Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geoekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1AGK Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Geoekologia
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie zajęć z przedmiotów obowiązujących na kierunku geografia do na I, II, III semestrze

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi; oceny i waloryzacji krajobrazu; opracowywania map oceny środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza piętrowości krajobrazowej.

Pełny opis:

Analiza przestrzennych powiązań komponentów środowiska przyrodniczego (rozpoznawanie komponentów i relacji pomiędzy nimi). Nauka wykorzystywania jednostek krajobrazowych (geokompleksów) jako pól oceny w waloryzacjach środowiskowych. Opracowywanie map ocen środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza potencjału środowiska. Opracowywanie przekrojów krajobrazowych. Analiza piętrowości krajobrazowej w górach i jej uwarunkowań na przykładzie samodzielnie stworzonego przez studenta hipotetycznego masywu górskiego. Możliwy wyjazd terenowy zaznajamiający ze strukturą i funkcjonowaniem fragmentu środowiska przyrodniczego okolic Warszawy.

Literatura:

Literatura dobierana jest w w zależności od wybranego tematu.Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2009, Geografia fizyczna PolskiSołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowiekaBartkowski T., Metody badań geografii fizycznej Richling A., Metody szczegółowych badań geografii fizycznej, Makowski J., Geografia fizyczna świataPodbielkowski Z., Fitogeografia części świata.Kostrowicki S., 1999, Geografia biosfery Lewandowski W., Zgorzelski M. Gory wysokie – leksykon Wiedza Powszechna Warszawa 2002

Efekty kształcenia:

WIEDZA 1. zna najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie geoekologia i nauki pokrewne 2. zna wybrane metody badań geoekologii 3. zna zastosowania wybranych metod stosowanych w geoekologii w praktyce planistycznej i ochronie środowiska przyrodniczego UMIEJĘTNOŚCI 1. umie wyjaśnić związki pomiędzy komponentami środowiska przyrodniczego 2. umie wyróżniać podstawowe jednostki krajobrazowe i dokonywać ich porządkowania 3. umie dokonać waloryzacji środowiska dla wybranego celu za pomocą metody bonitacyjnej 4. umie scharakteryzować i wyjaśnić zmienność wybranych cech środowiska w poszczególnych strefach krajobrazowych 5. umie rozpoznać i zinterpretować czynniki kształtujące piętrowość krajobrazową w górach. POSTAWY 1. rozumie konieczność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze 2. rozumie znaczenie badań geoekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa i kontrolowana.

Ocena:

Ćwiczenia: oceniane są prace praktyczne (mapy, opisy, diagramy), sprawdziany, udział w dyskusjach. Ocena jest średnią z ww.

Wykład: egzamin pisemny (test wyboru + pytania otwarte). Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest zaliczenie ćwiczeń.

Ocena końcowa uwzględnia wynik egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.