University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Analysis of sedimentary basins - part 2

General data

Course ID: 1300-WABS2C-GES Erasmus code / ISCED: 07.304 / (0532) Earth science
Course title: Analysis of sedimentary basins - part 2 Name in Polish: Analiza basenów sedymentacyjnych - cz. 2
Department: Faculty of Geology
Course groups: (in Polish) Przedmiot sugerowany do wyboru na II sem. I r. stud. II st. GES na spec. Gospodarka surowcami miner.
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00
Language: Polish
Type of course:

elective courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Student posiada podstawową wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: Geologia historyczna, Geologia regionalna Polski, Tektonika, Geofizyka, Geologia złóż.

Short description: (in Polish)

Druga część 2-semestralnego przedmiotu dotyczy: pochodzenie i ewolucji basenów sedymentacyjnych oraz praktycznego wykorzystania ABS w geologii podstawowej i poszukiwawczej (w szczególności złóż węglowodorów).

Full description: (in Polish)

Ćwiczenia:

Część ćwiczeniowa jest ściśle powiązana z zakresem tematycznym wykładu i obejmuje geologiczna interpretacje przekrojów sejsmicznych, wykorzystanie geofizyki otworowej w ABS, wykonywanie map strukturalnych (czasowych i głębokościowych) na podstawie sejsmiki, wykonywanie map miąższościowych i litofacjalnych ilościowych na podstawie danych wiertniczych i tektonicznych, analizę subsydencji oraz analizę historii termicznej osadów z prognozowaniem możliwości generacji węglowodorów. Końcowym ćwiczeniem jest przygotowanie przez każdego studenta charakterystyki wybranego basenu sedymentacyjnego na świece poprzez pryzmat systemu naftowego.

Bibliography: (in Polish)

ALLEN, Ph.A. & ALLEN, J.R. 1993. Basin analysis. Blackwell Scientific

Publications; Oxford

EINSELE, G. 1982. Sedimentary Basins. Springer Verlag; Berlin-Heidelberg-New York

MIALL, A.D. 1985. Principles of sedimentary basin analysis. Springer Verlag; Berlin-Heidelberg-New York

TISSOT, B. P. & WELTE, D. H. 1984. Petroleum Formation and Occurrence. Springer.

Learning outcomes: (in Polish)

Ćwiczenia:

Student wykonuje różnorodne mapy i przekroje geologiczne posiłkując się danymi sejsmicznymi, karotażowymi i wiertniczymi. Potrafi konstruować mapy jakościowej i ilościowe z wykorzystaniem wiedzy tektonicznej i paleotektonicznej. Na podstawie danych wgłębnych zapoznaje się z technikami oceny historii termicznej i pogrążeniowej. Potrafii przygotować ocenę basenu sedymentacyjnego poprzez pryzmat elementów układu naftowego i wyróżnić w obrębie basenu sedymentacyjnego prowincje naftowe.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W01 – zna szczegółowo i rozumie problematykę procesów powstawania i różnicowania się skał w określonych środowiskach, zna wpływ tych procesów na kształtowanie się Ziemi

K_W02 – zna warunki i procesy prowadzące do powstawania złóż kopalin użytecznych, zna obszary ich występowania w Polsce i na świecie

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod analitycznych, zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W04 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady planowania badań

K_W05 – zna obowiązujące kryteria bilansowości właściwe dla danych kopalin, posiada wiedzę na temat zasobów surowców mineralnych Polski i świata

K_W06 – zna zasady prognozowania i określania obszarów perspektywicznych dla złóż kopalin użytecznych, metody udostępniania i eksploatacji złóż, zagrożenia środowiskowe związane z poszukiwaniem, eksploatacją złóż i ich rekultywacją

K_W08 – zna zasady termodynamiczne procesów geologicznych, zna wpływ ciśnienia i temperatury na powstawanie określonych faz mineralnych, zna warunki laboratoryjnego odtwarzania wybranych procesów przyrodniczych

K_W09 – zna problematykę z zakresu geochemii organicznej i roli biosfery w przebiegu procesów geologicznych, zna rolę mikroorganizmów w szeroko rozumianych procesach geologicznych

K_W10 – zna budowę strukturalną minerałów i jej wpływ na właściwości substancji, zna obecne i przeszłe zastosowanie geomateriałów mineralnych w nauce i przemyśle

K_W12 – zna elektroniczne bazy danych i programy niezbędne do opracowywania wyników badań

K_W14 – zna zależności na światowym i krajowym rynku surowców mineralnych oraz zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

K_W15 – zna zasady funkcjonowania światowych giełd surowcowych i metody wyceny aktywów geologicznych

K_W18 – zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole wyższej

K_W19 – zna geologię regionalną obszaru Polski, potrafi odtworzyć jej historię geologiczną

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U04 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń

K_U05 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować wyniki i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U06 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U07 – umie określić właściwości strukturalne i technologiczne surowców mineralnych i ich implikacje w nauce i przemyśle

K_U08 – umie określić rolę związków organicznych w przyrodzie i procesy związane z formowaniem złóż surowców energetycznych, umie przewidzieć rolę mikroorganizmów w powstawaniu tych złóż

K_U09 – umie dokonać wyboru właściwych metod poszukiwawczych dla złóż surowców mineralnych, zna zasady eksploatacji i udostępniania złóż, określić zagrożenia środowiskowe związane z działalnością eksploatacyjną

K_U16 – ma umiejętności językowe wystarczające do korzystania z anglojęzycznej literatury naukowej oraz potrafi zreferować wyniki badań przy użyciu technik multimedialnych

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K02 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej wiedzy i umiejętności

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie badań

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K07 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych doniesień naukowych w swojej dziedzinie

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K02 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych, tworzy własne grupy badawcze

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania, świadomie korzysta z posiadanej wiedzy i umiejętności

K_K04 – zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do podjęcia pracy w zawodzie, wykazuje inicjatywę w zdobywaniu doświadczenia

K_K05 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i organizowanych przez siebie badań

K_K06 – rozumie potrzebę przedstawiania i wykorzystania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K07 – zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K08 – zna zasady ekonomicznego wykorzystania surowców mineralnych z uwzględnieniem ochrony środowiska, potrzeb nauki i gospodarki

K_K09 – zna zasady przedsiębiorczości

K_K10 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, śledzenia najnowszych doniesień naukowych w swojej dziedzinie

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ćwiczenia oceniane są na podstawie wykonanych prac. Poszczególne prace wymagają inwencji i staranności, co również wpływa na ocenę z ćwiczeń.

Practical placement: (in Polish)

brak

Classes in period "Winter semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 45 hours, 7 places more information
Coordinators: Paweł Karnkowski
Group instructors: Paweł Karnkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Class - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.