Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń (dla kierunku geologia stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGGOW3Z
Kod Erasmus / ISCED: 07.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń (dla kierunku geologia stosowana)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z dziedziny wiertnictwa, geochemii, petrologii.

Skrócony opis:

Zajęcia „Geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń” będą stanowiły uzupełnienie oraz znaczne rozszerzenie problematyki z przedmiotów „Wiertnictwo z elementami górnictwa” oraz „Wstęp do geofizyki”, ukierunkowane na zagadnienia aplikacyjne. Wykład jest dwudzielny.

Pierwsza część stanowi o zadaniach i pracy geologa na wiertni. Omawiany jest zakres obowiązków geologa na wiertni w tym nadzór i dozór pracy wiertaczy, opis próbek (zwierciny i rdzeń wiertniczy), wykonywanie aktualnego profilu geologicznego. Dodatkowo są też omawiane uprawnienia geologiczne do pracy na wiertni.

W drugiej części wykładu są omawiane procedury wykonywania pomiarów geofizycznych w otworze wiertniczym oraz zagadnienia interpretacyjne. Szczególny nacisk jest położony na interpretację ilościową (litologia i właściwości petrofizyczne skał). Badania geofizyczne stanowią obecnie jedną z najważniejszych metod w prospekcji złożowej.

Pełny opis:

1. Cel i zakres prowadzenia prac wiertniczych

2. Geologiczna obsługa wierceń

2.1. Zadania geologa na wiertni

2.2. Opis rdzeni wiertniczych

2.3. Opis prób okruchowych

2.4. Wykonanie profilu geologicznego

3. Geofizyczna obsługa wierceń

3.1. Cel i zakres badań geofizycznych w otworze wiertniczym

3.2. Projekt prac geofizycznych w otworze wiertniczym

3.3. Wykonanie pomiarów

3.4. Interpretacja wyników

4. Dozór i nadzór geologiczny na wiertni

4.1. Dozór nad zamykaniem poziomów wodonośnych

4.2. Dozór nad rdzeniowaniem

4.3. Uprawnienia geologiczne

Literatura:

Wojnar Karol „Wiertnictwo. Technika i technologia”. Wydawnictwa AGH. Kraków 1997.

Stanisław Plewa „Geofizyka wiertnicza”. Wydawnictwo Śląsk 1972

Malcolm Rider „The Geological Interpretation of well Logs” 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna zakres obowiązków geologa na wiertni

– potrafi wykonać opis próbek okruchowych i rdzeni wiertniczych

– potrafi wykonać profil geologiczny

– potrafi przeanalizować zmienność krzywych geofizycznych pod kątem geologiczno złożowym

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 – dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 – zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W07 – zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 – rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W09 – przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych)

K_W11 – rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W14 – zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W17 – zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych

K_W19 – zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 – dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U12 – planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii

K_K03 – doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K04 – jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K06 – weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K07 – jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K09 – rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenia pisemne na ćwiczeniach i wykładzie. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie dwóch pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładu. Końcowa ocena jest średnią arytmetyczną dwóch ocen pozytywnych z ćwiczeń i wykładu. Na ćwiczeniach dopuszcza się nieobecność na dwóch zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Poszytek
Prowadzący grup: Anna Poszytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)