Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony środowiska - aspekty administracyjno-prawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPA65-MSOS Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska - aspekty administracyjno-prawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z głównymi instytucjami polskiego prawa ochrony środowiska. Uzyskana wiedza ma umożliwić zrozumienie podstawowych mechanizmów prawnych przeciwdziałania degradacji środowiska i płynących z nich obowiązków, a także praw i to zarówno dla organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, jak i zwykłych obywateli. W konsekwencji zaś dostarczyć podstaw warsztatu zawodowego w tej dyscyplinie prawniczej oraz przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji ekologicznej. Wykład ukierunkowany jest szczególnie na te zagadnienia prawnej ochrony środowiska, które pozostaje w istotnym związku z obowiązkami i kompetencjami organów administracji publicznej.

Pełny opis:

Wykład przewiduje omówienie i przeprowadzenie analizy regulacji prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska. W powyższym zakresie omówione będę m. in. zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, problematyki posiadaczy odpadów, podmiotów korzystających ze środowiska, a także statusu przedsiębiorcy w świetle przepisów ochrony środowiska. Ponadto, przedmiotem wykładu jest omówienie problematyki standardów emisyjnych i standardy jakości środowiska, pozwoleń na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz innych decyzji związanych z korzystaniem ze środowiska. Ponadto w trakcie wykładu omówiona zostanie problematyka ochrony środowiska w działalności inwestycyjnej (m. in. kwestia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz kryteria odpowiedzialności prawnej za naruszenie wymagań ochrony środowiska). Analiza zostanie oparta na polskiej i europejskiej literaturze.

Literatura:

1."Prawo ochrony środowiska. Podręcznik", Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005, 1078 stron.

2."Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania", Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2004, 318 stron.

3."Przepisy o opakowaniach oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Komentarz", red. Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 336 stron.

4."Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz." Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003, 90 stron.

5."Udział społeczeństwa we wdrażaniu prawa ekologicznego Unii Europejskiej. Poradnik dla organizacji pozarządowych", Polska Zielona Sieć, Warszawa 2000.

6."Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz", red. Jerzy Jendrośka, wsp. red. Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001, 1045 stron.

7."Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Komentarz", red. Jan Jerzmański, wsp. red. Magdalena Bar, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2002, 528 stron.

Efekty kształcenia:

Konstrukcja procesu dydaktycznego zakłada, że student ma otrzymać zasób wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę problematyki ochrony środowiska. Chodzi nie tylko o teoretyczne rozpoznanie zjawiska, które napotyka, ale tez sposoby poszukiwania środków prawnych, które maja w określonym stanie faktycznym przynieść zamierzony efekt procesowy. Przedstawienie konstrukcji prawnych i ich specyfiki pozwolić ma uczestnikowi zajęć ustalić kryteria i skutki procesowy określonych zdarzeń oraz ich krótko i długofalowych następstw.

Ponieważ postępowanie instancyjne, któremu poświęcone są zajęcia może znaleźć kontynuację w postępowaniu przed sądem administracyjnym, istotne jest zrozumienie relacji pomiędzy tymi postępowaniami i wpływ czynności podejmowanych w toku czynności organów administracji na ich ocenę sądową. Pomimo zatem tego, iż tematyką zajęć jest postępowanie instancyjne, widza uzyskana z prezentowanej materii ma zobrazować szerszy skutek w postaci znaczenia podejmowanych czynności dla ostatecznej oceny sprawy.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy oceniani są na podstawie dwóch zasadniczych kryteriów. Pierwszym jest wynikający z regulaminu studiów zespół wymogów odnoszący się do obecności i udziału w zajęciach. Drugie kryterium polega na ocenie indywidualnego zaangażowania studenta w prace na zajęciach. W tym zakresie brana jest pod uwagę aktywność, gotowość do udziału w dyskusji oraz zaangażowanie toku w procesu dydaktycznego.

Oba kryteria brane są pod uwagę w procesie oceniania. Dla uzyskania zaliczenia kryterium stanowią minimalne wymagania wynikające - jak powiedziano - z regulaminu studiów. Ocena na stopień wymaga przedstawienia szczególnej aktywności w toku zajęć lub dodatkowej rozmowy z prowadzącym przewidzianej w ostatnich zajęciach w cyklu spotkań. Możliwe są także dodatkowe spotkania w sytuacji gdy aktywny student chce pogłębić swoją widzę z zakresu materii objętej zajęciami. W takim wypadku po uzyskaniu dodatkowej literatury student może rozszerzyć zasób uzyskiwanej wiedzy i podnieść ocenę z zajęć.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.