Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody eksploatacji złóż

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMEZ4CW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Metody eksploatacji złóż
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Górnictwo jest nauką obejmującą całokształt zagadnień związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych. Charakteryzuje różne techniki ich wydobycia (odkrywkowe, otworowe i podziemne), dostosowane do właściwości fizykochemicznych kopalin oraz geologiczno-górniczych warunków występowania złóż. Prognozuje również oraz określa metody przeciwdziałania ekologicznym zagrożeniom wywołanym prowadzeniem działalności górniczej. W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia formalno-prawne i projektowe związane z przygotowaniem rozpoznanego i udokumentowanego złoża do eksploatacji, zasady wykonywania górniczych robót udostępniających i eksploatacyjnych złóż kopalin różnymi metodami: odkrywkową, podziemną i otworową oraz działania związane z likwidacją kopalni i rekultywacją obszarów pogórniczych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom podstawowych wiadomości z metod eksploatacji złóż w zakresie niezbędnym dla zrozumienia wpływu warunków geologiczno-złożowych występowania kopaliny w górotworze, jej cech fizykochemicznych oraz parametrów jakościowych na wybór sposobu udostępnienia i eksploatacji złoża. W części dotyczącej przygotowania projektu budowy zakładu górniczego omawiane są unormowania prawne wynikające z Prawa geologicznego i górniczego określające tryb ubiegania się o koncesję na działalności górniczą i warunki jej udzielania. W części dotyczącej wykonywania robót górniczych omawiane są różne metody eksploatacji złóż, zasady wykonywania wyrobisk górniczych i ich przeznaczenie, zasady funkcjonowania kopalń oraz obowiązki geologów kopalnianych związane z geologiczną obsługą kopalń, w zakresie przewidzianym Prawem geologicznym i górniczym. Omawiane są przykłady zastosowania różnych metod eksploatacyjnych w złożach polskich. Dla złóż kopalin eksploatowanych metodą otworową omawiane są różne technologie eksploatacji dostosowane do właściwości fizykochemicznych kopalin oraz geologiczno-górniczych warunków występowania złóż, a także związane z tym zagrożenia dla górotworu i środowiska przyrodniczego. Dla złóż eksploatowanych odkrywkowo omawiane są zasady udostępnienia złoża, zdejmowania i składowania nadkładu, w tym zasady formowania „złóż antropogenicznych”, systemy eksploatacji oraz odwadniania wyrobisk. W przypadku złóż eksploatowanych metodami podziemnymi omawiane są sposoby udostępniania złoża, różne systemy eksploatacyjne, sposoby likwidacji wolnej przestrzeni po wyeksploatowanej kopalinie, sposoby przewietrzania i odwadniania wyrobisk, szkody górnicze oraz procedury związane z likwidacją podziemnych zakładów górniczych i rozliczeniem zasobów.

Literatura:

Guziel A., Wybrane działy górnictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997, 197.

Nieć M., Geologia kopalniana, Wyd. Geol., Warszawa, 1990, 504.

Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K., Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwa AGH Kraków 2009, 304.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna: 1) zasady eksploatacji kopalin na poziomie umożliwiającym dokonanie oceny celowości i metod podjęcia eksploatacji rozpoznawanego i dokumentowanego złoża w określonych warunkach geologiczno-złożowych, 2) zasady racjonalnej gospodarki jego zasobami oraz 3) obowiązki geologicznej służby górniczej w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W05 – zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych

K_W06 – ma wiedzę na temat parametrów ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych, podziemnych, kubaturowych, liniowych

K_W09 – przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

K_W11 – rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W13 – interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W14 – zna zasady korzystania z przestrzeni

K_W15 – zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_U10 – zna zasady korzystania z przestrzeni

K_U11 – planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny – ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi;

Zaliczenie poprawkowe ‒ ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Ćwiczenia:

Ocena prac projektowych

zaliczenie poprawkowe ‒ ocena pozytywna za prace projektowe

Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach podlegająca usprawiedliwieniu ‒ 2

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.