Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska przyrodniczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ZMTG-OG Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska przyrodniczego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość obsługi komputera.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Nauka umiejętności pracy z urządzeniami GPS oraz oprogramowaniem pozwalającym na przetwarzanie i gromadzenie wyników pomiarów terenowych, w tym szczególnie technik inwentaryzacji, opisu i gromadzenia danych geograficznych i przyrodniczych oraz obiektów antropogenicznych (budowli, infrastruktury, itp.).

Zapoznanie z podstawami teorii wykonywania pomiarów geodezyjnych w zakresie zapewniającym możliwość wykonywania prawidłowych pomiarów GPS (systemy i układy odniesień przestrzennych), metodami pozyskiwania i analizy geodanych (serwery i serwisy internetowe), wykorzystania urządzeń geodezyjnych w celu podniesienia precyzji pomiarów.

UWAGA!!!

Przedmiot "Zastosowanie mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska przyrodniczego" składa się z wykładu (15 h) i ćwiczeń (45 h), należy zapisać się i uczęszczać na oba rodzaje zajęć. Osoby które zarejestrują się tylko na jeden typ zajęć, zostaną z tego przedmiotu wyrejestrowane.

Pełny opis:

Tematyka proponowanych wykładów obejmie takie zagadnienia, jak:

- wprowadzenie do geodezyjnych systemów i układów odniesienia,

- podstawy odwzorowań kartograficznych i układów współrzędnych stosowanych w Polsce,

- satelitarne techniki i metody pozycjonowania (GPS, GPS RTK, inne),

- pozyskiwanie danych z obrazów cyfrowych,

- wybrane metod przetwarzania i analiz danych przestrzennych.

W ramach ćwiczeń zostaną zrealizowane następujące zagadnienia:

- zapoznanie uczestników z instrumentarium umożliwiającym realizacje pomiarów terenowych i kameralnych w celu pozyskania danych przestrzennych,

- trening wykonywania pomiarów odbiornikami satelitarnymi metodami względnymi RTK oraz DGPS z wykorzystaniem transmisji poprawek w sieci geodezyjnej ASG-EUPOS,

- pozyskiwanie danych z map i innych zobrazowań analogowych i cyfrowych,

- przetwarzanie danych pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości programów zaliczanych do systemów informacji geograficznej.

Literatura:

1. Bielecka E. 2006, Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Warszawa, Wydawnictwo PJWSTK.

2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. 2007, GIS. Obszary zastosowań. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. System informacji topograficznej kraju, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

5. Tomlinson R. 2008, Rozważania o GIS. Warszawa, ESRI Polska Sp. Z o.o.

6. Werner P., 2004, wyd. II poszerzone i uaktualnione, Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa, Jar Sp. z o.o.

7. Przewłocki S., 2008, Geomatyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Specht C., 2007, System GPS. Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum.

9. Banasik P., Cichociński P., Czaja J., Góral W., Kozioł K., Krzyżek R., Kudrys J., Ligas J., Skorupa B., 2011, Podstawy Geomatyki. Kraków, Wydawnictwo AGH.

10. Gleason S., 2009, GNSS Applications and Methods. Artech House.

Efekty kształcenia:

Nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami GPS oraz przyrządami pozwalającymi na interaktywny proces inwentaryzacji zjawisk i obiektów w terenie, analizę danych geograficznych i przyrodniczych, w tym ich gromadzenie i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie obowiązującego systemu gromadzenia danych przestrzennych w Polsce i UE.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe, wykład, zajęcia kameralne w pracowni komputerowej.

Kryteria oceniania: ocenianie ciągłe, projekt zaliczeniowy (ćwiczenia), test (wykład).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.