Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia do wyboru i specjalizacyjne - MSOŚ, I i II stopień, 2 semestr 4030-2022L-DW-SPEC

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
4030-FF
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia terenowe odbywające się na terenie stacji terenowych Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Mazurskim: w Pilchach (część florystyczna) i w Urwitałcie (część faunistyczna). Celem zajęć jest poznanie różnorodności flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz różnorodności fauny w podstawowych w krajobrazie nizin Polski środowiskach lądowych i słodkowodnych. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin i zwierząt za pomocą kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki roślin (drzew, krzewów i roślin zielnych) i zwierząt (ptaków, ryb i płazów oraz lądowych i wodnych bezkręgowców).

Strona przedmiotu
1300-WGNTP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geotermia niskotemperaturowa (GNE) aktualnie przeżywa intensywny rozkwit, ponieważ tego typu systemy grzewcze mogą być stosowane nawet w niewielkich inwestycjach typu dom jednorodzinny. Z drugiej strony GNE jest jednym z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła ziemi umożliwiają urządzenia zwane powszechnie pompami ciepła. W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat procesów i zjawisk wpływających na transport ciepła w skorupie ziemskiej, właściwości termomechaniczne skał. Zapoznają się z technologicznymi możliwościami pozyskania energii geotermalnej oraz potencjalnymi zagrożeniami, jakie stanowią one dla środowiska gruntowo-wodnego. Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce w czasie realizacji projektów. Przewiduje się również wizyty studyjne mające na celu zapoznanie się z laboratoryjnymi i polowymi metodami badawczymi właściwości termomechanicznych utworów skalno-gruntowych.

Strona przedmiotu
4030-KLIM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium służy przedstawieniu i przedyskutowaniu najnowszych wydarzeń, których znajomość jest ważna w aktualizacji wiedzy z zakresu meteorologii, klimatologii i ochrony atmosfery, zdobytej przez studenta w ramach wcześniejszych zajęć dotyczących tych treści.

Strona przedmiotu
1400-226KRPP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat szaty roślinnej (roślinności i flory) północnej Polski na tle uwarunkowań geomorfologicznych, siedliskowych, klimatycznych i związanych z rolą zwierząt i grzybów.

Do najważniejszych poruszanych zagadnień należą: 1) roślinność i flora a zróżnicowanie geomorfologiczne, klimatyczne i siedliskowe; 2) kształtowanie się szaty roślinnej i polodowcowa historia flory; 3) zróżnicowanie naturalnych zbiorowisk leśnych, torfowiskowych, wodnych, wydmowych i nadmorskich północnej Polski oraz ich skład gatunkowy; 4) procesy sukcesji w ekosystemach leśnych, torfowiskowych, jeziornych i wydmowych; 5) regionalizacja geobotaniczna północnej Polski; 6) rola czynników biotycznych (np. roślinożerców) w kształtowaniu się ekosystemów .

Strona przedmiotu
4030-PiESZ
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów i studentki z problematyką prawnego i etycznego statusu zwierząt. Ukazuje historyczny rozwój koncepcji sprawiedliwości międzygatunkowej oraz prezentuje możliwe stanowiska etyczne dotyczące relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami oraz ich związki z szeroko pojętą teorią polityki, a także ich ujęcia jurydyczne. Druga część kursu jest poświęcona najważniejszym regulacjom (ze szczególnym uwzględnieniem polskich) dotyczącym zwierząt, umożliwiając słuchaczom i słuchaczkom porównanie rzeczywistości społecznej z tym, co słuszne i możliwe.

Strona przedmiotu
4030-PSUE
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium jest przedstawianie i dyskutowanie zagadnień prawa środowiska UE z perspektywy systemu prawa UE. Zakres rzeczowy problematyki obejmuje wspólnotowe prawo środowiska, z położeniem akcentu na analizę norm prawnych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Strona przedmiotu
4030-SPPIS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia praktyczne w laboratorium oraz modelowanie numeryczne w pracowni komputerowej. Doświadczalne określanie parametrów wytrzymałościowych skał oraz ocena ich przydatności na potrzeby przede wszystkim architektury użytkowej. Metody klasyfikacji skał i masywów skalnych, oceny stanu naprężeń, fazy deformacji. Określanie współczynników odkształcalności, starzenie się skał.

Strona przedmiotu
1300-WWTMGE
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z 42 godz. zajęć, głównie praktycznych, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W ramach zajęć omówiona zostanie teoria oraz wykonane zostaną pomiary, przetwarzanie i interpretacja metodą georadarową (GPR) oraz elektrooporową (ERT).

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)