Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AEC Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład (60 godzin) przedstawia podstawowe zagadnienia geografii ekonomicznej:

- układ i rozmieszczenie przestrzenne działalności gospodarczych;

- procesów kształtujących strukturę gospodarczą,

- wzajemnych oddziaływań między działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Ćwiczenia (30 godzin) poświęcone są poznaniu:

- wybranych zagadnień geografii ekonomicznej;

- wybranych metod badawczych stosowanych w geografii ekonomicznej;

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najnowszych wyników badań w geografii ekonomicznej. Jednym z celów jest też rozwój umiejętności znajdowania powiązań współczesnych procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych (od lokalnej po globalną).

Wykład prezentuje następujące zagadnienia:

- Geografia ekonomiczna jako dyscyplina badawcza

- Kluczowe podmioty w geografii ekonomicznej - człowiek, przedsiębiorstwo, państwo

- Główne czynniki zmian gospodarczych - technologia, innowacje, przedsiębiorczość, dostępność

- Lokalizacja działalności gospodarczej - skupiska przemysłowe, usługowe, działalność rolnicza

- Globalna skala procesów gospodarczych - nierówności regionalne, post-fordyzm, centrum-peryferie, globalizacja gospodarcza, globalne łańcuchy dostaw

- Kontekst społeczny i kulturowy zmian gospodarczych - kultura, feminizm, instytucje, zakorzenienie, sieci gospodarcze

- Nowe tematy w geografii ekonomicznej - gospodarka oparta na wiedzy, rola instytucji finansowych, konsumpcja, rozwój zrównoważony, gospodarka nieformalna.

Nakład pracy studenta:

Wykład - 60 godzin;

Przygotowanie do zaliczenia - 15-20 godzin;

Razem - 75-80 godzin.

Ćwiczenia poświęcone są następującym zagadnieniom:

- Przestrzenne zróżnicowanie działalności gospodarczej (przestrzenna koncentracja działalności gospodarczej, użytkowanie ziemi);

- Teorie i czynniki lokalizacji;

- Konflikty lokalizacyjne;

- Czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego;

- Rozwój zrównoważony;

- Zmiany strukturalne gospodarki;

- Miasto jako biegun rozwoju gospodarczego

Nakład pracy studenta:

Ćwiczenia – 30 godzin;

Wykonanie opracowań, przygotowanie prezentacji – 15 X 3-4 godziny = 45-60 godzin;

Razem – 75-90 godzin.

Literatura:

Wykład:

- Kuciński K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

oraz wybrane rozdziały z pozycji:

- Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

+ artykuły przeglądowe polecane przez wykładowcę.

Ćwiczenia:

- Domański R., 1990, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa - Poznań;

- Domański R., 2005, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

- Jakubowicz E., 1993, Podstawy metodologiczne geografii usług. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław;

- Jasiński A., 1985, Przewodnik do ćwiczeń z geografii rolnictwa. Wydawnictwa UW, Warszawa;

- Krzysztofik R., Odoj K., 2009, Przewodnik do ćwiczeń z geografii ekonomicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice;

- Peliwo J., Wieloński A., 1986, Przewodnik do ćwiczeń z geografii przemysłu i transportu. Wydawnictwa UW, Warszawa;

- Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK im. E. Romera, Warszawa;

- Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice;

+ literatura do poszczególnych ćwiczeń podawana na zajęciach.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu zajęć student:

1. Wiedza

- zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się geografia ekonomiczna;

- zna podstawowe metody badawcze stosowane w geografii ekonomicznej;

2. Umiejętności

- aktywnie słucha i krytycznie myśli;

- poszukuje danych statystycznych do badań;

- prawidłowo dobiera wskaźniki do badań;

- dostrzega związki między środowiskiem przyrodniczym i gospodarczą działalnością społeczeństwa;

- wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania zjawisk ekonomicznych;

- poprawnie analizuje, opracowuje i prezentuje wyniki badań;

3. Postawy

- dokonuje samodzielnej analizy wybranego zagadnienia (problemu);

- tworzy wypowiedź pisemną (komentarz pisemny), spełniającą wymogi zwięzłej rozprawy naukowej;

- krytycznie odnosi się do prezentowanych opinii;

- jest świadomy odpowiedzialności za obiektywne i zgodne z metodologią postępowanie naukowe;

- uczestniczy w dyskusji podczas zajęć;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Jedna ocena końcowa, na którą składają się wyniki zaliczenia ćwiczeń (40% oceny końcowej) i wykładu (60% oceny końcowej).

Zaliczenie wykładu - praca pisemna na podstawie treści wykładu (10-12 zagadnień).

Zaliczenie ćwiczeń:

- obecność na zajęciach obowiązkowa (dozwolone są dwie nieobecności);

- cotygodniowe opracowania, składające się z części statystycznej, kartograficznej i opisowej;

- bieżące przygotowanie do zajęć (wystąpienia) i aktywność;

- za przygotowanie każdego opracowania: 0 - 10 punktów (7 x 10 = 100 punktów);

- za referat 0 - 10 punktów;

- za aktywny udział w dyskusji nad referatami - 0- 5 punkty (4 x 5 = 20 punktów);

Razem: 0 – 100 punktów

Warunek dopuszczenia do zaliczenia końcowego przedmiotu (wykład):

uzyskanie minimum 51 punktów z ćwiczeń (>50% punktów).

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.