Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1LOGI
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w elementarne wiadomości z zakresu semiotyki, logiki formalnej i konwersacyjnej oraz metodologii nauk. Szczególna uwaga poświęcona będzie przydatności logiki dla ścisłego i jasnego wyrażania myśli, precyzyjnego definiowania pojęć i formułowania tez, poprawnego wnioskowania oraz umiejętności oceny logicznej poprawności argumentacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie w elementarne wiadomości z zakresu semiotyki, logiki formalnej i konwersacyjnej oraz metodologii nauk. Szczególna uwaga poświęcona będzie przydatności logiki dla ścisłego i jasnego wyrażania myśli, precyzyjnego definiowania pojęć i formułowania tez, poprawnego wnioskowania oraz umiejętności oceny logicznej poprawności argumentacji. Omówione zostaną podstawowe pojęcia semiotyczne dotyczące języka naturalnego jako narzędzia komunikacji (np. pojęcia: semantyka, syntaktyka, pragmatyka, nazwa, zdanie w sensie logicznym, funktor, funktor prawdziwościowy, metajęzyk, prawdziwość, wynikanie logiczne) oraz podstawowe pojęcia metodologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych, społecznych i prawniczych (charakteryzacja definicji ze względu na jej rolę w języku i budowę, typowe błędy w definicjach, operacjonalizacja pojęć teoretycznych etc.). Wykład wzbogacany będzie dużą ilością praktycznych przykładów, dotyczących zarówno wiedzy i argumentacji potocznej, jak i prawniczej. Kurs zakłada osiągnięcie przez studenta umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi formalno-logicznych w studiach i ewentualnej przyszłej pracy badawczej lub pedagogicznej oraz umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego tak pożądanego w pracy myślowej organizatorów życia społecznego.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, PWN, Warszawa, 2005

B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Warszawa

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, PWN, Warszawa

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Rozumie podstawowe definicje pojęć logicznych i wyjaśnia ich znaczenie.

2. Klasyfikuje nazwy i ustala stosunki między zakresami nazw.

3. Zna relacje logiczne między zdaniami.

4. Weryfikuje poprawność wnioskowań sylogistycznych.

5. Odtwarza strukturę logiczną określonych zdań języka naturalnego.

6. Dowodzi tautologiczności formuł klasycznego rachunku zdań

7. Ocenia logiczną poprawność typowych rozumowań i wskazuje błędy we wnioskowaniach.

8. Zna rodzaje definicji.

9. Stosuje narzędzia formalno-logiczne w analizie i interpretacji tekstów, rozumowań i argumentacji w języku naturalnym.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

-

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)