Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozarządowe inicjatywy lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10PILL2 Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Pozarządowe inicjatywy lokalne
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty 1 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty 2 roku - Kryminologia, II stopień
Przedmioty fakultatywne - I i II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami rozwoju lokalnego w oparciu o pozarządowe inicjatywy lokalne. W trakcie zajęć omówione zostaną, strategie i metody takich działań, szczegółowe techniki pobudzania mieszkańców do uczestniczenia w nich, a także socjologiczne uwarunkowania skutecznej ich realizacji. Zaprezentowane zostaną modelowe przykłady

programów społecznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju lokalnego, a także przykłady oddolnej aktywności niezoprganizowanych grup obywaateli.

Powyższe zagadnienia przedstawione będą w powiązaniu z koncepcją kapitału społecznego, rozwoju lokalnego oraz badań socjologicznych na temat aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym. Możliwe są wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych realizujących takie programy, a także wizyty praktyków na zajęciach.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zapoznawani są ze strategiami i metodami przeprowadzania zmiany społecznej na poziomie lokalnym przez pozarządowe inicjatywy obywatelskie. Przedstawione zostaną różne formy działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, ich wpływ na poprawę sytuacji w różnych obszarach życia społeczności lokalnych, a także socjologiczne uwarunkowania skutecznej realizacji tego typu inicjatyw. W szczególności omawiane będą polskie i amerykańskie programy społeczne mające na celu: wzmocnienie więzi lokalnych i (metody wyłaniania liderów i budowania przywództwa lokalnego, animacja społeczno – kulturalna); rozwoju filantropii lokalnej (fundusze lokalne); wzmocnienie grup zmarginalizowanych (inicjatywy na rzecz kobiet, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych); polityczne mobilizowanie w kierunku protestu i konsensusu, poprawę sytuacji ekonomicznej społeczności (inicjatywy z dziedziny ekonomii społecznej m.in kluby pracy, inkubatory przedsiębiorczości, banki czasu, spółdzielnie socjalne); Powyższe zagadnienia przedstawione będą w powiązaniu z koncepcjami zrównoważonego rozwoju lokalnego, zastosowaniem teorii kapitału społecznego do analizy układów lokalnych oraz badań socjologicznych na temat aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i jej kulturowych uwarunkowań.Zajęcia przeprowadzane będą w formie warsztatowej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W koncowej częsci zajęć studenci mają obowiązek przygotowania projektu na inicjatwę lokalną.

Literatura:

Axelrod, R. H. 2004. Jak angażować skutecznie ludzi w działania? – You Don,t Have to Do It Alone .

100 rzeczy, które można zrobić na rzecz społeczności lokalnej - materiały po angielsku.

Bogacz Wojtanowska E. 2008. Tworzenie sieci , budowanie partnerstwa: Gościniec: w: T. Kazimierczak i K Hernik: Społeczność lokalna w działaniu, ISP.

Chaskin, R. J. Brown, P. . Venkatesh, S Vidal A., 2001, Building Community Capacity, New York. –r. I. II. 5.

Cal 2003., Od pomocy do samopomocy, CAL, Warszawa str. 7-14

Cal 2002. Cal jako metoda rozwoju społeczności lokalnej . CAL .

Dobrowolska A., Leszczyńska J. 2008: Dolina Strugu , w laboratorium współpracy partnerskiej w: T. Kazimierczak i K Hernik: Społeczność lokalna w działaniu, ISP.

Gajewski M. 1996. Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, Phare

Gęsicka G., 2002. Instytucje rozwoju lokalnego. Phare .

Hernik K. , Kisiel J., 2008, Zielona Gęś w Rodakach , czyli jak przekuć sukces projektu na rozwój społeczności lokalnej w:

Hryniewicka A., 2008, Dokudów – niewykorzystana szansa w: T. Kazimierczak i K Hernik: Społeczność lokalna w działaniu, ISP.

Jordan P., 2007. Po co nam samopomoc? w: Samopomoc – razem przezwyciężymy trudności, w: P. Jordana, red. Boris, Warszawa

Kazimierczak T. 2008: Zrozumieć ekonomię społeczną, w : Kapitał spoleczny i ekonomia społeczna , red. T. Kazimierczak i M Rymsza ISP ,

Lewenstein, B.. 2004. Zasoby lokalne: zarys koncepcji, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFIS PAN.

Leś E. 2000. Od Filantropi do pomocniczości. IPS. R. II.

Lipka K. 2008, Łykoszyn - wieś zawiedzionych nadziei, w: T. Kazimierczak i K Hernik: Społeczność lokalna w działaniu, ISP.

Olech H., 2008, Wprowadzenie zmian : wybór teorii do wykorzystania w animacji społecznej w: Zmiana w społeczności lokalnej, ISP. Red. T. Kazimierczak, Warszawa.

Mołda S., i Skrzypczak B., 2003, Ośrodek kultury i aktywności lokalnej w poszukiwaniu modelu instytucji społecznościowej . CAL

Rojek „R. Klub pracy „ Phare 1996

Efekty uczenia się:

1. Ma poszerzoną wiedze z zakresu instytucji społeczeństwa obywatelskiego i ich wpływu na rozwiązywanie problemów społecznych.

2. Ma poszerzoną wiedzę na temat metod i technik animacji społecznej a także modelowych programów społecznych, realizowanych przez instytucje społ. obywatelskiego.

3. Potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczna i pozyskiwać dane do przygotowania procesu zmiany społecznej na poziomie lokalnym przy wykorzystaniu instytucji społ. obywatelskiego.

4. Potrafi tworzyć zespoły zadaniowe i aktywnie w nich uczestniczyć różnych rolach.

5. Potrafi tworzyć projekty społeczne i aktywnie w nich uczestniczyć

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła – aktywność i przygotowanie na zajęcia

Referat będący studium przypadku danego programu społecznego

Prezentacja pracy grupowej dot. opracowania projektu społecznego .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.