Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona gleb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-OCHGL-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona gleb
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie zaprezentowane są przejawy przekształceń pokrywy glebowej oraz sposoby przeciwdziałania niekorzystnym skutkom degradacji (problem strat materii organicznej, erozji, zmian cech fizycznych, zanieczyszczeń, przekształceń stosunków wodnych i in.). Studenci do wybranych zagadnień dokonują interpretacji zagrożeń gleb i proponują sposoby przeciwdziałania tym procesom.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Brak.

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z przejawami przekształceń gleb i pokrywy glebowej oraz sposobami osłabiania ich skutków niekorzystnych dla gospodarki i środowiska.

Treść:

Prezentowane zagadnienia dotyczą m.in. tematów:

- losy glebowej materii organicznej, problem strat i "zawartości granicznych";

- erozja, jej przejawy powody oraz techniczne sposoby przeciwdziałania, zagrożenie erozją gleb w regionach rolniczych oraz wykorzystywanych jako sezonowe pastwiska;

- ugniatanie gleb, niszczenie struktury, wypłukiwanie iłu i inne rodzaje zmian cech fizycznych gleb;

- zanieczyszczenie gleb metalami (źródła, rodzaje zanieczyszczeń), stężenia normatywne, akumulacja w glebach i organizmach, metody oczyszczania;

- przekształcenia gleb powodowane osuszaniem i nawadnianiem, zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie wtórne, renaturyzacja siedlisk "posthydrogenicznych";

- zakrywanie gleb przez trwałe obiekty inżynieryjno-techniczne, problem powierzchni biologicznie czynnych w aglomeracjach miejsko- przemysłowych;

- zagrożenia i problemy ochrony gleb w wybranych parkach narodowych.

Literatura:

1. Baran S, Turski R., 1996, Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb, Lublin, Wyd. Akademii Rolniczej.

2. Buczkowski R. Kondzielski I., Szymański T. 2002, Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Toruń, UMK.

3. Kowalik P. 2001, Ochrona środowiska glebowego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- zna główne przejawy degradacji gleb na świecie

- zna naturalne i antropogeniczne procesy degradacyjne gleb

- zna powiązania między glebą a innymi czynnikami glebotwórczymi

- zna sposoby przeciwdziałania degradacji gleb

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi korzystać z materiałów źródłowych przedstawiających cechy gleb i dokonywać z nich interpretacji

- ocenia wykorzystanie gleb

- analizuje zagrożenia gleb na degradację

- potrafi zinterpretować jakość gleb i zaplanować użytkowanie terenu

POSTAWY:

- docenia potrzebę ochrony gleb w Polsce i na świecie

- docenia potrzebę właściwego wykorzystania gleb.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Zaliczeniem przedmiotu jest test pisemny.

Poza tym w trakcie zajęć do wybranych tematów słuchacze indywidualnie przeprowadzają ukierunkowana analizę treści odpowiednio dobranych materiałów graficznych (mapy, obrazy satelitarne) i statystycznych.

Podstawą oceny jest również uczestnictwo w zajęciach (sprawdzana jest obecność).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.