Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy bioklimatologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-FPBC-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.7 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy bioklimatologii człowieka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Bez wymagań wstępnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach kursu zostaną omówione różne aspekty oddziaływania środowiska atmosferycznego na człowieka. Uwzględniony zostanie zarówno aspekt indywidualny jak i populacyjny (meteorotropizm, zdrowie).

Przeanalizowany zostanie także wpływ klimatu na niektóre dziedziny działalności człowieka (rekreacja, turystyka, planowanie przestrzenne).

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wykład obejmujący podstawy wiedzy o oddziaływaniu warunków pogodowych i klimatu na organizm człowieka.

W trakcie zajęć student nabędzie kompetencje w zakresie oddziaływania środowiska atmosferycznego na organizm człowieka.

Omówiony zostanie wpływ środowiska atmosferycznego na różne sfery życia człowieka (funkcjonowanie organizmu, zdrowie, efektywność rekreacji i leczenia klimatycznego, warunki pracy i codziennego bytowania itp.).

Treść:

Bodźce klimatyczne (źródła i intensywność): fizyczne, chemiczne, biologiczne.

Reakcje fizjologiczne na bodźce atmosferyczne.

Klimat a zdrowie (meteorotropizm, umieralność, zachorowalność).

Terapeutyczne właściwości klimatu.

Klimat a rekreacja, turystyka i sport.

Wpływ klimatu na warunki pracy i codziennego bytowania w warunkach miejskich i seminaturalnych.

Przestrzenne zróżnicowanie warunków bioklimatycznych w Polsce, Europie i na kuli ziemskiej.

Nakład pracy studenta:

Wykład - 15 godzin

Samodzielna praca studenta - 5 godzin

Razem - 20 godzin

Literatura:

1. K. Błażejczyk, Bioklimatyczne podstawy rekreacji i turystyki w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 192, 2004.

2. K. Błażejczyk, Z. Szyguła, Wpływ gorącego otoczenia na zdolność wysiłkową sportowca. Jak przygotować zawodnika do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach? Sport Wyczynowy 2004, 5-6/473-474, 45-63.

3. Bogucki J. (red), Biometeorologia turystyki i rekreacji. AWF w Poznaniu, 1999.

4. Flemming G., Klimat - środowisko - człowiek. WPRiL, Warszawa, 1983.

5. T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, Bioklimatologia człowieka. Metody ich zastosowania w badaniach bioklimatu Polski. IGiPZ PAN, Monografie 1, Warszawa 1997.

6. T. Kozłowska-Szczęsna, B. Krawczyk, M. Kuchcik, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka. IGiPZ PAN, Monografie 4, Warszawa 2004.

7. T. Kozłowska-Szczęsna, K. Błażejczyk, B. Krawczyk, D. Milanówka, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie. IGiPZ PAN, Monografie 3, 2002.

8. Kozłowski S., Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1986.

Efekty kształcenia:

Po zaliczeniu wykładu studenci:

- potrafią rozpoznać i interpretować bodźcowe warunki pogodowe,

- wiedzą, jakie typy bioklimatu występują w Polsce i na świecie,

- potrafią określić wpływ stanów pogody na zdrowie i życie ludzi oraz gospodarkę,

- wiedzą w jaki sposób mogą chronić się i przygotować na warunki meteorotropowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i kolokwium końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.