Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia geośrodowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MKGEO Kod Erasmus / ISCED: 07.6 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Kartografia geośrodowiskowa
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ukończony I rok studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska.

Podstawowa wiedza z zakresu I roku studiów na kierunku ochrona środowiska.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kartografia litosfery i hydrosfery oraz ochrony środowiska.

Rodzaje map stosowanych w kartografii geologicznej i sozologicznej, metodyka sporządzania map analitycznych i syntetycznych map tematycznych, redakcja map z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych, danych cyfrowych i programów komputerowych, przykłady realizacji map tematycznych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu antropopresji na środowisko - mapy hydrogeologiczne, geochemiczne, geologiczno-inżynierskie, geologiczno - gospodarcze, klasyfikacja użytkowania terenu, cech osadniczych, degradacji terenów poeksploatacyjnych, warunki lokalizacji składowisk odpadów, kierunki rekultywacji.

Przedmiot zakończony egzaminem testowym.

Pełny opis:

Program wykładu:

1 - Mapy geologiczne - definicje, podziały według: skali, treści, głębokości kartowania, stopnia aktualności i graficznych sposobów przedstawiania zjawisk. Załączniki do mapy: przekrój geologiczny, profil litologiczno-stratygraficzny, tekst objaśniający.

2 - Kartografia geologiczna - definicje, metodyka. Etapy powstawania mapy geologicznej. I - kameralne prace przygotowawcze - projekt badań. II - prace terenowe: metody lokalizacji i dokumentacji (notatnik). III - prace edytorskie (GIS). Instrukcje sporządzania map geologicznych.

3 - Mapy powierzchniowe - stratygraficzne (i litologiczne). Konwencjonalne barwy i znaki na powierzchniowych mapach geologicznych. Mapy "zakryte" i "odkryte".

4 - Mapy tektoniczne - rodzaje, najczęstsze symbole.

5 - Geologiczna kartografia wgłębna. Źródła danych. Metody sporządzania: interpolacja, intersekcja wgłębna, superpozycja.

6 - Mapy strukturalne i miąższościowe. Stratoizohipsy, izopachyty, izochory.

7 - Mapy składu jakościowe. Mapy litologiczne ilościowe - izolitów, zawartości 2 składników (współczynnikowe). Mapy kombinacji współczynników. Mapy uśrednionego składu dla 3 składników. Mapa odchyleń od optymalnej facji.

8 - Mapy ścięcia poziomego, mapy zmienności pionowej. Współczesne tendencje w kartografii geologicznej.

9 - Kartograficzne metody prezentacji problematyki geologii stosowanej: dobór niezbędnych danych i skali opracowań dla zagadnień regionalnych i lokalnych.

10 - Zasady kartografii hydrogeologicznej - metody prezentacji: dynamiki wód podziemnych, hydrogeochemii, potencjalnych zagrożeń głównych zbiorników wód podziemnych i ochrony ich zasobów. Instrukcja sporządzania Hydrogeologicznej Mapy Polski w skali 1: 50 000.

11 - Kartografia w geologii inżynierskiej. Mapy obszarów zurbanizowanych (przykłady Płocka, Warszawy, Wrocławia). Mapy dla planowania przestrzennego w gminach. Bazy danych dla rozwiązywania problemów geotechnicznych, wymagane liczby otworów i sondowań w zależności od stopnia złożoności budowy geologicznej i skali opracowania. Kryteria określania warunków geologiczno - inżynierskich i metody ich graficznej prezentacji. Zjawiska geodynamiczne na mapach, prezentacja osiadań w terenach górniczych

12 - Mapy geośrodowiskowe, Mapa Geologiczno - Gospodarcza Polski. Zasady sporządzania podstawowych warstw tematycznych: złoża, górnictwo, wody, ocena inżyniersko - geologiczna, ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego. Nowe aspekty: profilowania geochemiczne zanieczyszczenia wód i gruntów, środowiskowe czynniki w wyznaczaniu lokalizacji składowisk odpadów i innych przedsięwzięć zagrażających środowisku.

Literatura:

KOTAŃSKI, Z. 1990. Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

BACÓWNA, M. i in. 1966. Zdjęcia geologiczne. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

GRODZICKI, J. 1977. Zdjęcie geologiczne, T. 1-2. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

Instrukcja opracowania i wydania "Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000". Ministerstwo Środowiska. 2004.

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000. Udostępnianie, weryfikacja, aktualizacja i rozwój: instrukcja. 2004.

Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. 1999.

Instrukcja opracowania Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000 (1998).

Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 (2005).

Efekty kształcenia:

Zapoznanie z:

- sposobami odwzorowywania treści geologicznych i sozologicznych na mapach,

- redakcją map geośrodowiskowych,

- rodzajami opracowań kartograficznych wykonywanych w PIG oraz COGiK.

Umiejętność korzystania z treści geośrodowiskowych w opracowaniach sozologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie. Aktywne zapoznawanie się z prezentowanymi opracowaniami kartograficznymi. Zaliczenie na podstawie: obecność na zajęciach, notatki z zajęć i pracy własnej, test pisemny.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.