Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-236PJON Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego.

2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej. 3. Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego. 4. Skażenie środowiska substancjami promieniotwórczymi. 5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?

Pełny opis:

1. Powstawanie i własności promieniowania jonizującego:

Czym jest promieniowanie jonizujące?. Budowa atomu; Własności promieniowania jonizującego; Prawa rządzące zjawiskiem promieniotwórczości; Promieniotwórczość naturalna; Promieniotwórczość sztuczna; Reakcje jądrowe; Otrzymywanie i własności promieniowania neutronowego.

2. Od wagi izotopowej do bomby atomowej, czyli przykłady wykorzystania promieniowania jonizującego i energii jądrowej:

Stosowanie substancji promieniotwórczych; Źródła zamknięte i otwarte; Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w przemyśle; Zastosowanie promieniowania jonizującego w medycynie; Przykłady innych zastosowań; Od Uranu do uranu, od rozszczepienia atomu do elektrowni jądrowej i bomby atomowej.

3. Narażenie na promieniowanie i dawki promieniowania jonizującego:

Napromienienie i skażenie; Ocena narażenia; Dawki promieniowania jonizującego; Dawki graniczne i skażenia; Naturalne tło promieniowania; Dawki jakie otrzymujemy z różnych źródeł; Biologiczne skutki napromienienia.

4. Skażenie środowiska substancjami promieniotwórczymi:

Naturalne i sztuczne izotopy promieniotwórcze w obiegu materii w przyrodzie; Awarie w elektrowniach jądrowych jako źródła skażeń środowiska; Co działo się w Polsce po awarii w Czarnobylu? Czy nasze mieszkania są niebezpieczne? Naturalne zagrożenie radiacyjne w polskim górnictwie; Składowanie odpadów promieniotwórczych;

5. Jak chronić się przed promieniowaniem jonizującym?

Co to jest ochrona radiologiczna? Znaki ostrzegawcze; Sposoby zmniejszania narażenia i zasady ochrony radiologicznej; Środki ochronne; Kontrola środowiska;. Służba pomiarów skażeń promieniotwórczych (SPSP); Służba awaryjna.

Literatura:

wykład

Efekty kształcenia:

Student posiada wiedzę na tematy podane w opisie przedmiotu

K_W05 Zna globalne problemy środowiskowe oraz zastosowanie ekologii w praktyce ochrony przyrody i kształtowania środowiska.

K_W06 Opisuje aktualne problemy cywilizacyjne związane z koniecznością godzenia rozwoju gospodarczego z wymogami ochrony środowiska i identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery.

K_W09 Zna metody oceny narażenia na promieniowanie i potrafi wymienić biologiczne skutki napromienienia, podstawy ochrony radiologicznej, służby pomiarów skażeń promieniotwórczych. Potrafi odróżnić skażenia promieniotwórcze od anomalii geochemicznych.

K_K01 Ma świadomość odpowiedzialnego stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy i w warunkach zagrożenia.

K_K02 Wykazuje potrzebę poszerzania i stałego aktualizowania wiedzy z zakresu o środowisku oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.

K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska i przyrody.

K_K04 Rozumie konieczność stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

Krótki egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru) - ocena dostateczna 50% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Skłodowska
Prowadzący grup: Aleksandra Skłodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Skłodowska
Prowadzący grup: Aleksandra Skłodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.