Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-213bASD
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka dyskretna 1000-212bMD
Wstęp do programowania 1000-211bWPI
Wstęp do programowania (podejście funkcyjne) 1000-211bWPF

Skrócony opis:

Projektowanie i analiza algorytmów. Przegląd podstawowych algorytmów i struktur danych. Doskonalenie praktycznych umiejętnosci w projektowaniu i programowaniu poprawnych i wydajnych algorytmow oraz w posługiwaniu się gotowymi bibliotekami algorytmów i struktur danych.

Pełny opis:

Podstawowe zasady analizy algorytmów

Metody projektowania wydajnych algorytmów

Sortowanie

Selekcja

Kolejki priorytetowe

Wyszukiwanie i słowniki

Problem "Find-Union" i jego zastosowania

Algorytmy grafowe

Wyszukiwanie wzorca w tekstach

Tekstowe struktury danych

Literatura:

L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów, PWN, 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy z zakresu programowania, algorytmów i złożoności (K_W02),

- podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, poprawność, metoda niezmienników, złożoność obliczeniowa) (K_W04),

- podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, zbiory, struktury, pliki, wskaźniki i referencje, struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa i grafy) (K_W05)

Umiejętności - absolwent potrafi:

- zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania związanych z informatyką zadań (K_U01),

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programować algorytmy; wykorzystywać podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych (K_U07),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01),

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe za pracę podczas laboratoriów i ćwiczeń oraz za egzamin. Laboratorium polega na zrealizowaniu szeregu projektów programistycznych, których celem jest zaprojektowanie i zaimplementowanie wydajnych algorytmów dla wybranych problemów algorytmicznych. Na ćwiczeniach projektuje się i analizuje teoretycznie algorytmy i struktury danych pod kątem ich złożoności obliczeniowej. Wiedza i umiejętności zdobywane na ćwiczeniach są weryfikowane podczas dwóch klasówek. Osoby z zaliczonym laboratorium i ćwiczeniami przystępują do egzaminu, który składa się z trzech części: praktycznej - weryfikującej praktyczne umiejętności projektowania i implementowania wydajnych algorytmów, testowej - sprawdzającej encyklopedyczną wiedzę podaną na wykładzie oraz zadaniowej - weryfikującą umiejętności zastosowania wiedzy podanej na wykładzie i ćwiczeniach.

Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Diks
Prowadzący grup: Krzysztof Diks, Krzysztof Fleszar, Łukasz Kowalik, Mirosław Kowaluk, Adam Malinowski, Jana Masaříková, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Łukasz Sznuk, Tomasz Waleń, Marcin Wierzbiński, Anna Zych-Pawlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Diks
Prowadzący grup: Krzysztof Diks, Krzysztof Fleszar, Łukasz Kowalik, Mirosław Kowaluk, Adam Malinowski, Marcin Mucha, Wojciech Nadara, Jakub Radoszewski, Tomasz Waleń, Anna Zych-Pawlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)