Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrogeochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OHGHW-GES Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrogeochemia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. I roku stud. II st. GES na spec. Hydrogeologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres badań hydrogeochemii i ich praktyczne znaczenie. Związki hydrogeochemii z innymi naukami. Pochodzenie wody na Ziemi. Zarys teoretycznych podstaw chemii wody i hydrogeochemii. Wietrzenie a skład wód podziemnych strefy aktywnej wymiany. Wpływ parowania i mieszania się wód podziemnych na ich chemizm. Systemy hydrogeochemiczne w skałach krzemianowych. Minerały ilaste. Procesy wymiany jonowej i adsorpcji. Systemy hydrogeochemiczne w skałach węglanowych. Substancje organiczne w wodach podziemnych. Procesy utleniania i redukcji, równowagi redoks. Zanieczyszczenia antropogeniczne i geogeniczne. Wskaźniki zanieczyszczeń. Substancje zanieczyszczające wody podziemne. Główne rodzaje ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych. Zastosowania modelowania geochemicznego wód. Metody badań hydrogeochemicznych. Interpretacja i wykorzystywanie badań chemizmu wód podziemnych. Ocena jakości wód podziemnych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z:

- związkami hydrogeochemii z innymi naukami przyrodniczymi, potrzebie i korzyściami badań interdyscyplinarnych;

- cechami fizyczno-chemicznymi i składnikami wód podziemnych;

- formami występowania składników w wodach podziemnych, w tym przede wszystkim specjacjami rozpuszczonymi, metodami ilościowej oceny specjacji w wodach;

- czynnikami, procesami i reakcjami wpływającymi na dostarczanie i usuwanie materii do/z wód podziemnych, a w szczególności: roli substancji pochodzących z depozycji atmosferycznych, wpływie procesów w pokrywie roślinnej i glebie, wpływie ewapotranspiracji, rozpuszczaniu i transformacji minerałów w strefie wietrzenia, najważniejszymi reakcjami chemicznymi związanymi z transferem protonów i elektronów, roli materii organicznej zawartej w wodonoścu i w wodach podziemnych, roli mieszania się wód podziemnych;

- wpływie działalności człowieka na chemizm wód podziemnych, w tym wpływ najważniejszych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych;

- podstawowymi zasadami metod modelowania geochemicznego wód podziemnych;

- zasadami metodyki badań hydrogeochemicznych, w tym: projektowaniem i przygotowaniem punktów badawczych, technikami poboru próbek wód, utrwalaniem i postępowaniem z próbkami, terenowym i laboratoryjnym programem zapewnienia jakości/kontroli jakości (QA/QC);

- zasadami oceny jakości wód podziemnych.

Literatura:

- Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002. Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. PWN, Warszawa

- Macioszczyk A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. PWN, Warszawa

- Macioszczyk A., 1987. Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa

- Zuber A. (red.), 2007. Metody znacznikowe w badaniach hydrogeologicznych. Poradnik metodyczny. Ministerstwo środowiska, Warszawa

- Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

- Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995. Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metody ich oznaczania. T.1, T.2. Biblioteka Monitoringu Środowiska PIOŚ, Warszawa

- Akty prawne związane z tematyką przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- planuje zakres i harmonogram terenowych i laboratoryjnych badań fizyczno-chemicznych wód podziemnych;

- ocenia jakość i dokonuje selekcji danych hydrochemicznych;

- interpretuje pochodzenie składu chemicznego wód podziemnych;

- interpretuje związki chemizmu wód podziemnych z chemizmem innych elementów środowiska;

- ocenia przydatność wód podziemnych dla różnych potrzeb (wody pitne, wody butelkowane, wody lecznicze);

- ocenia stopień zanieczyszczenia geogenicznego i antropogenicznego wód podziemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończony egzaminem na ocenę (aby przystąpić do egzaminu, student musi mieć pozytywną ocenę z ćwiczeń).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.