultury francuskiej (np. Akademia Francuska czy Komedia Francuska). Materiały do zajęć stanowią fragmenty opracowań historycznych, filmy edukacyjne, a także strony internetowe instytucji istniejących do dziś.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prześledzenie ewolucji kultury i literatury frankofońskiej Kanady francuskiej - głównie Québecu - z uwzględnieniem kontekstu społeczno-historycznego, ideologicznego i językowego oraz zagadnień literackich (tematyczno-estetycznych). Kluczowe teksty literackie obejmują okres od kolonizacji Nowej-Francji do współczesnego Québecu (powieść, poezja, esej, teatr).

Strona przedmiotu
3304-1DP2W-KJ-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium jest wprowadzeniem w zagadnienie związków języka i tożsamości w perspektywie socjolingwistycznej. Zajęcia będą łączyły krytyczną lekturę tekstów, pracę z materiałami audiowizualnymi, prezentacje i dyskusje.

Strona przedmiotu
3304-1DP2W-KJ-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów/studentek z podstawowymi pojęciami retoryki we współczesnym ujęciu francuskiej analizy dyskursu. Zajęcia będą miały w dużej mierze charakter praktyczny i będą się opierały na analizie autentycznych przykładów.

Strona przedmiotu
3304-1D3XW-KJ-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przede wszystkim przygotować słuchaczy do zredagowania

prac licencjackich.

Obejmują naukę słownictwa naukowego, streszczania - tzw. resume scientifique,

ćwiczenia ze spójności tekstu, przygotowanie do formułowania hipotez

i wniosków, naukę umiejętnego przytaczania cudzych tekstów bez popadania

w plagiat, porównywania opinii 2 lub większej liczby autorów, przygotowania

bibliografii.

Będzie również mowa o specyfice francuskiego języka naukowego i francuskich

wymogów redakcyjnych.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KJ-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie przekazywaniu wiedzy o zagadnieniach naukowych w komunikacji medialnej. Dyskurs naukowy prezentują badacze dziennikarze naukowi. Często wydarzenia naukowe stają się przedmiotem kontrowersji, gdy mają wpływ na życie społeczne i polityczne (np. skuteczność szczepionek, ocieplenie klimatu i in.) Autorzy publikacji w różnych gatunkach dyskursu wyjaśniają rózne słowa, przeformułowują wypowiedzi, posługują się rozmaicie skonstruowaną argumentacją, odwołują się do emocji, cytują różne źródła itp. Zajęcia poświęcone będą:

- wyjaśnieniu pojęć dyskursu naukowego, dziennikarstwa naukowego, mediatyzacji i kontrowersji

- sprecyzowaniu parametrów tworzących ramy interpretacji danego dyskursu

- gatunków wypowiedzi odnoszących się do dyskursu naukowego w komunikacji medialnej,

- pojęciu kontrowersji jako gatunku dyskursu;

- analizie wybranych publikacji i audycji w prasie, radiu, telewizji i w Internecie w języku francuskim.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-015
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone będzie analizie tematu granicy i jej przekraczania we francuskiej literaturze średniowiecznej. Skoncentrujemy się na granicach istotnych dla określenia różnych dziedzin średniowiecznej kultury i mentalności: pomiędzy światem realnym a magicznym, ludzkim a zwierzęcym, ziemskim a boskim, sacrum a profanum. Będziemy mówić o doświadczeniu mistycznym, o profanacji i transgresji, o przekraczaniu norm społecznych i obyczajowych oraz o towarzyszącym tym zjawiskom przemianom. Ujęcie tematyczne będzie powiązane z analizą formalną, dotyczącą przekraczania granic konwencji literackich przez omawianych autorów.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-5-001
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie konwersatorium studenci zapoznają się z wybranymi utworami literatury francuskiej wieku XVII i XVIII. Utwory analizowane będę pod kątem głównego tematu konwersatorium, czyli dylematów i rozterek ludzkich. Będą one podzielone i omawiane według trzech głównych zagadnień : rozterki i dylematy serca; rozterki i dylematy władzy; rozterki i dylematy wiary.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-034
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami społecznymi i kulturowymi podejmowanymi w tekstach literackich obszaru frankofonii w XX i XXI wieku. W ujęciu socjokrytycznym i postkolonialnym, zajęcia skupiać się będą na wykształceniu umiejętności analizy tekstów literackich z uwzględnieniem warunków społeczno-politycznych panujących na obszarach francuskojęzycznych, z których pochodzą omawiany teksty. W prowadzonych analizach podstawowymi osiami refleksji będą: język i jego wpływ na postrzegania świata zewnętrznego oraz jego rola w samym utworze; tożsamość jako jednostkowe i społeczne ramy samoświadomości i samookreślenia; współczesne wyzwania stojące przed jednostką i całym społeczeństwem takie jak kryzys ekologiczny, wzrost napięć nacjonalistycznych czy też rozwarstwienie społeczne.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-032
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z różnymi tendencjami w literaturze francuskiej ostatniego półwiecza. Praca polegać będzie na lekturze i analizie utworów literackich (i pomocniczych tekstów krytycznych i historycznoliterackich) oraz dyskusji nad nimi. Teksty literackie posłużą za punkt wyjścia do rozważań na temat wybranych zjawisk i procesów we współczesnym społeczeństwie francuskim i w najnowszej humanistyce.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-033
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury tekstów literatury dawnej. Wspólna analiza wybranych utworów francuskiego Średniowiecza i Renesansu w oparciu o najnowsze opracowania krytyczne ma zachęcić do pogłębionego badania zjawisk kulturowych i literackich oraz nabycie umiejętności formułowania rozbudowanych komentarzy do analizowanych tekstów.

Wybrane utwory będą poddane analizie w trzech perspektywach badawczych: charakter dzieła, tożsamość autora i realni czy przypuszczalni odbiorcy.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-17
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Transmedialność , to nowe pojecie, ale rzeczywistość znana od wieków. Systematyczne zbadanie, co zyskuje a co traci przekład z medium literackiego (tekstowego) na filmowe, proponuję biorąc za punkt wyjścia powieści francuskich i francuskojęzycznych autorów powstałe od XVII po XX wiek.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych teksów literackich zawierających różnorodne wzorce kobiecości i męskości.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-18
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą francuskojęzycznej literaturze belgijskiej i jej najbardziej charakterystycznym i oryginalnym aspektom. W pierwszej części zajęć Studenci poznają specyfikę głównych ruchów literackich końca XIX i początku XX wieku (naturalizmu, symbolizmu, nadrealizmu) , które doczekały się w Belgii innych niż we Francji odmian. W drugiej części semestru omówione zostaną charakterystyczne dla Belgii nurty: literatura fantastyczna, komiks oraz związki literatury i malarstwa. W trakcie ostatnich 2-3 zajęć przyjrzymy się zjawisku minimalizmu.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-004
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem muzyczności literackiej (w oparciu o najnowsze wyniki badań komparatystyczych) oraz próbami jej realizacji w literaturze francuskiej XIX i XX wieku. Podczas zajęć studenci analizują teksty literackie (utwory poetyckie, opowiadania, powieści lub fragmenty powieści) pod kątem interdyscyplinarnym, odkrywając miejsce i funkcje muzyki w literaturze. Analizie tekstów obejmujących główne prądy estetyczne XIX wieku (romantyzm, parnasizm, realizm, symbolizm) oraz twórczość kilku pisarzy wieku XX (A. Gide, M. Proust, J. Tardieu, M. Butor, P. Quignard) towarzyszyć będą wybrane ilustracje muzyczne.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-19
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII i XVIII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u, przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-16
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest kobietom kształtującym życie kulturalne i intelektualne epoki Renesansu. Analizowane będą utwory zarówno znanych autorek (Małgorzata z Nawarry, Louise Labé) jak i tych mało znanych a niezwykle ciekawych (Hélisenne de Crenne, Pernette Du Guillet). Ponadto zajmiemy się postaciami kobiet, które sprawowały mecenat (Ludwika Sabaudzka, Katarzyna Medycejska). Poruszone zostaną kwestie wykształcenia kobiet, ich działalności i roli w życiu kulturalnym Francji w okresie Renesansu.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-012
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Celem konwersatorium jest nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji tekstu literackiego, zastosowanie w praktyce metodologii badań literackich, nabycie niezbędnej filologowi wiedzy o wielkich dziełach literatury francuskiej i frankofońskiej".

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk kulturowych i literackich francuskiego Renesansu i jego związków z włoską myślą filozoficzną (Giovanni Pico della Mirandola, Marsilio Ficino). Rozważania będą dotykały kilku najważniejszych zagadnień: definicji i charakterystyki terminu "humanizm", głównych prądów filozoficznych kształtujących stosunek do człowieka, jego wolności i autonomii w perspektywie życia doczesnego i duchowego.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-018
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reformacja i wojny religijne rozpoczęły dokonały wyłomu w jednolitej lekturze Pisma Sw. Kolejny przełom wyznaczył poemat Johna Miltona "Raj utracony". Jego przekłady i reinterpetacje naznaczyły XVIII-wieczna poezje, także francuską. Kolejny wyłom w nadkruszonym monolicie egzegezy uczynili romantycy oraz ich mniej lub bardziej przekorni następcy: parnasiści, symboliści, dadaiści,... Proza nie pozostała w tyle, zwłaszcza XX-wieczna. A sztuki piękne? Co wtrąciły do dialogu artystów z początkami początków i ich Stwórcą?

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-PS-072
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest analiza wybranych powieści i opowiadań XIX w., autorów takich jak Anatol France, Mme de Staël, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Émile Zola, Octave Mirbau, Jules Verne na tle epoki.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)