Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje WWW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-214bWWW
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje WWW
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Bazy danych 1000-213bBAD
Programowanie obiektowe 1000-212bPO

Skrócony opis:

Techniki i narzędzia programistyczne stosowane do budowy aplikacji i serwisów WWW. Protokoły używane do komunikacji między serwerem a przeglądarką, budowa serwera internetowego, wybrane zagadnienia dotyczące wydajności aplikacji webowych i ich bezpieczeństwa.

Pełny opis:

- CSS

- JavaScript / TypeScript

- DOM, Zdarzenia

- Wprowadzenie do Node.js i Express.js

- Przesyłanie danych pomiędzy klientem a serwerem

- Przechowywanie danych z użyciem relacyjnych baz danych

- Identyfikacja i autoryzacja użytkowników, bezpieczeństwo

- Aplikacje jednostronicowe i PWA

- Współczesne frameworki do tworzenia aplikacji

- Grafika, wizualizacje, multimedia

- Budowanie i dostarczanie aplikacji

- Usprawnianie aplikacji

- Użycie mechanizmów aplikacji WWW do tworzenia programów

- WebAssembly

Literatura:

1. Specyfikacje TLS https://datatracker.ietf.org/wg/tls/documents/

2. Specyfikacje HTML http://www.w3.org/TR/html5/

3. Specyfikacje HTTP http://www.w3.org/Protocols/Specs.html

4. Specyfikacja ECMAScript http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

5. Dokumentacja Django https://docs.djangoproject.com/

6. Dokumentacja AngularJs https://angularjs.org

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- teoretyczne podstawy z zakresu programowania, technologii sieciowych, wybranych języków i paradygmatów programowania (K_W02),

Umiejętności - absolwent potrafi:

- pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie (K_U02),

- pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym (K_U05),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (K_U09),

- tworzyć proste, bezpieczne aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych oraz projektować dla nich wygodny interfejs użytkownika (K_U14),

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01),

- pracy z poszanowaniem uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka (K_K02),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz wyszukiwania informacji w literaturze oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K03),

- wypełniania zobowiązań społecznych związanych z racjonalnym i bezpiecznym przetwarzaniem danych (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Punktowane zadania domowe, punkty za aktywność na zajęciach i punkty z egzaminu zsumowane dadzą wynik, na podstawie którego wystawiona zostanie ocena.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ciebiera
Prowadzący grup: Marcin Benke, Krzysztof Ciebiera, Paweł Kucharczyk, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Barbara Poszewiecka, Krzysztof Rogowski, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ciebiera
Prowadzący grup: Marcin Benke, Krzysztof Ciebiera, Paweł Kucharczyk, Antoni Mikos-Nuszkiewicz, Barbara Poszewiecka, Tomasz Waleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)