Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartowanie hydrogeologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKHYD4P
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kartowanie hydrogeologiczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna podstawowe pojęcia związane z następującymi zagadnieniami: systematyka wód podziemnych, rodzaje wód podziemnych ze względu na rodzaj ośrodka i przestrzeni hydrogeologicznej, rodzaje i charakterystyka warstw wodonośnych, podstawy hydrogeologicznej systematyki regionalnej, występowanie wód w różnych strukturach i środowiskach geologicznych, podstawowe zagadnienia dotyczące hydrologii i hydrauliki (m.in. rodzaje rzek ze względu na stosunek do wód podziemnych, wysokość hydrauliczna, spadek hydrauliczny itp.).

oraz formy przedstawiania analiz chemicznych wód podziemnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi rodzajami map hydrogeologicznych, metodyką praktycznego wykorzystywania informacji hydrogeologicznych w nich zawartych oraz praktycznym wykonywaniem wybranych rodzajów map i opracowań graficznych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z ćwiczeń realizowanych w formie praktikum.

Każde ćwiczenie poprzedzone jest wprowadzeniem teoretycznym. Studenci zapoznają się z najważniejszymi opracowaniami kartograficznymi dotyczącymi hydrogeologii Polski, najważniejszymi podziałami hydrogeologicznymi kraju oraz nabywają umiejętności związane z opisywaniem i analizą warunków hydrogeologicznych dowolnego obszaru.

W następnej kolejności, na podstawie rzeczywistych materiałów terenowych, praktycznie wykonują wybrane rodzaje map i innych graficznych opracowań.

Literatura:

MACIOSZCZYK A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN. Warszawa.

PAZDRO, Z., KOZERSKI, B. 1990. Hydrogeologia. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa (wyd. IV),

TUREK S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu słuchacz:

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_U12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

K_K12 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

Metody i kryteria oceniania:

Oddanie poprawnie wykonanych wszystkich zadań. Ocena końcowa na podstawie ustnego kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem jakości oddanych prac.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszczalne są trzy usprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach wymaga wykonania prac realizowanych na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Porowska
Prowadzący grup: Dorota Porowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Porowska
Prowadzący grup: Dorota Porowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)