Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty obowiązkowe, 2 rok, I i II stopnia 3401-2022Z-2OB-I-II

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
3401-PR2-2CISd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych (z ostatnich 10 lat) badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2CISz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia przeznaczone są na ogląd wyników nowszych badań sondażowych CBOS dających charakterystykę polskiego społeczeństwa i jego dzisiejszych przemian. Są w ten sposób kontynuacją przedmiotu „Dynamika zmian społeczeństwa polskiego” realizowanego w semestrze poprzednim. Szczegółowe zagadnienia są w istotnej mierze pozostawione wyborowi Studentów, stąd zmienność ich doboru w poszczególnych latach.

Na studiach stacjonarnych przewiduje się 30 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy studenta na przygotowanie dwóch prezentacji wybranych wyników badań CBOS wraz z komentarzem oraz 40 godzin na przygotowanie się studenta do testu zaliczeniowego. Łącznie 90 godzin.

Strona przedmiotu
3401-KR2-2EKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-2KId
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi kontynuację i rozwinięcie podstawowych kursów z kryminologii, metodologii badań społecznych i metod badań w kryminologii. Zajęcia skupiają się na ilościowym opisie przestępczości i polityki kryminalnej oraz ilościowych metodach badań w kryminologii.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PKRd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PKRz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest prezentacja zagadnień z zakresu kryminologii ogólnej oraz wybranych problemów fenomenologii kryminalnej. Studenci poznają przede wszystkim koncepcje etiologii kryminalnej, czyli nauki o przyczynach przestępczości i innych zachowań dewiacyjnych, wypracowane przez główne nurty kryminologii (klasyczny, pozytywistyczny i antynaturalistyczny), a także zapoznają się z problematyką wiktymologiczną.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PPKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-2PPKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR1-2PSKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrii oraz zapoznanie studentów z najważniejszymi zaburzeniami psychicznymi, które utrudniają funkcjonowanie i mają wpływ na zachowania społeczne człowieka, a zwłaszcza zachowania destrukcyjne lub przestępcze. Uczestnicy zajęć zostaną zapoznani z obowiązującymi systemami klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych, zdobędą wiedzę na te mat objawów określonych zaburzeń psychicznych i zapoznają się z możliwościami terapii poszczególnych zaburzeń psychicznych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2PSKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zaburzeniami zachowania, chorobami psychicznymi oraz ich uwarunkowaniami genetycznymi, biologicznymi i psychologicznymi. Szczególny nacisk położony jest na zaburzenia zachowania wynikające z sytuacji stresowych i zaburzeń osobowości u dorosłych, a także zaburzenia rozwoju osobowości dzieci i młodzieży wraz z ich uwarunkowaniami w systemie rodzinnym.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PSRd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2PSRz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia resocjalizacyjna szuka odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej wyjaśnić przyczyny niedostosowanych zachowań, a następnie zaprojektować adekwatną i efektywną pomoc, prognozując przewidywane efekty zmian. Wykorzystuje do tego zarówno psychologię jako naukę o mechanizmach ludzkiego zachowania oraz resocjalizację jako naukę o pomocy ludziom nieprzystosowanym społecznie, przekraczającym normy prawne. Opiera się na teoriach funkcjonowania człowieka, uwzględniających kontekst podstawowych instytucji socjalizacyjnych – rodziny i grupy rówieśniczej i szkolnej. Omawia zasady efektywnej pomocy w środowisku otwartym i zamkniętym, wskazuje na metody i etapy pracy resocjalizacyjnej.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2SOWd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Socjologia organizacji i wspólnot lokalnych to kurs przeznaczony dla studentów i studentek II roku kierunku Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Celem kursu jest zapoznanie studentów z aktualnymi teoriami wypracowanymi przez socjologię i teorię organizacji dotyczącymi podstawowych form życia zbiorowego, obecnych we współczesnych społeczeństwach: organizacji i wspólnot lokalnych.

Studenci i studentki poznają zagadnienia dotyczące funkcjonowania biurokracji, organizacji, pól organizacyjnych, kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2SOWz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie wiedzy na temat podstawowych związków między społecznością lokalną, społeczeństwem obywatelskim a procesami globalizacji oraz zapoznanie z sytuacją współczesnej Polski w tym zakresie. Prezentowane są główne perspektywy w badaniach społeczności lokalnej i organizacji: ekologiczna, strukturalno-funkcjonalna, interakcyjna i socjopsychologiczna. Fordyzm i postfordyzm jako etapy w rozwoju kapitalistycznych społeczeństw.

Strona przedmiotu
3401-KR2-2SPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład „Socjologii prawa”obejmuje zagadnienia dotyczące społecznego tworzenia prawa, funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, autopojetyczności systemu prawa, kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, edukacji zawodowej funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, opinii społecznej na temat prawa, norm społecznych i moralnych. Kurs przedstawia krótką historię socjologii prawa z uwzględnieniem rozwoju problematyki i metod badawczych tej dyscypliny na tle socjologii ogólnej. Wykład przedstawia prekursorów i głównych twórców socjologii prawa oraz krótki wykład prezentowanych przez nich idei. Socjologia prawa obejmuje dyskusję na temat społecznej funkcji i mocy prawa, oddziaływania prawa na główne sfery życia współczesnych społeczeństw oraz reakcji społeczeństw na formalizację życia zbiorowego i obecność prawa jako regulatora relacji społecznych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2STAd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych.

Strona przedmiotu
3401-PR1-2STAz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia statystyczne. Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętności, pozwalające im na używanie pojęć statystycznych oraz interpretację danych na potrzeby prac licencjackich, a w dalszej perspektywie - w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2SWEd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielość i różnorodność religii i wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych. Na zajęciach studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2SWEz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielość i różnorodność religii i wyznań skłania do namysłu nad ich podobieństwami i odmiennością, nad kanonem prawd religijnych, sposobem oddawania czci Bogu, etycznymi unormowaniami dnia codziennego. Obok religii czynnikiem różnicującym jakość życia społecznego jest pochodzenie etniczne, zwłaszcza gdy grupa etniczna jest mniejszością. W Polsce mamy kilka odrębnych mniejszościowych grup etnicznych. Na zajęciach studenci poznają najważniejsze religie światowe oraz mniejszości etniczne obecne we współczesnej Polsce.

Strona przedmiotu
3401-KR2-2Wd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. Zaprezentowane będą teoretyczne koncepcje wiktymologiczne, rozmiary wiktymizacji kryminalnej, sytuacja (fizyczna, psychiczna, prawna i społeczna) ofiary przestępstwa, rola pokrzywdzonego w wiadomościach medialnych i tematy dotyczące szczególnych kategorii ofiar przestępstw.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2WKKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest teoria życia społecznego ujęta z perspektywy konfliktu. Zjawisko konfliktu jest traktowane jako nieuchronne i obecne we wszystkich strukturach społecznych, niezależnie od ich wielkości i typu. Omawiana na zajęciach literatura socjologiczna wprowadza pojęcia, definicje i idee zawarte w klasycznych koncepcjach konfliktu Karola Marksa, Georga Simmla, Maxa Webera, Lewisa A. Cosera, Ralfa Dahrendorfa, Randalla Collinsa. Za główną przyczynę konfliktów uważa się zróżnicowanie udziału osób i grup społecznych w dobrach materialnych i władzy, nierówności czynników statusu społecznego oraz różnice uznawanych systemów norm i wartości.

Strona przedmiotu
3401-PR2-2WKKz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest teoria życia społecznego ujęta z perspektywy konfliktu. Zjawisko konfliktu jest traktowane jako nieuchronne i obecne we wszystkich strukturach społecznych, niezależnie od ich wielkości i typu. Omawiana na zajęciach literatura socjologiczna wprowadza pojęcia, definicje i idee zawarte w klasycznych koncepcjach konfliktu Karola Marksa, Georga Simmla, Maxa Webera, Lewisa A. Cosera, Ralfa Dahrendorfa, Randalla Collinsa. Za główną przyczynę konfliktów uważa się zróżnicowanie udziału osób i grup społecznych w dobrach materialnych i władzy, nierówności czynników statusu społecznego oraz różnice uznawanych systemów norm i wartości.

Strona przedmiotu
3401-KR2-2WSKd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-2ZPWd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-PR2-2ZPWz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3401-KR2-2ZRIPd
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma zapoznać studenta z interdyscyplinarnym charakterem wiedzy o czynnikach sprzyjających powstawaniu ryzyka oraz sposobach zarządzania nim w instytucjach publicznych m.in. takich jak placówki resocjalizacyjne i penitencjarne czy imprezy masowe.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)