Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bSIK
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Architektura komputerów i sieci 1000-212bAKS
Programowanie współbieżne 1000-213bPW
Wstęp do programowania 1000-211bWPI

Skrócony opis:

Zasady działania, projektowania i konfigurowania sieci komputerowych. Model wielowarstwowy. Przegląd najważniejszych protokołów sieciowych. Podstawy bezpieczeństwa sieci.

Pełny opis:

* Sieci komputerowe - podstawowe pojęcia, modele warstwowe

* Warstwa fizyczna i warstwa łącza

- Charakterystyki różnych sposobów transmisji: światłowód, skrętka miedziana, fale radiowe

- Ethernet, techniki przełączania, budowa sieci lokalnych, protokół STP, VLAN

- Sieci bezprzewodowe (WiFi, Bluetooth)

* Warstwa sieciowa i transportowa

- Adresy IP, maska podsieci, adresowanie, przekazywanie pakietów

- Translacja adresów (NAT), rozgłaszanie, komunikacja grupowa

- Zawodna komunikacja pakietowa (IP, UDP)

- Niezawodna komunikacja strumieniowa (TCP)

- Protokoły wspierające (ARP, ICMP)

- Zaawansowane trasowanie międzyoperatorskie

* Warstwy wyższe

- Architektura klient-serwer vs. P2P

- System nazw domenowych (DNS)

- Protokół automatycznej konfiguracji interfejsu sieciowego (DHCP)

* Podstawy bezpieczeństwa

- Rodzaje ataków sieciowych i sposoby obrony

- Bezpieczeństwo operacyjne (zapory ogniowe)

- Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, podpis elektroniczny, ustalanie klucza

- Bezpieczne protokoły różnych warstw, np. TLS, IPsec

Literatura:

- J.F Kurose, K.W.Ross: Sieci komputerowe, ujęcie całościowe, Wydanie VII, Helion 2018

- Andrew S. Tanenbaum, Nick Feamster, David J. Wetherall Computer Networks, 6th Edition. Pearson, 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy z zakresu technologii sieciowych (K_W02),

- technologie sieciowe, w tym podstawowe protokoły komunikacyjne, podstawowe mechanizmy zapewniania bezpieczeństwa (protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) oraz zasady budowy aplikacji sieciowych (modele wielowarstwowe w tym TCP/IP, model klient-serwer) (K_W11)

Umiejętności - absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09),

- zaprojektować i skonstruować proste aplikacje sieciowe (K_U12),

- dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne przesyłanie; posługiwać się narzędziami kompresji i szyfrowania danych (K_U13),

- wykonać analizę istniejących rozwiązań informatycznych, w szczególności: ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych, wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych, wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych (K_U18)

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01),

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu ustalana jest na podstawie łącznej liczby punktów z laboratorium i egzaminu. Szczegółowe zasady oceniania opisane są w kursie przedmiotu na wydziałowej platformie Moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Janowska
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Tomasz Kanas, Paweł Parys, Marcin Peczarski, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=2039
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Peczarski
Prowadzący grup: Agata Janowska, Zbigniew Jurkiewicz, Paweł Parys, Marcin Peczarski, Łukasz Sznuk, Maciej Zielenkiewicz
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=2039
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)