Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (hydrogeologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSD4H
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe (hydrogeologia)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na IV r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- metodyką badań hydrogeologicznych,

- podstawowymi danymi przyrodniczymi terenu pracy inżynierskiej,

- budową geologiczną i warunkami hydrogeologicznymi terenu pracy inżynierskiej (informacje literaturowe i materiały archiwalne).

Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych Hydrologia i Hydrogeologia oraz Kursie do wyboru prowadzonych na UW.

Skrócony opis:

Semestr zimowy: prezentacja literatury i wyników obliczeń do pracy inżynierskiej.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie zapoznanie się prowadzącego zajęcia oraz opiekunów prac inżynierskich z efektami analizy literatury fachowej oraz wynikami obliczeń i prac projektowych w zakresie tematu pracy inżynierskiej.

Literatura:

A. Macioszczyk (red.) – Podstawy hydrogeologii stosowanej, 2006, Wyd. PWN,

B. Paczyński, A. Sadurski (red.) - Hydrogeologia regionalna Polski. Tom I – Wody słodkie, Tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane, 2007, Państwowy Instytut Geologiczny,

Współczesne problemy hydrogeologii – tomy I – XVI, 1981 – 2013 r.,

Hydrogeology Journal – oficjalne czasopismo IAH (Międzynarodowa Asocjacja Hydrogeologiczna) - Executive Editor: Clifford I. Voss, 1992-2015,

Materiały niepublikowane związane z terenem badań do pracy inżynierskiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- poznaje metodykę prezentowania zagadnienia merytorycznego,

- charakteryzuje i ocenia zebrane przez siebie materiały do pracy inżynierskiej,

- poznaje i charakteryzuje zagadnienia związane z tematem pracy inżynierskiej.

W obszarze wiedzy:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W18 - ma wiedzę na temat rozumienia i stosowania podstawowych terminów w języku obcym (j. angielskim) w zakresie profesjonalnym

K_W20 - zna zasady pisania pracy naukowej i opracowywania projektów

W obszarze umiejętności:

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U03 - prezentuje publicznie wyniki własnej pracy

K_U05 - zna język obcy na poziomie B2, posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie geoinżynierii i geologii stosowanej w języku polskim i angielskim

K_U11 - planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej,

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe,

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K06 - weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K11 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczeniu seminarium:

- znacząca ilość zebranych materiałów archiwalnych i literatury fachowej,

- umiejętność interpretacji i prezentacji wyników obliczeń i prac projektowych,

- atrakcyjna forma wizualna przedstawionych prezentacji,

- aktywność w dyskusji po wygłoszonych referatach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Prowadzący grup: Ewa Krogulec, Jerzy Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)