Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1APL Kod Erasmus / ISCED: 02.4 / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Dla studentów kierunku geografia: zaliczenie II roku studiów I stopnia

Dla studentów MSOŚ zaliczenie I roku studiów I stopnia


Założenia wstępne:

• Podstawowe wiadomości z geografii fizycznej ogólnej i Polski,

geomorfologii, hydrologii, kartografii, klimatologii, geologii itd.

• Zaliczone podstawowe przedmioty geografii fizycznej (komponenty

środowiska), kartografia, teledetekcja oraz ćwiczenia terenowe.

• Zalecane zaliczenie przedmiotu dotyczącego planowania

przestrzennego


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego to zbiór problematyki, metodyki i informacji źródłowych wraz z aktualnymi przykładami aplikacyjnymi umożliwiających zrozumienie roli i znaczenia a także umożliwiające stosowanie szeroko rozumianej wiedzy o środowisku przyrodniczym w procedurach planistycznych, strategicznym programowaniu, ocenianiu projektów wykorzystania przestrzeni itd. Procedury i przykłady dotyczą przede wszystkim Polski oraz UE i SA stale uzupełniane. Materiał metodyczny jest uniwersalny.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przekazanie podstaw teoretycznych, metodycznych i proceduralnych przyrodniczych uwarunkowań planowania przestrzennego, strategicznego programowania, oceniania projektów wykorzystania przestrzeni itd . Wyjaśniane są podstawowe problemy i pojęcia. Prezentowane są podstawy metodologiczne i przegląd strategicznych opracowań planistycznych. Szczególną uwagę zwraca się na wymagania ekologiczne i geośrodowiskowe oraz konieczność wykorzystywania wiedzy z geografii fizycznej w planowaniu miejscowym, regionalnym i krajowym, a także sektorowym. .

Omawiane są m.in.: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wspomagające planowanie dokumentacje regionalne (programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami).

Zwraca się uwagę na wymagania planistyczne wynikają¬ce z ochrony zasobów przyrodniczych oraz ocenę możliwości ich wykorzystania w planowaniu przestrzennym. Omawiane są warunki wprowadzania sieci Natura 2000 oraz podstawy przy¬rodnicze uruchamiania innych programów prośrodowiskowych UE. Omawiana jest rola opracowań ekofizjograficznych oraz planów ochrony i prognoz OOS do dokumentów strategicznych.

W cyklu wykładów poruszane są także takie zagadnienia jak: systemy podziału przestrzeni i ich przy¬datność na efekty procesu planistycznego;

problem integracji przestrzennej w Unii Europejskiej; zmiany w koncepcji polityki przestrzen¬nego zagospodarowania kraju oraz problematyka geologiczno-inżynierska i hy¬drotechniczna w planowaniu przestrzennym.

Prezentowane są przykłady wybranych rozwiązań planistycznych zgodnych z rozwojem zrównoważonym, uwzględniających warunki przyrodnicze w Europie i w Polsce. Wyjaśniane są korzyści i straty wywołane brakiem uwzględniania problematyki środowiskowej w planowaniu rozwoju i wdrażaniu różnych strategii.

Celem ćwiczeń jest rozwinięcie umiejętności: samodzielnego korzystania z literatury, materiałów kartograficznych i fizjograficznych; prawidłowego stosowania pojęć i terminów z zakresu planowania przestrzennego; wykonywania różnych rodzajów waloryzacji środowiska przyrodniczego; analizy uwarunkowań środowiskowych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa, rozwoju rolnictwa, wypoczynku i turystyki. itd

Przewiduje się wykonanie opracowania z propozycją przestrzennego zagospodarowania wybranego do analizy terenu.

Nakład pracy studenta: [w godz.]

• Godziny zorganizowane:

- wykład 30

- ćwiczenia 15

• Samodzielna praca:

- wykonanie 5 ćwiczeń x 3 godz. 15

- wykonanie pracy semestralnej 10

- przygotowanie do każdego

wykładu i ćwiczeń (łącznie) 10

- przygotowanie do zaliczenia (test) 20

Razem ok. 100 godzin.

Literatura:

• Cymerman R. (red.), 2009, Podstawy planowania przestrzennego i

projektowania urbanistycznego. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego

• Dubel K., 1998, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu

przestrzennym. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko; Białystok.

• Geograficzne badania środowiska przyrodniczego. 2007, (red.

Richling A.) PWN. Warszawa

• Instrukcja opracowania Mapy geośrodowiskowej Polski. 2005,

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

• Lenart W., 2002, Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby

OOS. Ekokonsult; Gdańsk.

• Leszczycki S., 1977, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona

środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

• Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. 2005, (red.

Ryszkowski L., Kędziora R.) PAN. Poznań.

• Sas-Bojarska A., 2006, Przewidywanie zmian krajobrazowych w

gospodarowaniu przestrzenią. Wyd. Pol. Gd., Gdańsk

• Symonides E., 2007, Ochrona przyrody. Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu i ćwiczeń) student:

WIEDZA:

1. zna podstawowe pojęcia i uwarunkowania przyrodnicze i

proceduralne z zakresu planowania przestrzennego

2. zna najważniejsze akty prawne dotyczące planowania

przestrzennego oraz ochrony środowiska

3. zna treść przyrodniczą różnych dokumentów planistycznych

i strategicznych o charakterze krajowym, regionalnym oraz

sektorowym

4. zna wymagania ekologiczne i geośrodowiskowe w planowaniu

miejscowym, regionalnym i krajowym

5. zna podstawową metodologię sporządzania opracowań

waloryzujących środowisko przyrodnicze

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi wykorzystać wiedzę i doświadczenia geografii fizycznej i

innych nauk przyrodniczych w planowaniu regionalnym,

miejscowym oraz w tworzeniu i wykorzystaniu dokumentów

strategicznych

2. wyjaśnia wpływ wybranych czynników środowiskowych

na przydatność terenu dla głównych form zagospodarowania;

umie wskazać optymalne przeznaczenie terenu cennego

przyrodniczo

3. analizuje różnego rodzaju opracowania, decyzje, projekty i

koncepcje dotyczące przestrzeni i wykorzystywania środowiska z

punktu widzenia potrzeb ochrony przyrody, krajobrazu,

zrównoważonego rozwoju

POSTAWY:

1. rozpoznaje obecność błędów planistycznych wynikających

z niedostatecznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej

2. ocenia jakość wykorzystania wiedzy przyrodniczej przy

sporządzaniu planów i strategii

3. gromadzi i wykorzystuje na co dzień argumenty za poprawą ładu

przestrzennego kraju, w szczególności z koniecznym

poszanowaniem środowiska przyrodniczego i krajobrazu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie testu pisemnego złożonego z ok. 30 pytań (ok. 20 otwartych i ok. 10 zamkniętych).

Zaliczenie ćwiczeń jako średnia ocena przygotowywanych przez studenta opracowań.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.