Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja dla filologii nowogreckiej i kulturoznawstwa - sem letni 2023/24 3700-2023L-CS-FN

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
3700-FN-2-ALKOR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium (część I) poświęcone jest piśmiennictwu Krety wczesnego okresu dominacji weneckiej (XIV–XVI w.). Literatura powstała wówczas na wyspie w dialektach miejscowych stanowi początek epoki nowożytnej w kulturze greckiej, jest pomnikiem języka nowogreckiego i modelem dla twórczości późniejszych pokoleń.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wybrane zagadnienia z zakresu gramatyki kontrastywnej języka polskiego i języka nowogreckiego (fonologii, składni, morfologii), mające szczególne znaczenie dla opanowania struktury języka nowogreckiego. Każde zajęcia składają się z części teoretycznej oraz analizy fragmentu tekstu nowogreckiego z przekładem polskim w celu porównania analogicznych zjawisk w obu językach.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-HJG
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Krótkie przedstawienie historii języka greckiego, od czasów najdawniejszych po obecne; dialekty greckie i główne kierunki rozwoju fonetyki i morfologii greckiej.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HKI-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie szerokiego i w miarę wyczerpującego przeglądu zagadnień związanych z historią idei i kultury w orbicie Półwyspu Iberyjskiego od starożytności do końca XVII stulecia z uwzględnieniem rodzących się relacji kolonialnych, zjawisk migracyjnych i wielokulturowości. Dzieje zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego postaramy się ukazać jako odpowiedź dla szerszych zjawisk średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Kluczowe miejsce na zajęciach zajmować będzie literatura i sztuka rozumiane z perspektywy studiów kulturowych: jako społecznych artefaktów, które są odbiciem, a zarazem miejscem negocjacji kluczowych prądów myślowych dla danej wspólnoty. Zajmiemy się także wewnętrzną złożonością kulturową Hiszpanii (odrębnością Katalonii, kraju Basków, Galicji, Walencji).

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-HKI-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie szerokiego i w miarę wyczerpującego przeglądu zagadnień związanych z historią idei i kultury w orbicie Półwyspu Iberyjskiego od wieku XVIII do XXI z uwzględnieniem relacji kolonialnych oraz ich postkolonialnych konsekwencji, zjawisk migracyjnych i wielokulturowości. Dzieje zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego postaramy się ukazać jako odpowiedź dla szerszych zjawisk nowoczesności i ponowoczesności Europy nowożytnej.

Strona przedmiotu
3700-CS-PRT-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie historia Portugalii począwszy od epoki napoleońskiej aż po chwilę obecną.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-HSRB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia kierowane są do studentów, którzy zgodnie z wymaganiami studiów powinni opanować umiejętność analizy i interpretacji różnorakich przekazów znakowych, czyli tekstów w szerokim, semiotycznym rozumieniu terminu, a więc (ujmując rzecz tradycyjnie) dzieł literackich, filmowych, reklam, komunikatów wyrażonych poprzez określone zasady organizacji przestrzeni (ogrody, budowle), lecz także mitów, obrzędów i rytuałów.

Strona przedmiotu
3700-CS1-3-HSXIX
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja głównych procesów historyczno-kulturowych oraz dominujących motywów sztuki XIX wieku

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-ILR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pierwszym celem zajęć jest zapoznanie osób w nich uczestniczących z zarysem historii literatury rzymskiej oraz z sylwetkami i dorobkiem jej najważniejszych autorów, co ma być pomocne w zdaniu egzaminu końcowego z wykładu. Drugim – przedstawienie studentkom i studentom obszarów zainteresowania oraz metodologii dziedziny reception studies, studiów poświęconych w największej mierze odniesieniom do kultury antycznej w kulturach epok późniejszych, co może być przydatne podczas przygotowywania prac zaliczeniowych i udziału w seminariach na późniejszych latach studiów z kulturoznawstwa-cywilizacji śródziemnomorskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS-K-KKH-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium na temat klasyki kina hiszpańskiego. Próba analizy społeczeństwa hiszpańskiego i zmian w nim zachodzących w latach 50-60. XX wieku na podstawie najważniejszych obrazów kinematografii hiszpańskiej tego okresu.

Strona przedmiotu
3700-FN-KKB-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główna problematyka wykładu polega na sprecyzowaniu kultury bizantyńskiej wedle najważniejszych parametrów, wyznaczających jej funkcjonowanie, odrębność, a zarazem ciągłość w rozwoju dziedzictwa antycznego i kategorii myśli świata grecko-rzymskiego. W ramach wykładu tradycja bizantyńska zostanie rozpatrzona w świetle kluczy kulturowych, którymi są takie dziedziny jak: teologia i filozofia wschodniochrześcijańska, myśl polityczna i semantyka władzy, bizantyńska paideia, trwanie dziedzictwa antycznego, sztuka i liturgia, mistyka, relacja Wschód-Zachód, oraz żywotność tradycji bizantyńskiej w dniu dzisiejszym

Strona przedmiotu
3700-CS-KTC-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji transcywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizację; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces komunikacji w różnych temporalnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem dydaktycznym jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych znaczeń w komunikacji transcywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu transcywilizacyjnego jako procesu

Strona przedmiotu
3700-CS2-KS-SN-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym także doktorantów), którzy wcześniej ukończyli podstawowy kurs języka hiszpańskiego pozwalający do samodzielnej lektury tekstów. Celem przedmiotu jest zarówno podniesienie kwalifikacji językowych (gdyż zajęcia prowadzone są w języku hiszpańkim), jak również zapoznanie uczestników ze źródłami dotyczącymi badań nad kształtowaniem się kultury iberoamerykańskiej w kontekście zderzenia kultur i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia mają charakter fakultatywny i stanowią przedmiot komplementarny do wykładów z cyklu Historia kultury iberoamerykańskiej.

Strona przedmiotu
3700-CS2-K-HIS-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium na temat roli kobiety w Hiszpanii na przestrzeni wieków. Analizie poddane zostaną ważne elementy hiszpańskiej historii, współczesności, kultury, języka, religii, polityki oraz zwyczajów, związane z rolą kobiety

Strona przedmiotu
3700-CS2-2-K-WL2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Szaleństwo w włoskiej literaturze dwudziestego wieku; szaleństwo jako problem psychiatryczny i literackim.

Przedmioty na poziomie językowym B2+.

Strona przedmiotu
3700-CS2-1-K-WL1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza form i gatunków literackich. Postawy Narratologii. Warsztaty pisarskie w języku włoskim.

Strona przedmiotu
3700-CS2-KHS-KPWA-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium przeznaczone jest dla studentów (w tym takżedoktorantów) zainteresowanych kwestią kobiet i ich rolą w społeczeństwach Ameryki Łacińskiej w okresie przedhiszpańskim i wczesno kolonialnym (XVI-XVII w.). Celem zajęć jest ukazanie złożonej problematyki rekonstrukcji wizerunku kobiet w kontekście społeczno-kulturowym szczególnie w odniesieniu do prehistorii andyjskiej. W trakcie zajęć poruszane będą wybrane zagadnienia związane z tożsamością płci/gender, koncepcją dwoistości płci w korelacji z koncepcją płci biologicznej oraz takimi zjawiskami jak władza, dystrybucja dóbr i usług, zasada wzajemności oraz podział ról społecznych, kulturowych i ceremonialnych. Analiza tekstów z różnych regionów, w tym także z obszaru Mezoameryki, pozwali uczestnikom na lepsze i głębsze poznanie szeroko rozumianej problematyki gender studies dla badanego obszaru.

Strona przedmiotu
3700-CS-MMR-WDH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu będzie hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939, jej przyczyny, przebieg oraz skutki.

Strona przedmiotu
3700-CS1-2-LAC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja nauki języka łacińskiego na poziomie średniozaawansowanym (gramatyka, składnia, słownictwo) z naciskiem na słowotwórstwo, szczególnie pod kątem obecności łaciny we współczesnych językach.

Strona przedmiotu
3700-CS1-1-LAC2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka starożytnego - łacińskiego na poziomie sprawności językowej A1

Strona przedmiotu
3700-FN-2-NJNGZEJ-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), dawniej określany nazwą demotyk wraz z elementami dialektów i katarewusy (zwroty frazeologiczne, powiedzenia, przysłowia).

Kurs wyższy w formie ćwiczeń w wymiarze 120 godzin w semestrze - 240 godz. rocznie. Materiał dobierany przez wykładowcę odpowiada poziomowi międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek B1.

Strona przedmiotu
3700-FN-3-NJNGZEJ2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική) wraz z wyrażeniami idiomatycznymi, formami obocznymi, dialektalnymi, terminologią naukową oraz elementami katarewusy i języka liturgii.

Kurs najwyższy (III) w formie ćwiczeń. Materiał dobierany przez wykładowcę (native-speaker) odpowiada poziomowi B2 -> B2+ międzynarodowego Certificate of Attainment in Modern Greek.

W ramach kursu obowiązuje samodzielne przygotowanie lektur nowogreckich w uzgodnieniu z wykładowcami w wymiarze 1200 stron tekstu oraz ich indywidualne zaliczenie.

Strona przedmiotu
3700-FN-1-NJNGZEJ-2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 180 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu jest współczesny język nowogrecki – kini neoeliniki (κοινή νεοελληνική), obecnie zapisywany w systemie monotonicznym. Materiał odpowiada wymaganiom poziomu A2 egzaminu międzynarodowego: Certificate of Attainment in Modern Greek.

Strona przedmiotu
3700-CS-PSPK-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem każdej komunikacji międzycywilizacyjnej jest możliwość wyjścia poza własną kulturę i cywilizacje; a dokonuje się to w sytuacji dialogu z przedstawicielem innej cywilizacji. Tematem przedmiotu jest proces powstawania sensu w różnych kontekstach cywilizacyjnych. Celem procesu dydaktycznego jest nabycie umiejętności ustalenia oraz analizy transformacji różnych sensów w komunikacji międzycywilizacyjnej, zapoznanie się z zagadnieniami interdyscyplinarnymi w podejściu do dialogu międzycywilizacyjnego jako procesu wytwarzania sensu

Strona przedmiotu
3700-CS-PHKAP-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony będzie problematyce badań nad rozwojem dawnych kultur i cywilizacji Ameryki Południowej. Jego celem będzie zarówno prześledzenie złożonego procesu kształtowania się i rozwoju kultur prekolumbijskich, jak również zapoznanie się ze specyfiką warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej, interpretacji i analizowania dostępnych danych. Główny nacisk zostanie położony na obszar Andów Środkowych dla którego dysponujemy największym i najbogatszym korpusem źródeł archeologicznych. W trakcie wykładów uczestnicy zapoznają się z chronologicznym zarysem pradziejów tego regionu, począwszy od najwcześniejszych śladów bytności ludzkiej na tym kontynencie, aż po podbój przez Imperium Inków. Zaplanowany cykl wykładów uwzględnia omówienie takich aspektów, jak wierzenia i praktyki religijne, modele społeczno-polityczne i osiągnięcia cywilizacyjne.

Strona przedmiotu
3700-CS-RMS-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach w zarysie jest omówiona krótka historia religii monoteistycznych w basenie Morza Śródziemnego. Zajęcia są wstępem do historii pojawienia się odłamów i sekt w łonie judaizmu, chrześcijaństwa i islamu na tych terenach. Prezentowane są w zarysie relacje i wzajemna ich koegzystencja. Jednym z tematów są wybrane ośrodki religijne i kulturalne tego obszaru. Podczas zajęć studenci poznają także historię relacji ortodoksyjnych chrześcijan z sektami wywodzącymi się z judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Studenci zapoznają się także z wybranymi tradycjami religijnymi tego obszaru, powstałymi wskutek spotkań i koegzystencji różnych religii i wyznań.

Strona przedmiotu
3700-FN-PRW-22
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozszerzenie wiadomości na temat Kościoła prawosławnego w kontekście historycznym, terminologicznym, teologicznym i doktrynalnym. Bardziej szczegółowe zapoznanie się z obrządkiem bizantyńskim, zwyczajami Kościołów lokalnych i ich miejscami kultu. Rozważania na konwersatorium mają dotyczyć także relacji Kościoła prawosławnego z innymi Kościołami chrześcijańskimi. Poruszona będzie także kwestia Kościołów unickich i ich miejsce w dialogu ekumenicznym. Ważnym elementem zajęć będzie kwestia życia monastycznego na Wschodzie. Pomocą do rozważań na zajęciach służyć będą wybrane fragmenty tekstów liturgicznych w języku greckim, starocerkiewnosłowiańskim oraz ich przekłady na język polski, a także wybrana literatura przedmiotu, przykłady ikonografii oraz architektury cerkiewnej.

Strona przedmiotu
3700-FN-2-TRNS-1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Translatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Translatorium I to wprowadzenie do podstawowych zagadnień z wiązanych z przekładem tekstu - ogólnie, ale i w dalszej kolejności szczegółowo, na przykładzie przekładu języka nowogreckiego na język polski.

Strona przedmiotu
3700-CS-TMJ-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie się z wpływem tradycji antycznej (w szczególności nazewnictwa mitologicznego) na polskie słownictwo oraz z wiążącymi się z tym procesami i zjawiskami kulturowymi. Będziemy się w szczególności przyglądać sposobom funkcjonowania we współczesnym języku wybranych jednostek wyrazowych (latynizmów i hellenizmów) dotyczących dziedzictwa antycznego.

Strona przedmiotu
3700-CS-WK-20
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współpracy z włoską szkołą kina Accademia Cinema e Televisione Griffith w Rzymie, konwersatorium poświęcone będzie włoskiej kinematografii współczesnej.

Przedmioty na poziomie językowym B2+.

Durante il corso, tenuto con il regista italiano Fernando Muraca, autore di famose serie televisive e di film premiati, verranno analizzati alcuni film appresentativi del contesto culturale, sociale, politico, economico dell'Italia del XXI secolo.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)