Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne dylematy ochrony przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225WDOP Kod Erasmus / ISCED: 13.104 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne dylematy ochrony przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Studenci na podstawie poleconej literatury przygotowują się do dyskusji i będą ją współprowadzić.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Kurs przeznaczony jest dla studentów specjalności ochrona przyrody, którzy powinni zapoznać się zagadnieniami, które mogą wzbudzać kontrowersje lub identyfikować obszary potencjalnie „konfliktowe” przy realizacji zadań związanych z ochroną przyrody. Przedmiot ten obejmuje kilkanaście tematów, które stanowią współczesne dylematy ochrony przyrody np. wymieranie gatunków w związku z rozwojem cywilizacji, nadmierna eksploatacja gatunków i zasobów środowiska, ochrona gatunków zwierząt powodujących szkody gospodarcze oraz metody zapobiegania im, gatunki inwazyjne, wpływ zagospodarowania rzek na ochronę przyrody, problemy społeczności lokalnych na trenach objętych różnymi formami ochrony przyrody. Każde zagadnienie będzie przedstawione

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Przedmiot ten obejmuje 15 zajęć dwugodzinnych, każde poświęcone innemu zagadnieniu przedstawiającemu współczesne dylematy ochrony przyrody. Każdy temat będzie zaprezentowany we wstępnym wykładzie

przez specjalistę, praktyka danego zagadnienia. Zapraszani będą, zależnie od problematyki, naukowcy-specjaliści w zakresie ochrony przyrody, przedstawiciele poważnych organizacji pozarządowych, specjaliści z firm gospodarczych, działacze samorządowi itp. Na bazie wykładu będzie moderowana panelowa dyskusja poświęcona tematowi zajęć. Moderatorami poszczególnych tematów będą również studenci. Poszczególne zajęcia będą dotyczyć następujących zagadnień:

1. wymieranie gatunków w związku z rozwojem cywilizacji,

2. nadmierna eksploatacja gatunków i zasobów środowiska,

3. ochrona gatunków zwierząt powodujących szkody gospodarcze oraz metody zapobiegania im,

4. wpływ zmian klimatycznych na ochronę gatunków,

5. gatunki inwazyjne ,

6. regulacja rzek,

7. wpływ zagospodarowania rzek na ochronę przyrody,

8. wpływ organizmów zmodyfikowanych genetycznie na różnorodność biologiczną,

9. odnawialne źródła energii i ich wpływ na ochronę przyrody,

10. fragmentacja krajobrazu,

11. wielkoobszarowe intensywne rolnictwo,

12. problemy społeczności lokalnych na trenach objętych różnymi formami ochrony przyrody,

13. kontrowersje wokół energetyki atomowej,

14. choroby cywilizacyjne

15. podsumowanie zajęć i zaliczenie

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- wykazuje się wiedzą na temat czynników i zagrożeń wpływających na stan przyrody i środowiska, przyczyn degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu, zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz metod ochrony przyrody w stopniu wystarczającym do realizacji zagadnień poświęconych współczesnym: dylematom ochrony przyrody (K_W02 OP2, K_10 OP2)

Umiejętności;

-potrafi identyfikować przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych (K_U07 OP2)

– przedstawia zagadnienia z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, moderuje dyskusję i wygłasza wstępną prezentację dotyczącą szczegółowych zagadnień współczesnych problemów związanych z ochroną różnorodności biologicznej (K_U15 OP2)

Kompetencje społeczne:

- Rozumie potrzebę ustawicznego uaktualniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, potrafi moderować dyskusję, ją prowadzić oraz wyciągać wnioski końcowe

-Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz w gospodarce. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony przyrody .Posiada wysoki poziom świadomości ekologicznej. (K_K05, K_K06, K_K07 OP2)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę całości składać się będzie: aktywność w dyskusji, sposób moderowania panelowej dyskusji poszczególnych tematów, sprawdzian pisemny w formie eseju. W sumie potrzebne jest 60% punktów do zaliczenia przedmiotu .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pijanowska, Hanna Werblan-Jakubiec
Prowadzący grup: Joanna Pijanowska, Hanna Werblan-Jakubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pijanowska, Hanna Werblan-Jakubiec
Prowadzący grup: Joanna Pijanowska, Hanna Werblan-Jakubiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.