Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MCSI201 Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Migracja zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru na II roku kierunku MSOS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Niekorzystne przekształcenia składu chemicznego wód podziemnych, szczególnie w warstwach wodonośnych narażonych na bezpośredni wpływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu, wymagają podejmowania skomplikowanych technicznie i kosztownych działań ochronnych lub remediacyjnych. Tematem wykładu jest poznanie metodyki identyfikacji głównych procesów transportu zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych oraz oszacowania wartości licznych parametrów. Wyznaczanie wartości parametrów migracji przy równoległym konstruowaniu modeli matematycznych opisujących transport masy w wodach podziemnych płynących w ośrodkach skał porowych lub szczelinowych wymaga zapoznania słuchacza z odpowiednimi procedurami eksperymentów identyfikacyjnych zarówno w laboratoriach jak i in situ.

Poznanie opisu migracji zanieczyszczeń, znajomości teoretycznych podstaw transportu zanieczyszczeń, metod wyznaczenia parametrów migracji, finalnie pozwoli na stworzenie modelu reakcji oddziaływań i transportu masy w warstwie wodonośnej

Pełny opis:

1. Transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych

• Adwekcja

• Dyfuzja

• Dyspersja

• Prawo ciągłości

• Równanie transportu masy

• Opóźnienie przenoszenia substancji

• Zjawisko sorpcji i wymiany jonowej

• Rola kompleksu sorpcyjnego

• Opóźnienie migracji w wyniku sorpcji

• Sorpcja hydrofobowa substancji organicznych

• Rozpad i biodegradacja zanieczyszczeń

• Biodegradacja węglowodorów (ropopochodne)

• Biodegradacja związków organicznych o złożonej strukturze (pestycydy)

• Czynniki decydujące o intensywności biodegradacji

• Wskaźniki procesu biodegradacji zanieczyszczeń organicznych

2. Metody wyznaczania wartości parametrów hydrodynamicznych oraz parametrów migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych

• Parametry hydrodynamiczne

• Parametry migracji zanieczyszczeń

• Wyznaczanie parametrów dyspersji

• Wyznaczanie parametrów sorpcji

• Parametry rozpadu i biodegradacji.

Literatura:

1. Kleczkowski A.,[red.], 1984 - Ochrona wód podziemnych. Warszawa, Wyd. Geolog.

2. Małecki J.J., 1998, Rola strefy aeracji w kształtowaniu składu chemicznego płytkich wód podziemnych wybranych środowisk hydrogeochemicznych, Biul. Państw. Inst. Geol., 381.

3. J. J. Małecki M. Nawalany, S. Witczak, T. Gruszczyński 2006 "Wyznaczanie parametrów migracji w ośrodku porowatym dla potrzeb badań hydrogeologicznych i ochrony środowiska" -Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii Warszawa 2006

4. Nawalany, M., 1999, Zagadnienie skali w hydrologii. Biuletyn PIG "Hydrogeologia" Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

8. Witczak S., Adamczyk A., 1994, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa. (Tom I,).

9. Witczak S., Adamczyk A.F., 1995, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom II Bibloteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ Warszawa.

10. Zuber A., Motyka J., 1994 - Matrix porosity as the most important parameter of fissured rocks for solute transport at large scale. J. Hydrology. V.158.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student: zna podstawowe pojęcia oraz praktyczne aspekty ochrony jakościowej i ilościowej, migracji zanieczyszczeń, potrafi obliczyć metodami analitycznymi dynamikę migracji zanieczyszczeń w strefie aeracji oraz w strefie saturacji z uwzględnieniem: dyspersji, sorpcji i rozpadu, zna i umie zastosować przepisy prawne w zakresie gospodarowania zasobami wód podziemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na egzaminie:

znajomość materiału przedstawionego na wykładach,

znajomość literatury i danych zawartych w aktach prawnych wskazanych przez wykładowcę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.