Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja geologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-MWDT201 Kod Erasmus / ISCED: 07.302 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja geologiczna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studiów dziennych pierwszego stopnia MSOŚ
Przedmioty do wyboru na II roku kierunku MSOS
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Teledetekcja geologiczna

Przegląd metod teledetekcyjnych stosowanych w geologii. Fizyczne podstawy rejestracji zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Podstawy geologicznej interpretacji materiałów teledetekcyjnych. Zdjęcia radarowe. Obrazy termalne. Badania luminescencyjne i fluoroscencyjne Podstawowy sprzęt używany w fotogeologii. Przykłady opracowań.

Przedmiot zakończony egzaminem testowym. Zajęcia ropoczynają sie od drugiej połowy semestru.

Pełny opis:

1. Miejsce teledetekcji geologicznej wśród metod teledetekcyjnych. Zarys historii teledetekcji geologicznej.

2. Zdjęcia lotnicze w fotointerpretacji geologicznej. Fotogrametria geologiczna.

Geologiczna interpretacja zdjęć lotniczych. Czytelność: rzeźby terenu, fototonów geologicznych, pokrycia terenu, struktury i tekstury obrazu; wnioskujemy o geologii = o litologii, tektonice i wieku skał.

3. Interpretacja rzeźby terenu - dla starszego podłoża i utworów czwartorzędowych.

Profil odpornościowy utworów a rzeźba terenu. Rola klimatu i rodzaju wietrzenia, czasu degradacji, kąta upadu. Analiza sieci drenażu, form geomorfologicznych, profilu pojedynczego zbocza.

4. Interpretacja fototonów geologicznych i śledzenie ich przebiegu. Ogólne zasady rozpoznawania skał na podstawie fototonów.

5. Interpretacja pokrycia terenu - analiza naturalnej roślinności, wykorzystania terenu.

6. Czytelność litologii. Skały osadowe warstwowane. Rozpoznawanie podstawowych typów skał osadowych (piaskowce, łupki, wapienie). Skały osadowe luźne: analiza sieci drenażu i fototonów. Rozpoznawanie skał magmowych i metamorficznych.

7. Tektonika - wyznaczanie biegu i upadu warstw. Struktury fałdowe - rozpoznawanie. Tektonika nieciągła.

8. Obrazy satelitarne w geologii. Oczekiwania geologii wobec zdjęć satelitarnych. Krótka historia satelitarnej teledetekcji geologicznej. Możliwości stwarzane przez cyfrowy zapis danych.

9. Geologia na obrazach satelitarnych. Czytelność budowy geologicznej. Metodyka interpretacji: litologia, tektonika (lineamenty, struktury koliste). Poszukiwania surowcowe na podstawie obrazów satelitarnych. Aktualne tendencje w geologicznej teledetekcji satelitarnej.

10. Obrazy radarowe - lotnicze i satelitarne. Geologiczna interpretacja obrazów radarowych: interpretacja rzeźby terenu i mikroreliefu. Satelitarna interferometria radarowa.

11. Obrazy termalne: lotnicze i satelitarne. Możliwe zastosowania w geologii. Metody pomiarów i interpretacji.

12. Badania luminescencji.

13. Techniki laserowe - LIDAR

14. Cyfrowe modele terenu - DEM. Sposoby ich sporządzania. Zasady geologicznej interpretacji DEM.

Literatura:

OSTAFICZUK, S. 1978. Fotogeologia, fotointerpretacja i fotogametria geologiczna. Wydzawnictwa Geologiczne; Warszawa

CIOŁKOSZ, A., MISZALSKI, J., OLĘDZKI, J.R. 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

CIOŁKOSZ, A., KĘSIK, A. 1989. Teledetekcja satelitarna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Warszawa

Efekty kształcenia: (tylko po angielsku)

Basic knowledge about methods and concepts of geological Remote Sensing.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Test exam.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.