Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na konwersatoria językoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze 3304-2023L-I-KONWER

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3304-1DPXW-KHK-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z historii fotografii francuskiej - od pojawienia się wynalazku do czasów najnowszych. Chodzi o ukazanie specyfiki nowego medium oraz jego zastosowań w różnych dziedzinach życia i w sztuce. Fotografia rozważana będzie w kontekście społecznym, politycznym i artystycznym.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KHK-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą tłumaczeniu i omawianiu wybranych tekstów humanistyki francuskiej

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-25
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie wybranych zagadnień odnoszących się do historii, geografii oraz kultury Francji, w tym szeroko rozumianej Frankofonii.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-13
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem wiodącym konwersatorium są francuskie dalekomorskie wyprawy do Ameryki Północnej i Południowej w okresie Wielkich Odkryć Geograficznych. Analizowany będzie kontekst historyczno-społeczny wydarzeń związanych z ekspedycjami jak również problemy związane ze zmianą obrazu świata na przełomie Średniowiecza i Renesansu, pojmowaniem przestrzeni i nowymi zdobyczami technicznymi (karawela, kartografia), które umożliwiły realizację ambitnych projektów.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi wydarzeniami z historii Francji w XVIIw. (np. Fronda), przedstawienie sylwetek kilku postaci ważnych dla historii i kultury francuskiej (np. Ludwik XIV, Fouquet), poznanie historii miejsc znamiennych dla kultury francuskiej (np. Akademia Francuska czy Komedia Francuska). Materiały do zajęć stanowią fragmenty opracowań historycznych, filmy edukacyjne, a także strony internetowe instytucji istniejących do dziś.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KHK-21
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym aspektom filozofii francuskiej w XX wieku. Na podstawie lektury i analizy fragmentów dzieł filozoficznych zostaną wyodrębnione cechy najważniejszych prądów filozoficznych obecnych we Francji, m.in. filozofii chrześcijańskiej, egzystencjalizmu, strukturalizmu, postmodernizmu.

Strona przedmiotu
3304-1DX2W-KJ-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie i analiza podstawowych pojęć oraz teorii z dziedziny pragmatyki językoznawczej: teoria aktów mowy, maksymy konwersacyjne, presupozcje, implikatury, itp.

Strona przedmiotu
3304-1DX2W-KJ-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DX2W-KJ-3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są różne podejścia do opisu znaczenia słów z perspektywy leksykologicznej (i w

mniejszym stopniu leksykograficznej).

Zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak określenie minimalnej jednostki znaczeniowej – wyraz,

morfem, sem; związek między znaczeniem a pojęciem; różne sposoby opisywania i definiowania

znaczenia (m.in. analiza składnikowa, eksplikacja znaczeń złożonych w terminach prostszych, funkcje

leksykalne i parafrazowanie znaczeń); procesy słowotwórcze w języku (neologizmy formalne i

neosemantyzmy); ewolucja słownictwa; relacje semantyczne paradygmatyczne między jednostkami

językowymi; tworzenie systemów łączenia jednostek leksykalnych (frazeologizmy i kolokacje);

znaczenie słownikowe wyrazów; znaczenie przenośne słów na płaszczyźnie tekstu.

Strona przedmiotu
3304-1D23ZXW-KJ-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają przede wszystkim przygotować słuchaczy do zredagowania

prac licencjackich.

Obejmują naukę słownictwa naukowego, streszczania - tzw. resume scientifique,

ćwiczenia ze spójności tekstu, przygotowanie do formułowania hipotez

i wniosków, naukę umiejętnego przytaczania cudzych tekstów bez popadania

w plagiat, porównywania opinii 2 lub większej liczby autorów, przygotowania

bibliografii.

Będzie również mowa o specyfice francuskiego języka naukowego i francuskich

wymogów redakcyjnych.

Strona przedmiotu
3304-1D23ZXW-KJ-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-034
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami społecznymi i kulturowymi podejmowanymi w tekstach literackich obszaru frankofonii w XX i XXI wieku. W ujęciu socjokrytycznym i postkolonialnym, zajęcia skupiać się będą na wykształceniu umiejętności analizy tekstów literackich z uwzględnieniem warunków społeczno-politycznych panujących na obszarach francuskojęzycznych, z których pochodzą omawiany teksty. W prowadzonych analizach podstawowymi osiami refleksji będą: język i jego wpływ na postrzegania świata zewnętrznego oraz jego rola w samym utworze; tożsamość jako jednostkowe i społeczne ramy samoświadomości i samookreślenia; współczesne wyzwania stojące przed jednostką i całym społeczeństwem takie jak kryzys ekologiczny, wzrost napięć nacjonalistycznych czy też rozwarstwienie społeczne.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem muzyczności literackiej (w oparciu o najnowsze wyniki badań komparatystyczych) oraz próbami jej realizacji w literaturze francuskiej XIX i XX wieku. Podczas zajęć studenci analizują teksty literackie (utwory poetyckie, opowiadania, powieści lub fragmenty powieści) pod kątem interdyscyplinarnym, odkrywając miejsce i funkcje muzyki w literaturze. Analizie tekstów obejmujących główne prądy estetyczne XIX wieku (romantyzm, parnasizm, realizm, symbolizm) oraz twórczość kilku pisarzy wieku XX (A. Gide, M. Proust, J. Tardieu, P. Quignard) towarzyszyć będą wybrane ilustracje muzyczne.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-040
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zarysowany zostanie obraz społeczeństwa francuskiego w XVII i XVIII wieku. W tym celu niezbędne będzie nakreślenie aspektów społeczno-kulturowych Francji ancien régime’u, przy czym główna część zajęć opierać się będzie na związkach kultury z historią literatury stanowiącej odzwierciedlenie przemian zachodzących w społeczeństwie francuskim. Na zajęciach omawiane będą wybrane dzieła literackie lub/i historyczno-literackie (powieści, sztuki teatralne, listy z epoki czy też traktaty filozoficzne lub pamflety.

Wspólna analiza lektur lub ich fragmentów pozwoli zrozumieć postrzeganie świata przez francuskie społeczeństwo ancien régime’u.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-025
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma charakter interdyscyplinarny a jego przedmiotem jest analiza relacji między literaturą a malarstwem w okresie Średniowiecza i Renesansu. Przyjrzymy się, jakie są związki między obrazem w sztukach pięknych i obrazem poetyckim. Będziemy poszukiwać obszarów wzajemnego oddziaływania na siebie tych twórczych przedstawień rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3304-1DPXW-KL-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z francuskojęzyczną literaturą w Kanadzie od czasu

powstania Nowej Francji, poprzez okres dominacji angielskiej, aż po niosące nowe wyzwania

czasy współczesne. Podczas zajęć prześledzimy losy francuskojęzycznych społeczności w

Kanadzie, okoliczności polityczne i społeczne, które wpłynęły na działalność artystyczną

najpierw Franko-Kanadyjczyków, a później – Quebekczyków, frankofonów mieszkających

poza Quebekiem oraz przedstawicieli Pierwszych Narodów piszących po francusku.

Zastanowimy się, kim w różnych epokach byli ludzie pióra posługujący się francuskim na

terenach dzisiejszej Kanady, jak kształtowała się (i kształtuje) tożsamość Quebekczyków

oraz jakie tendencje estetyczne i intelektualne miały największy wpływ na kulturę i literaturę

quebecką.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-015
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis w dalszej części.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych teksów literackich zawierających różnorodne wzorce kobiecości i męskości.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-30
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium odbywającym się w języku francuskim, omawiane będą znane oraz mało znane i rzadko poddawane analizie literackiej teksty osiemnastowiecznej literatury francuskiej.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-12
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z podstawowymi prądami intelektualnymi i estetycznymi kształtującymi literaturę najpierw Nowej Francji, a następnie Quebecu. W ujęciu socjokrytycznym, zajęcia skupiać się będą na wykształceniu umiejętności analizy tekstów literackich z uwzględnieniem warunków społeczno-politycznych panujących w tej francuskojęzycznej prowincji Kanady. Poetyka i estetyka omawianych tekstów będzie zatem silnie skorelowana z poznawaniem historyczno-społecznego tła, z którego dany utwór wyrasta. Ważnym elementem składowym prowadzonych analiz będzie również quebecka odmiana języka francuskiego.

Strona przedmiotu
3304-1DZXW-KL-005
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi sztukami francuskiego teatru okresu baroku, klasycyzmu i oświecenia. Proponowanym kluczem wyboru sztuk jest przebranie. Przyjrzymy się rodzajom przebrań, powodom, dla których postaci się przebierają i efektom, które przebranie powoduje.

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-019
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium "Motywy antyczne we francuskiej literaturze średniowiecznej i renesansowej" jest przeznaczone dla studentów, którzy interesują się mitologią grecką i rzymską i jej wpływem na tworzenie zbiorowej wyobraźni nie tylko literackiej. Zweryfikujemy obiegowy pogląd jakoby autorzy średniowieczni nie interesowali się motywami antycznymi a dopiero odkryli je pisarze renesansowi. Zastanowimy się, dlaczego niektóre mity okazały się niezwykle nośne i wykorzystywane były w wielu utworach od Antyku po Renesans i późniejsze epoki (np. podróż Odyseusza, Prometeusz).

Strona przedmiotu
3304-1DZ1W-KL-011
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie i analiza kilku francuskich utworów literackich powstałych w XVII i w XVIII wieku. Zaproponowane lektury będą obejmowały kilka z najbardziej znanych i uznanych dzieł takich pisarzy jak np. Molier, Racine, Wolter czy Marivaux. Omówienie lektur będzie poprzedzone wstępem dotyczącym kontekstu historyczno-literackiego.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)