Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza zanieczyszczeń środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OAZSP-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.205 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Analiza zanieczyszczeń środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada umiejętność analizy studialnej i terenowej.

Skrócony opis:

W ramach zajęć przedstawione zostaną cele, dla których dokonuje się opróbowania poszczególnych komponentów środowiska. W zależności od zapotrzebowania dokonywany będzie wybór miejsca poboru próbek –lokalizacja. W laboratorium dokonana zostanie charakterystyka próbek oraz ich analiza według odpowiednich procedur, i przełożenie ich na potrzeby charakterystyki obszaru badań.

Pełny opis:

Cel, lokalizacja charakterystyka i analiza opróbowania, wybór próbek

Ocena stanu środowiska w oparciu o wiedzę dotyczącą bioindykacji, z wykorzystaniem skali porostowej.

Mineralizacja próbek organicznych w celu przygotowania badanego materiału do dalszych analiz.

Oznaczanie wilgotności i organiki w próbkach gleb i gruntów.

Oznaczanie granulacji próbek

Analiza składu mineralnego gleb i gruntów.

Badanie pojemności właściwej gleb i gruntów.

Wykonanie i analiza mapy zagospodarowania przestrzennego w celu wydzielenia obszarów występowania gruntów antropogenicznych.

Badanie próbek wód na zawartość chlorków, siarczanów i azotanów.

Oznaczanie fosforu w wodach powierzchniowych i ściekowych.

Przygotowanie programu badań monitoringowych w oparciu o uzyskane informacje dotyczące badanych próbek.

Literatura:

„Ochrona wód podziemnych” w „Podstawy hydrogeologii stosowanej” 2006, 464-484

Witczak, Kania, Kmiecik 2013. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Inspekcja ochrony środowiska. Biblioteka monitoringu środowiska. Warszawa.

Namieśnik, Jamrugiewicz, Pilarczyk, Torres 2000. Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy. Wyd. Naukowo-Techniczne. Warszawa.

Myślińska E. Laboratoryjne badanie gruntów i gleb.

Szczepaniec–Cięciak E., Kościelniak P. 1999. Chemia środowiska: ćwiczenia i seminaria. Wyd. UJ.

Efekty uczenia się:

Student uzyska praktyczną wiedzę dotyczącą realizacji zadań dla oceny stanu środowiska przyrodniczego.

K_W02 rozumie skomplikowane powiązania abiotyczno-biotyczne sprzężone w obiegu geochemicznym i biogeochemicznym pierwiastków w obecnej biosferze i rozumie ich historię;

K_W03 ma wiedzę w zakresie wpływu człowieka na przebieg procesów przyrodniczych;

K_W04 zna pojęcia z zakresu ekotoksykologii oraz główne substancje toksyczne występujące w środowisku;

K_W05 posiada wiedzę z zakresu hydrologicznych i hydrogeologicznych podstaw kształtowania się zasobów wodnych oraz ich ochrony;

K_W12 posiada wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w opracowaniach środowiskowych i geologiczno-środowiskowych;

K_W16 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę zarówno laboratoryjną, jak i terenową;

K_U01 wykonuje oraz opisuje proste i zaawansowane zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo;

K_U02 planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w ochronie środowiska;

K_U05 organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii;

K_U06 posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony środowiska w języku polskim i angielskim;

K_U07 wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

K_U08 ocenia krytycznie informacje o środowisku;

K_U11 identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych;

K_U12 sporządza proste raporty i opracowania oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych, umie ocenić krytycznie takie opracowania;

K_U14 potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności gospodarczej;

K_U16 potrafi wykorzystać w praktyce metody geochemiczne oraz bioindykacyjne stosowane w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska;

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespołach zarówno w laboratorium, jak i w trakcie prac terenowych, przyjmując w niej różne role,

K_K04 potrafi odpowiednio określić gradację problemów służących realizacji określonego;

K_K06 rozumie potrzebę stałej weryfikacji pozyskiwanych informacji poprzez systematyczne zapoznawanie się z opracowaniami naukowymi;

K_K07 jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań ochrony środowiska;

K_K08 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji oraz znajdowania nowych metod w celu rozwiązywania problemów badawczych;

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych;

K_K10 jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska;

K_K12 docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych;

K_K13 rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki badań i analiz powinny być zebrane w formie raportu i opracowania graficznego.

Drugą składową oceny końcowej jest sprawdzenie wiedzy teoretycznej w formie kolokwium.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktikum, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kałmykow-Piwińska
Prowadzący grup: Agnieszka Kałmykow-Piwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.